Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of aerodynamic stresses on the disintegration of inhalation powder particles

Kamila Giżyńska

Abstract

The aim of this study was to examine the possibilities of improvement of inhalation powders aerosolisation by modifying the construction of the existing dry powder inhalers. The proposed modifications are focused on the intensification of aerodynamic effects in the powder dispersion area . Experimental studies should determine how the parameters of air flow through the measuring system affect the particle size distribution after powder dispersion. The literature search was done before the experimental part. At the beginning the latest devices for inhalation were described, then the forces acting on particles during re-suspension were discussed. The impactor methods for measuring the fine particle fraction were also presented and dispersion model of aerosolisation within dry powder inhalers was introduced. In addition, production techniques of pharmaceutical powders were characterized together with the latest research on improving the efficiency of DPI inhalers. During the tests conducted in the Laboratory of the Department of Integrated Process Engineering, the measurements of aerosol particle size distribution were performed for aerosols resulting from the dispersion of lactose powder in a continuous and pulsating air flow in the range of 5 − 30������������/������������ . The system consisted of a few elements such as fluidisation chamber, four interchangeable nozzles of varying cross sections, spray chamber and an optical particle counter. In the second phase of the study, the flow breaker was used to produce fluctuations in the air flow. The final stage of the study was to estimate the pressure drop in the nozzles. The measurements enabled the analyze the relationship between the resulting particle size distribution and geometry of the nozzle, flow rate through the system, pressure drop in the nozzles and flow pulsation frequency. Additionally, the results obtained from CFD modeling (velocity and aerodynamic stress field) for the analyzed systems were discussed. The results of measurements showed that the variable nozzle geometry proposed in the study could be used to improve aerosolisation of inhalation powder particles.
Record ID
WUT54b36394580c48f28e93e0c1ed73858d
Diploma type
Master of Science
Author
Kamila Giżyńska (FCPE) Kamila Giżyńska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wpływ naprężeń aerodynamicznych na rozpad agregatów cząstek proszków inhalacyjnych
Supervisor
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
78
Internal identifier
DICHP-2126
Reviewers
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Piotr Kuran (FCPE/DSP) Piotr Kuran,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy było przeanalizowanie możliwości poprawy aerozolizacji proszków inhalacyjnych poprzez modyfikacje konstrukcji istniejących inhalatorów proszkowych z wykorzystaniem intensyfikacji efektów aerodynamicznych w obszarze porywania. Badania doświadczalne polegały na określeniu, jak zmiana parametrów przepływu powietrza przez układ pomiarowy, wpływa na rozkład wielkości cząstek podczas ich dyspersji. Przed przystąpieniem do analizy wyników badań skorzystano z dostępnych źródeł literatury. Na początku opisane zostały najnowsze urządzenia do inhalacji, siły działające na cząstki podczas resuspensji, metody impaktorowe pomiaru udziału frakcji drobnej i model dyspersji aerozolu z inhalatorów suchego proszku. Ponadto scharakteryzowano techniki wytwarzania proszków farmaceutycznych oraz najnowsze badania prowadzące do poprawy wydajności inhalatorów DPI. Podczas badań w Laboratorium Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych wykonywano pomiary rozkładu wielkości cząstek aerozolu powstającego z rozproszenia proszku laktozy w ciągłym i pulsacyjnym strumieniu powietrza o zakresach od 5 do 30������������/ ������������. Układ składał się z kilku elementów takich jak komora fluidyzacji, cztery wymienne dysze o zmieniającej się średnicy w przekroju poprzecznym, komora rozpyłowa oraz optyczny licznik cząstek. W drugim etapie zastosowano także przerywacz przepływu, powodujący fluktuacje strumienia przepływającego powietrza. Kolejnym etapem badań było oszacowanie wielkości spadku ciśnienia w dyszach pomiarowych. Wykonane pomiary pozwoliły na analizę zależności pomiędzy rozkładem wielkości cząstek a geometrią dyszy, wielkością strumienia przepływającego przez układ, spadkiem ciśnienia na wylocie z dysz, częstotliwością pulsacji przepływającego aerozolu. Dodatkowo przedstawiono także dyskusję wyników pomiarów uzyskanych z modelowania CFD umożliwiających określenie pola przepływu i rozkład naprężeń aerodynamicznych. Wyniki uzyskanych pomiarów pokazują, że zmienna geometria dysz zaproponowana w pracy może być wykorzystywana do poprawy aerozolizacji cząstek proszków inhalacyjnych.
File
  • File: 1
    mgr.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 6718

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT54b36394580c48f28e93e0c1ed73858d/
URN
urn:pw-repo:WUT54b36394580c48f28e93e0c1ed73858d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page