Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badanie właściwości katalitycznych lipaz w reakcjach otrzymywania optycznie czynnych alkoholi z ugrupowaniem benzimidazolowym

Justyna Anna Szyjer

Abstract

-
Record ID
WUT6ad1fb62764e416faaa557150005b6d8
Diploma type
Master of Science
Author
Justyna Anna Szyjer Justyna Anna Szyjer,, Undefined Affiliation
Supervisor
Edyta Łukowska-Chojnacka (FC/CDSB) Edyta Łukowska-Chojnacka,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Zainteresowanie związkami z ugrupowaniem benzimidazolowym wynika z możliwości ich zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Związki te wykazują szeroką aktywność biologiczną np. przeciwwirusową, przeciwpasożytniczą, przeciwbólową, przeciwcukrzycową oraz przeciwnowotworową. Szczególnie interesujące są bromowe pochodne benzimidazolu, które są skutecznymi inhibitorami ludzkiej kinazy kazeinowej CK2, przez co mogą znaleźć zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej. Przedmiotem niniejszej pracy było opracowanie chemoenzymatycznej metody otrzymywania nowych, dotychczas nieopisanych w literaturze, optycznie czynnych pochodnych benzimidazolu. W części literaturowej opisane zostały metody otrzymywania optycznie czynnych alkoholi z różnymi ugrupowaniami heterocyklicznymi. Uwagę skoncentrowano na technice rozdziału kinetycznego mieszanin racemicznych alkoholi na drodze enzymatycznej transestryfikacji oraz estrów z wykorzystaniem reakcji hydrolizy. Druga metoda to mikrobiologiczna redukcja grupy karbonylowej w cząsteczkach odpowiednich prochiralnych ketonów. W części eksperymentalnej pracy opisano syntezę chemiczną kilku ketonów, alkoholi oraz estrów z ugrupowaniem benzimidazolowym. Obszerną część pracy poświęcono badaniom nad rozdziałem kinetycznym mieszanin racemicznych otrzymanych alkoholi w wyniku transestryfikacji, a estrów w wyniku hydrolizy. W badaniach wykorzystano szereg komercyjnie dostępnych lipaz, w celu zbadania ich właściwości katalitycznych. Przetestowano miedzy innymi: Novozym SP 435, Lipozym IM, lipazę Amano AK, lipazę Amano PS, lipazę z Candida cylindracea, oraz lipazę z trzustki wieprzowej. Spośród badanych enzymów jedynie Novozym SP 435 z Candida antarctica i lipaza Amano AK z Pseudomonas fluorescens wykazywały aktywność katalityczną. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano metodę rozdziału mieszaniny racemicznej 4-(4,5,6,7- tetrabromo-1H-benzimidazolo)-butan-2-olu na drodze transestryfikacji octanem winylu. Najwyższą enancjoselektywność reakcji (E = 45) i wysokie czystości optyczne produktów (e.e.alkoholu = 99%, e.e.estru = 80%) otrzymano prowadząc reakcję w obecności Novozymu SP 435 w THF. W zoptymalizowanych warunkach rozdzielono również mieszaniny racemiczne dwóch niebromowanych pochodnych benzimidazolu: 4-(1H-benzimidazolo)-butan-2-olu oraz 4-(2-metylo-1H-benzimidazolo)-butan-2-olu. Poza tym przeprowadzono wstępne badania nad opracowaniem warunków hydrolizy enzymatycznej octanu 4-(4,5,6,7-tetrabromo-1Hbenzimidazolo)- butan-2-olu, wykazując możliwość otrzymania optycznie czynnego 4-(4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazolo)-butan-2-olu w reakcji katalizowanej przez Novozym SP 435. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że katalizowany lipazami rozdział kinetyczny jest łatwą, tanią i spełniająca wymagania tzw. „zielonej chemii” metodą otrzymywania optycznie czynnych alkoholi z ugrupowaniem benzimidazolowym
File
  • File: 1
    Praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6ad1fb62764e416faaa557150005b6d8/
URN
urn:pw-repo:WUT6ad1fb62764e416faaa557150005b6d8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page