Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zinc alkylperoxide complexes as initiators of the polymerization of rac-lactide

Mohammed Halayqa

Abstract

-
Record ID
WUT73d44672962747349b370f6145f8bee9
Diploma type
Master of Science
Author
Mohammed Halayqa Mohammed Halayqa,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Alkilonadtlenkowe kompleksy cynku jako inicjatory w reakcji polimeryzacji rac­laktydu
Supervisor
Karolina Zelga (FC/DCOC) Karolina Zelga,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
11-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Polilaktyd to poliester alifatyczny, który ze względu na swoją biodegradację i biokompatybilność znalazł szerokie zastosowanie w medycynie i farmacji m.in. w systemach kontrolowanego uwalniania leków przeciwnowotworowych, przy wytwarzaniu biodegradowalnych nici chirurgicznych oraz w inżynierii tkankowej. Najdogodniejszą metodą jego wytwarzania jest reakcja polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) prowadzona wobec kompleksów metali typu single-site o ogólnej budowie LM-OR (gdzie L - ligand stabilizujący kompleksu; M- metal; -OR grupa inicjująca).1 W ostatnim czasie coraz szerszym zainteresowaniem cieszą się kompleksy cynku ze względu na ich wysoką aktywność oraz niską toksyczność. Celem prezentowanej pracy dyplomowej była synteza alkilonadtlenkowych pochodnych cynku stabilizowanych azotowo-azotowymi ligandami z grupy α-diimin (R’-DAB), a następnie możliwość zastosowania ich jako inicjatory w reakcji polimeryzacji rac­laktydu. Wyniki i dyskusja W pierwszej części pracy zsyntezowano i określono budowę trzech kompleksów tert-butylonadtlenkowych cynku stabilizowanych ligandami α-diiminowymi (R’-DAB), gdzie R’ = tert-butyl, 2,6-diizopropylofenyl oraz (S)-metylobenzyl. W wyniku reakcji tert-butylowych pochodnych cynku z tlenem molekularnym otrzymano następujące kompleksy: {tBuOOZn[N(tBu)=C(H)C(tBu)N(tBu)]}2, {tBuOOZn[N(2,6-diizoprobylofenyl)=C(H)C(tBu)N(2,6-diizopropylofenyl)]}2, tBuOOZn[N((Ph)(CH3)CH) =C(H)C(tBu)N((Ph)(CH3)CH)]. Kolejnym etapem badań było wykorzystanie zsyntezowanych kompleksów jako inicjatorów reakcji polimeryzacji rac-laktydu. Ponadto zbadano wpływ takich czynników prowadzenia procesu polimeryzacji jak: temperatura, stosunek molowy laktydu do inicjatora, czas reakcji oraz rozpuszczalnik. Stwierdzono, że badane układy są niezwykle aktywnymi inicjatorami. Już w temperaturze pokojowej po 5 minutach uzyskano niemal całkowitą konwersję monomeru. Ponadto zastosowane kompleksy charakteryzują się znaczną stereoselektywnością, na co wskazuje otrzymany polimer o znacznym udziale frakcji heterotaktycznej PLA (Pr= 0,65-0,7). Wnioski Przedstawione kompleksy tert-butylonadtlenkowe cynku stabilizowane ligandami α­diiminowymi wykazują wysoką aktywność w reakcji polimeryzacji rac-laktydu. Już w temperaturze pokojowej obserwuje się wysoką, prawie 100%, konwersję monomeru. Ponadto otrzymane polimery charakteryzują się znacznym udziałem frakcji heterotaktycznej polilaktydu. Przedstawione wyniki badań poszerzają dotychczasową wiedzę z zakresu chemii alkilonadtlenkowych kompleksów chelatowych cynku z N,N-ligandami i otwierają nowe ścieżki w badaniach nad aktywacją tlenu molekularnego przez związki alkilowe metali. Badania te powinny być również pomocne w projektowaniu nowych układów katalitycznych, zarówno w procesach polimeryzacji monomerów heterocyklicznych jak i w syntezie organicznej
File
  • File: 1
    Praca.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT73d44672962747349b370f6145f8bee9/
URN
urn:pw-repo:WUT73d44672962747349b370f6145f8bee9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page