Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Valuation of applicability of renewable energy sources for the production of district heat-carriers

Michał Mierzwa

Abstract

This master thesis contains overview of selected renewable energy sources, that can be used to produce district heat carriers. Using of solar energy, geothermal, biomass and biogas have been considered. The first part of thesis presents of possibilities of heat up the feedwater by installation of solar collectors with consideration of availability of solar irradiation in Mazowsze region. For the conception of construction the solar installation, mathematical model has been created. Subsequently, the economic analysis for two variants were carried out. In the rst variant, construction of new energy source to heat up the feedwater was assumed. In the second variant, modernization of either hard coal or natural gas heat plant was conducted. In the second part of thesis, heat up of feedwater in geothermal heat plant was considered. The nominal power of the geothermal system was adjusted to the hydrothermal parameters of the geothermal resource similar to the Ursus ones. Because of low temperature of water basin to heat up the feedwater, modules of electric heat pumps and absorption heat pump were used. Protability of the investment for results of mathematical model was determined. In the next part of the study, project of low-power biomass CHP plant to heat up district water was described. Mathematical model was based on the system with extraction back-pressure turbine and biomass steam boiler. The nominal parameters of work of the system have been determined. Moreover, simulation of work of the system in changed conditions was conducted. Results of calculations were used to economic analysis. The purpose of the fourth part of the thesis was conception of construction of lowpower agricultural biogas plants. It was assumed, that biogas generated in anaerobic digestion is combusted in CHP engine. The mathematical model was created for the project. Obtained results gave production data to economic analysis. Profitability of the investment in two variants was conducted. In the first variant, methane fermentation of slurry and maize ensilage was assumed. In the second, anaerobic digestion of both slurry and miscanthus giganteus was carried out. In the last part of the study, the environmental effect, that would be obtained by realization of described projects was presented.
Record ID
WUT60bc7a35662c4636aa4f0a9d99d799a1
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Mierzwa (FPAE/IHE) Michał Mierzwa,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Określanie warunków stosowania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania nośników ciepła sieciowego
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
25-10-2013
Issue date (year)
2012
Pages
130
Internal identifier
MEL; PD-2393
Reviewers
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE, ELEKTROCIEPŁOWNIE
Abstract in Polish
Praca zawiera przegląd odnawialnych źródeł energii, które można wykorzysta¢ do produkcji nośników ciepła sieciowego. Rozważono wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej, biomasy i biogazu. Pierwsza część pracy to analiza możliwości podgrzewu wody uzupełniającej w źródle ciepła przy wykorzystaniu instalacji kolektorów słonecznych i uwzględnieniu dostępności promieniowania słonecznego na Mazowszu. Stworzono koncepcję budowy instalacji słonecznej na podstawie, której oparto model matematyczny pracy układu. Ponadto przeprowadzono analizę ekonomiczną dla dwóch wariantów. Pierwszy zakłada budowę autonomicznego źródła i sprzedaż ciepła do sieci. W drugim wariancie rozważana jest modernizacja obiektu ciepłowniczego poprzez wybudowanie instalacji słonecznej. Część druga pracy to analiza możliwości podgrzewu wody uzupełniającej w ciepłowni geotermalnej przy wykorzystaniu horyzontów wodonośnych o parametrach zbliżonych do dostępnych w rejonie Ursusa. Z uwagi na niską temperaturę złoża do podgrzewu wody uzupełniającej zastosowano moduły sprężarkowe pomp ciepła oraz absorpcyjną pompę ciepła. Analizę ekonomiczną przeprowadzono na podstawie wyników otrzymanych z modelu matematycznego. Kolejna część pracy to projekt biomasowego układu malej mocy do podgrzewu wody sieciowej. Zaproponowano budowę układu CHP z turbin¡ upustowo-przeciwprężną oraz kotłem parowym na biomas. Na podstawie stworzonego modelu matematycznego wyznaczono parametry nominalne pracy układu. Następnie dokonano symulacji pracy układu w warunkach zmienionych. Otrzymane wyniki posłużyły jako dane wyjściowe do przeprowadzenia analizy projektu od strony finansowej. Celem czwartej części pracy było zaprojektowanie biogazowni rolniczej małej mocy do podgrzewu wody sieciowej. Przyjęto, że biogaz wygenerowany w wyniku fermentacji metanowej spalany jest w jednostce kogeneracyjnej opartej na silniku tłokowym. Wyniki obliczeń dla stworzonego modelu matematycznego wykorzystano do przeprowadzenia analizy ekonomicznej. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch wariantów. W pierwszym założono fermentację gnojowicy i kiszonki kukurydzy. W drugim gnojowicy i miskantusa olbrzymiego. W ostatnim rozdziale przedstawiono efekt środowiskowy, który zostałby osiągnięty poprzez budowę zaprojektowanych instalacji.
File
  • File: 1
    Michal Mierzwa - Master thesis.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT60bc7a35662c4636aa4f0a9d99d799a1/
URN
urn:pw-repo:WUT60bc7a35662c4636aa4f0a9d99d799a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page