Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt konstrukcyjny budynku magazynowego ze stropami grzybkowymi wraz z analizą wpływu metod wyznaczania sił wewnętrznych na wyniki wymiarowania

Krystian, Konrad Osuch

Abstract

-
Record ID
WUT6218447297a44cfb88ca081ef78e7b72
Diploma type
Master of Science
Author
Krystian, Konrad Osuch Krystian, Konrad Osuch,, Undefined Affiliation
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynek magazynowy, obliczenia, analiza
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest praca dyplomowa magisterska zawierająca projekt budynku magazynowego ze stropami grzybkowymi. Projekt rozszerzony został o analizę wpływu metod wyznaczania sił wewnętrznych na wyniki wymiarowania w tego typu stropach. Do porównania i przeprowadzenia analizy w pracy wykorzystano trzy metody wyznaczania sił wewnętrznych. Są to kolejno obliczenia: metodą współczynników tabelarycznych, metodą ram wydzielonych oraz za pomocą programu komputerowego ABC Płyta. W rozdziale drugim znajduje się opis techniczny , który zawiera informację na temat lokalizacji obiektu, warunkach posadowienia oraz konstrukcji obiektu. Rozdział trzeci to zestawienie głównych założeń wykorzystywanych podczas obliczeń w pracy. Rozdziały od czwartego do szóstego zawierają obliczenia wykonane z wykorzystaniem metody współczynnikowej, ram wydzielonych oraz programu komputerowego ABC Płyta. Przeprowadzono obliczenia statyczne stropu grzybkowego wraz z wymiarowaniem zbrojenia. W rozdziale siódmym zawarto obliczenia i wymiarowanie słupa żelbetowego. Kolejne rozdziały (8 i 9) to odpowiednio obliczenia stopy fundamentowej oraz schodów. Analizę wpływu metod wyznaczania sił wewnętrznych na wyniki wymiarowania i porównanie wyników trzech wyżej wymienionych metod zawiera rozdział dziesiąty. Trzy następne rozdziały to kolejno: podsumowanie, spis literatury i norm oraz spis załączników dołączonych na płycie CD. Ostatni punkt pracy zawiera zestawienie dołączonej do pracy dokumentacji rysunkowej.
File
  • File: 1
    Osuch Krystian Konrad p. magisterska 703.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6218447297a44cfb88ca081ef78e7b72/
URN
urn:pw-repo:WUT6218447297a44cfb88ca081ef78e7b72

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page