Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt zbiornika na ciecze z dachem stałym według Eurokodów

Arkadiusz Ryciak

Abstract

-
Record ID
WUT7634323b58b5416e9db91d81273a2635
Diploma type
Master of Science
Author
Arkadiusz Ryciak Arkadiusz Ryciak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Wojciech Włodarczyk (FCEMP/ICEn) Wojciech Włodarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
zbiornik stalowy, wymiarowani, obliczenia
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Z dniem 31 marca 2010 roku zostały oficjalnie wycofane dotychczasowe polskie normy, według których należało projektować konstrukcje budowlane. Zamiast nich wprowadzono normy europejskie tzw. Eurokody, które stanowią bardzo obszerne zbiory norm, i które uzyskały status norm krajowych. W krajach Unii Europejskiej wszystkie konstrukcje budowlane powinny być projektowane według Eurokodów. Struktura Eurokodów jest bardzo rozbudowana, a każda osobna norma przedmiotowa jest powiązana z innymi normami, do których się odwołuje. Najczęstszym układem norm powiązanych ze sobą jest podział na podstawową normę dotyczącą zasad ogólnych w projektowania konstrukcji z danego rodzaju materiału konstrukcyjnego np. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych i „podnormy” odnoszące się do projektowania określonego typu konstrukcji, np. część 3-2 Eurokodu 3 – kominy stalowe, lub część 4-2 zbiorniki stalowe. W niniejszej pracy, podzielonej na dwie części; studialną i obliczeniową, przedstawione są zasady projektowania stalowych zbiorników na ciecze według Eurokodów. Z uwagi na brak publikacji książkowych na temat projektowania zbiorników stalowych według Eurokodów, część studialna bazuje głównie na normach: · PN-EN 1993-1-6: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych. · PN-EN 1993-4-2: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki. · PN-EN 14015: Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej. Część obliczeniową natomiast, stanowi projekt zbiornika stalowego z dachem stałym na ropę naftową, o pojemności 10000 m3. Projekt został wykonany wyłącznie w oparciu o Eurokody. Tam gdzie nie było możliwe skorzystanie z Eurokodów, korzystano z publikacji książkowych zawierających ogólne informacje i wytyczne projektowe dla zbiorników oraz zalecenia zgodne z zasadami sztuki budowlanej. Praca dyplomowa jest próbą uporządkowania podstawowych wymagań przy projektowaniu zbiorników wg Eurokodów, a część obliczeniowa nadaje kierunek i tok postępowania przy realizacji tych projektów. Każda dwóch części pracy ma osobną numerację rozdziałów, tablic i rysunków.
File
  • File: 1
    673- p. magisterska A. Ryciak.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7634323b58b5416e9db91d81273a2635/
URN
urn:pw-repo:WUT7634323b58b5416e9db91d81273a2635

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page