Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badanie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Łukasz Bogiel

Abstract

-
Record ID
WUT576272aceef74c64a9dc3652f9de5742
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Bogiel Łukasz Bogiel,, Undefined Affiliation
Supervisor
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-03-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
wytrzymałość betonu, badania
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie podstawowych metod badania wytrzymałości betonu w konstrukcji i porównanie wyników badania wytrzymałości na ściskanie betonu, pomiaru średniej liczby odbicia młotkiem Schmidta oraz pomiaru prędkości fali ultradźwiękowej na próbkach sześciennych z wynikami uzyskanymi na próbkach walcowych wykonanych z odwiertów. W pracy opisane zostaną zarówno metody niszczące, nieniszczące jak i częściowo niszczące, zwane wg normy PN-EN 206-1:2003 [3] seminiszczącymi - badania „pull-out” i „pull-off”. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną przeanalizowane z wykorzystaniem opisanych w literaturze i przepisach formuł opisujących korelacje pomiędzy wytrzymałością betonu na ściskanie, a jego prędkością przejścia fali ultradźwiękowej, twardością powierzchniową. Zakłada się, że badania własne przeprowadzone będą w Laboratorium Instytutu Budownictwa w Płocku. Wykonane zostaną następujące badania: - badania wytrzymałości betonu na ściskanie, - badania sklerometryczne betonu w próbkach, - badania ultradźwiękowe betonu w próbkach, Badania wytrzymałości betonu na ściskanie będą przeprowadzone na normowych próbkach sześciennych o krawędzi 15cm. Pozostałe badania planuje się wykonać na próbkach pobranych bezpośrednio z konstrukcji płyty betonowej. Zakres prac obejmuje wykonanie trzech mieszanek betonowych z przedziału wytrzymałości na ściskanie pomiędzy 20÷60 MPa. Do wykonania mieszanek betonowych zamierza się uŜyć następujących materiałów: • Stosunek w/c 0,4 – 0,5 – 0,65, • Kruszywo naturalne – mieszanka żwirowo piaskowa o uziarnieniu pomiędzy normowymi krzywymi granicznymi, frakcji 0-32mm, • cement portlandzki o symbolu CEM I 32,5 R z cementowni Ożarów z marca 2011. Planowane jest wykonanie następujących próbek do badań: • próbki sześcienne o wymiarach boku 150 mm po sześć sztuk z kaŜdego rodzaju próbki dla każdej mieszanki betonowej, • płyty o wymiarach 450x500x100 mm, z których zostaną wykonane odwierty rdzeniowe o średnicy Ø50 mm, Ø80 mm, Ø100 mm po sześć odwiertów każdej średnicy dla każdej mieszanki betonowej.
File
  • File: 1
    Bogiel Łukasz p. magisterska 120.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT576272aceef74c64a9dc3652f9de5742/
URN
urn:pw-repo:WUT576272aceef74c64a9dc3652f9de5742

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page