Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Detection of prohibited substances in equine urine by HPLC/MS/MS

Danuta Kończak

Abstract

This dissertation describes contemporary law restrictions and organisations responsible for introducing and amendment to anti-doping law concerning sports that involve horses. The characteristic of doping compounds that demonstrate the highest potential for abusing on horses: anabolic steroids, corticosteroids and non-steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs) has been examined. The adverse influence of those doping substances on an organism has been discussed. The dissertation includes also the overview of modern methods for detection of doping substances in horses. Matrices used in an anti-doping analysis have been described. Hair, saliva and faeces as basic alternative matrices and their advantages and disadvantages have been analysed and characterised. The methods for preparing samples for analysis through liquid-liquid extraction (LLE) and solid phase extraction (SPE) have been fully described. The next step was to present the modern analytic technique which is high throughput liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) and illustrate its merits in anti-doping analysis. The experimental part of the dissertation sets out the method for detection of corticosteroids, non-steroidal anti inflammatory drugs and diuretics in horses’ urine. In order to separate a complex matrix it was used mixed-mode C8-SCX SPE cartridges. Afterwards the obtained extracts were separated into acidic and neutral fraction using liquid liquid extraction. The extracts were analyzed with LC-MS/MS technique using MRM (Multiple Reaction Monitoring). Separation on Thermo Hypercarb column (100 mm×2.1 mm×5 μm) for neutral fraction and Restek Allure Biphenyl column (100mm×2.1mm×3μm) for acidic fraction was applied respectively. The developed method of detection allows to discern 41 drugs 27 in acidic fraction (mainly NSAIDs and diuretics) and 14 in neutral fraction (mainly corticosteroids)-at ng/mL.
Record ID
WUT6497d50f7f0f4424907aa6bd8161393c
Diploma type
Master of Science
Author
Danuta Kończak Danuta Kończak,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Wykrywanie substancji zabronionych w moczu koni z wykorzystaniem układu HPLC/MS/MS
Supervisor
Maria Balcerzak (FC/CAC) Maria Balcerzak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Mikrobioanalityka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-04-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono współczesne uwarunkowania prawne oraz podmioty odpowiedzialne za tworzenie i doskonalenie prawa antydopingowego dotyczącego sportu z udziałem koni. Dokonano charakterystyki związków dopingujących posiadających największy potencjał nadużycia u koni: steroidów anaboliczno-androgennych, kortykosteroidów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Omówiono negatywny wpływ stosowania wymienionych środków dopingujących na organizm. Ponadto praca zawiera przegląd nowoczesnych metod wykrywania substancji dopingujących u koni. Scharakteryzowano matryce wykorzystywane w analizie antydopingowej. Przeanalizowano wady i zalety podstawowych matryc, jakimi są krew oraz mocz. Opisano także możliwości zastosowania matryc alternatywnych, takich jak włosy, ślina, kał. Wyczerpująco opisano sposoby przygotowania próbek do analizy poprzez ekstrakcję w układzie ciecz-ciecz (LLE) oraz ekstrakcję do fazy stałej (SPE). Następnie przedstawiono nowoczesną technikę analityczną, jaką jest wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) i opisano zalety jej zastosowania w analizie antydopingowej. Część eksperymentalna pracy opisuje metodą wykrywania związków z grupy kortykosteroidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz diuretyków w moczu koni. W celu oddzielenia złożonej matrycy zastosowano ekstrakcję do fazy stałej na złożu mieszanym C8-SCX. Otrzymane ekstrakty zostały następnie rozdzielone na frakcję związków kwasowych i obojętnych przy użyciu ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz. Ekstrakty badano techniką LC-MS/MS z wykorzystaniem trybu MRM (Multiple Reaction Monitoring). Zastosowano rozdzielanie na kolumnach odpowiednio Thermo Hypercarb (100 mm×2.1 mm×5 μm) dla związków we frakcji obojętnej oraz Restek Allure Biphenyl (100mm×2.1mm×3μm) dla związków we frakcji kwasowej. Opracowana metoda detekcji pozwala na wykrywanie 41 związków-w tym 27 we frakcji kwasowej (głównie NLPZ i diuretyki) oraz 14 we frakcji obojętnej (głównie glukokortykosteroidy) -na poziomie ng/mL.
File
  • File: 1
    Praca magisterska_całość_DK.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6497d50f7f0f4424907aa6bd8161393c/
URN
urn:pw-repo:WUT6497d50f7f0f4424907aa6bd8161393c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page