Analysis of the white certificate scheme in Poland

Tomasz Falkowski

Abstract

In thesis was created thorough analysis of white certificates scheme that was deployed in Poland with Energy Efficiency Act from 15 April 2011. In order to demonstrate the advantages of mechanism that support energy efficiency, thesis feature white certificate schemes from several European countries and their effects. In next section is described Polish energy policy and legislation on energy efficiency of Poland and European Union. In addition, there was examined tendering process for selection of projects aimed at improving energy efficiency, and the results of the first call of the President of the ERO. For the purpose of thesis, there was prepared spreadsheet that calculates the financial, and economic investment returns. In the next part of the paper was prepared analysis of risk that entities involved in the energy saving certificates are in danger. and the impact that white certificates have on investment projects. At the work summary are given proposals for changes, which could make the mechanism more efficient, and effective. In addition, there have been described other programs, funds where companies can apply for funding, including ESCOs energy efficiency services and the ability to use public-private partnerships
Diploma typeMaster of Science
Author Tomasz Falkowski WMEiL
Tomasz Falkowski,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Title in PolishAnaliza systemu białych certyfikatów w Polsce
Supervisor Tadeusz Skoczkowski ITC
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date24-10-2013
Issue date (year)2013
Pages118
Internal identifierMEL; PD-2395
Reviewers Tadeusz Skoczkowski ITC
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Hanna Jędrzejuk ITC
Hanna Jędrzejuk,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishefektywność energetyczna, białe certyfikaty, świadectwa pochodzenia, rynek praw majątkowych, inwestycje proekologiczne
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishW pracy dyplomowej została wykonana gruntowna analiza systemu białych certyfikatów wdrożonego w Polsce wraz z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. W celu przedstawienia możliwych korzyści płynących z mechanizmu wspierającego efektywność ekologiczną, zostały opisane systemy białych certyfikatów kilku Państw Europejskich oraz uzyskane przez nie efekty. W następnej części została opisana polityka energetyczna Polski oraz prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej. Oprócz tego przeanalizowano procedurę przetargową na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, oraz wyniki pierwszego przetargu Prezesa URE. Na potrzeby pracy został wykonany arkusz kalkulacyjny obliczający korzyści finansowe, jak również ekonomiczne z inwestycji proekologicznej. Następnie wykonano analizę ryzyka podmiotów uczestniczących w mechanizmie białych certyfikatów, oraz wpływ białych certyfikatów na przedsięwzięcia inwestycyjne. W podsumowaniu pracy zostały podane propozycje zmian, które mogły by uczynić mechanizm sprawniejszym, bardziej efektywnym. Dodatkowo w pracy zostały opisane inne programy, fundusze, w których można ubiegać się o dofinansowanie efektywności energetycznej m.in. usługi firm typu ESCO oraz możliwość wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego
File
Praca magisterska Tomasz Falkowski.pdf 1.86 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back