Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Review of the findings of the court of inquiry investigating the crash of Liberator aircraft No. AL 523, in which GeneraL Władyslaw Sikorski

Franciszek Grabowski

Abstract

The aim of this study was to review the findings of the Court of Inquiry investigating the crash of Liberator aircraft No. AL523, in which General Władysław Sikorski was killed, and to suggest any possible new lines of inquiry. For the purposes of the study a lot of technical and photographic documentation about the LB-30 Liberator aircraft and about Gibraltar North Front airfield were gathered. An experienced pilot who was also a technician on the aircraft type was consulted. The only photo showing the wrecked aircraft in the crash site was analysed. Damage to the aircraft, and its position was established. An attempt was made to recreate the process of ditching and the sinking, based on the accounts and testimonies of witnesses. The condition of the wreckage of the aircraft, the configuration and settings of aircraft’s instruments and systems were analysed. The recovery of the remains of Liberator AL523 aircraft from the sea bottom was discussed in view of the effect it had on the condition of the surveyed wreckage. The design of the life jacket was discussed, and checked against the testimonies of the witnesses in regard to its use by the surviving pilot. The injuries of the pilot, sustained in the crash, their nature and complexity were discussed. The results of the post-mortem examination of General Władysław Sikorski were analysed. The fate of every LB-30 built was carefully checked, and the cause of the loss was established, where possible. The results were presented graphically, indicating there were no reported problems with elevator locks used on the type. The British Court of Inquiry report was carefully analysed, its findings discussed, and the hypotheses proposed were re-examined. Also, the most important hypotheses concerning the crash published by various authors were discussed, and discrepancies with the findings of the Court of Inquiry were shown. Wartime research on ditching Liberator aircraft, records of damage sustained in the process, and aircrew deaths involved, was surveyed. The results of NACA experiments were included, and their analyses of ditchings were used. To verify the Court of Inquiry hypotheses, a numerical simulation of flight of Liberator AL523 aircraft was constructed. Based on the data available in technical documentation and publications, parametric identification was made, aerodynamic characteristics Cx(α), Cz(α) and Cm(α) of the aircraft were established. Simplified aircraft movement equations were determined, based on derivatives of momentum and angular momentum. Based on the equations, a calculating program in Octave format was prepared. With the help of the program, several variations of the flight characteristics where 170 elevators are locked, were calculated. A graphical rendition of the flight of the Liberator AL523 aircraft was made. This was helpful in assessing the credibility of the accounts and testimonies of witnesses. The results of the simulation of the flight of Liberator AL523 aircraft, without doubt, indicates, the crash could not have been caused by the elevator lock. Finally, the conclusions and research proposals were presented. They should provide the final conclusions on the cause of the crash.
Record ID
WUT6247b32d7a0041b38b71fb5a7029033e
Diploma type
Master of Science
Author
Franciszek Grabowski (FPAE) Franciszek Grabowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Weryfikacja ustaleń komisji śledczej badającej katastrofę samolotu Liberator AL 523, w której zginął generał Władysław Sikorski
Supervisor
Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
170
Internal identifier
MEL; PD-1697
Reviewers
Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
KATASTROFY LOTNICZE, SYMULACJA
Abstract in Polish
Celem pracy była weryfikacja ustaleń komisji śledczej badającej katastrofę samolotu Liberator AL523, w której zginął generał Władysław Sikorski, oraz wyznaczenie ewentualnych dalszych kierunków badania. Na potrzeby pracy zgromadzono obszerną dokumentację techniczną i fotograficzną samolotu LB-30 Liberator oraz lotniska North Front w Gibraltarze, na którym doszło do tragedii oraz przeprowadzono konsultację z czynnym pilotem, a zarazem mechanikiem obsługującym ostatni latający egzemplarz samolotu tego typu. Przeanalizowane zostało jedyne zachowane zdjęcie wraku w miejscu katastrofy, dokonano oceny zniszczeń samolotu i jego położenia. Na podstawie relacji i zeznań świadków podjęto próbę odtworzenia przebiegu zderzenia samolotu z wodą i procesu jego tonięcia. Przeprowadzono także analizę stanu zachowania samolotu, konfiguracji i ustawień przyrządów pokładowych oraz systemów samolotu. Omówiono proces wydobycia szczątków samolotu Liberator AL523 z dna morza i jego wpływ na stań zachowania badanego wraku. Została omówiona budowa kamizelki ratunkowej i odniesiona do relacji świadków dotyczących jej użycia przez uratowanego pilota samolotu. Omówiono obrażenia pilota odniesione w wypadku, ich rozległość i cechy charakterystyczne. Analizie poddano wyniki sekcji zwłok generała Władysława Sikorskiego. Przeprowadzono dokładną analizę losów wszystkich wyprodukowanych samolotów LB-30, analizując przyczyny strat poszczególnych egzemplarzy. Podsumowanie analiz przedstawiono w formie graficznej, wskazując na brak informacji o przypadkach blokowania sterów w samolotach tego typu. Szczegółowo przeanalizowano protokół brytyjskiej komisji śledczej, omówiono jego ustalenia i wyszczególniono analizowane przyczyny katastrofy. Omówiono najważniejsze hipotezy dotyczące katastrofy i wykazano ich sprzeczność z ustaleniami śledztwa. Przeanalizowano dostępną wojenną dokumentację dotyczącą analiz wodowań Liberatorów, statystykę uszkodzeń samolotów oraz śmiertelności załóg. Uwzględniono wyniki eksperymentów prowadzonych przez NACA i wykorzystano wytworzoną dokumentację dotyczącą analiz wodowań. Dla zweryfikowania postawionych tez przeprowadzono numeryczną symulację lotu samolotu Liberator AL523. Na podstawie danych dostępnych w dokumentacji technicznej oraz literaturze dokonano identyfikacji parametrycznej samolotu i wyznaczono charakterystyki aerodynamiczne Cx(α), Cz(α) i Cm(α) samolotu. Wyznaczono uproszczone równania ruchu samolotu z pochodnej pędu i krętu. Na podstawie opracowanych równań został sporządzony program obliczeniowy w formacie Octave, za pomocą którego 168 przeanalizowano szereg wariantów przebiegu lotu w sytuacji zablokowania sterów. Wykonano także wizualizację lotu samolotu Liberator AL523, pomocną w ocenie wiarygodności zeznań i oświadczeń świadków. Wyniki symulacji lotu samolotu Liberator AL523 w sposób jednoznaczny wskazują, że blokada sterów nie mogła być przyczyną katastrofy. Na zakończenie pracy przedstawiono wnioski i postulaty badawcze, które powinny umożliwić przeprowadzenie ostatecznego dowodu w sprawie katastrofy.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_grabowski_148421.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6247b32d7a0041b38b71fb5a7029033e/
URN
urn:pw-repo:WUT6247b32d7a0041b38b71fb5a7029033e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page