Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of n-propyl ester of p-hydroxybenzoic acid in plasma modification of organic polymers

Dorota Tomczak

Abstract

N-propyl ester of p-hydroxybenzoic acid and its salts (E214 - 219) are compounds approved for use in the food industry as preservatives. These compounds can be added to foods in a dry or aqueous and ethanol solutions [1]. In addition to food, parabens are included in cosmetics and products used for cosmetic care [2]. For a long time, those products can also be found in pharmaceutical products for different purposes [3, 4]. The research was to obtain coatings with antimicrobial properties of propylparaben as a precursor. The process was carried under DBD discharge using PE - CVD method at atmospheric pressure. Propylparaben at 100 - 200°C was deposited from the gas phase in a mixture of argon on the nylon side of the film polyamide - polyethylene. Layer deposition was carried out with or without plasma on the substrate raw or digested in argon plasma. Films with plasma-deposition of propylparaben can be used as active packaging. Results and discussion Propylparaben deposition process was carried out on films from 1 to 15 minutes. Vapour propylparaben heated to a temperature of 100 - 200oC and supplied to the reactor in a mixture of argon. Propylparaben was applied to the raw or pre-etched in argon polyamide surface. The process of shell deposition was carried in the discharge of plasma, or without it. The obtained coatings were tested on wetting angle made and made for them bacteriological strains of bacteria Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and fungi Candida albicans. What is more, chromatographic studies were made for the propylparaben, which was overheated to a temperature of 250°C and mixtures of gases before and after the reactor. Moreover, FTIR spectroscopy was performed for coatings deposited on silicon. On the basis of wetting angle and bacteriological tests, found that film-coated of propylparaben plasma deposited on the substrate without etching polyamide, exhibit antimicrobial properties. This is due to the release of propylparaben from the shell. The greatest inhibiting properties, about 50%, for bacteria Staphyloccocus aureus exhibit coatings plasma-deposited with propylparaben at a temperature of 100oC and 120oC. Gas analysis before and after the reactor showed that they do not contain carcinogenic benzene, only small amounts of: 3-methylhept-3-ene, acetic acid, 3-methylpropane. Based on FTIR studies of layers deposited on silicon under similar conditions it proved that during the plasma discharge and without it, we can obtain a layer of the same composition. Conclusions 1. As a result of the propylparaben deposition on films made of organic materials, you can get a package of active antimicrobial properties. 2. The highest degree of inhibition, about 50% for Staphylococcus aureus showed coating deposited with propylparaben in a temperature of 100oC and 120oC for polyamide surface of the film.
Record ID
WUT7bcb37b19a5d49f28292596fe46e55b7
Diploma type
Master of Science
Author
Dorota Tomczak Dorota Tomczak,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Zastosowanie estru propylowego kwasu p – hydroksybenzoesowego do plazmowej modyfikacji tworzyw organicznych
Supervisor
Zenobia Rżanek-Boroch (FC/CChT) Zenobia Rżanek-Boroch,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Chemical Technology (FC/CChT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wprowadzenie Estry kwasu p-hydroksybenzoesowego i ich sole (E214 – 219) są związkami dopuszczonymi do stosowania w przemyśle spożywczym jako konserwanty. Związki te mogą być dodawane do żywności w postaci suchej lub roztworów wodnych i etanolowych [1]. Prócz żywności, parabeny są zawarte w kosmetykach i produktach stosowanych do pielęgnacji [2]. Od dłuższego czasu obecne są także w produktach farmaceutycznych o różnym zastosowaniu [3, 4]. Przedmiotem badań było uzyskanie powłok o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych z propyloparabenu jako prekursora. Proces prowadzono w wyładowaniu DBD metodą PE – CVD pod ciśnieniem atmosferycznym. Propyloparaben o temperaturze 100 – 200oC osadzano z fazy gazowej w mieszaninie z argonem na poliamidowej stronie folii poliamidowo – polietylenowej. Osadzanie warstw prowadzono z udziałem plazmy lub bez na podłoża surowe albo plazmowo trawione w argonie. Folie z plazmowo osadzanym propyloparabenem mogą znaleźć zastosowanie jako opakowania aktywne. Wyniki i dyskusja Proces osadzania propyloparabenu na folie prowadzono od 1 do 15 minut. Pary ogrzanego do temperatury 100 – 200oC propyloparabenu dostarczano do reaktora w mieszaninie z argonem. Propyloparaben nanoszono na surową lub uprzednio trawioną w argonie powierzchnię poliamidową. Proces osadzania powłok prowadzono w wyładowaniu plazmowym lub bez. Uzyskane powłoki poddano badaniom: kąta zwilżenia i wykonano dla nich badania bakteriologiczne na szczepach bakterii Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz grzybów Candida albicans. Badania chromatograficzne wykonano dla przegrzanego do temperatury 250oC propyloparabenu oraz mieszaniny gazów przed i po reaktorze. Spektroskopię FTIR dla powłok osadzanych na krzemie. Na podstawie kąta zwilżania i badań bakteriologicznych stwierdzono, że folie z powłoka z propyloparabenu osadzaną plazmowo na podłoże poliamidowe bez trawienia wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Spowodowane jest to uwalnianiem się propyloparabenu z powłoki. Największe właściwości inhibitujące ok. 50% dla bakterii Staphyloccocus aureus wykazują powłoki osadzane plazmowo z propyloparabenem o temperaturze 100oC i 120oC. Analiza gazów przed i po reaktorze, wykazała że nie zawierają one kancerogennego benzenu, jedynie nieznaczne ilości: 3–metylohept–3–enu, kwasu octowego, 3–metylopropanu. Na podstawie badań FTIR warstw osadzanych na krzemie w analogicznych warunkach wynika, że w trakcie wyładowania plazmowego i bez uzyskuje się warstwę o takim samym składzie. Wnioski  W wyniku plazmowego osadzania propyloparabenu na foliach z tworzyw organicznych można uzyskać opakowania aktywne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.  Najwyższy stopień inhibicji ok. 50% dla bakterii Staphylococcus aureus wykazały powłoki osadzane z propyloparabenu o temperaturze 100oC i 120oC na wierzchnią powierzchnię folii poliamidowo - polietylenowej.
File
  • File: 1
    PRACA MAGISTERSKA.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7bcb37b19a5d49f28292596fe46e55b7/
URN
urn:pw-repo:WUT7bcb37b19a5d49f28292596fe46e55b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page