The efficiency of carbon and nitrogen removal in the hybrid moving bed biofilm reactor (IFAS-MBBR)

Anahita Sattari

Abstract

Biological wastewater treatment methods allow to remove pollutants at high efficiency. Bioreactors used for carbon and nutrients removal from wastewater. Biomass used in these reactors has two forms: A suspended biomass (activated sludge) and an attached biomass (moving bed biological reactor – MBBR). A compilation of these two technologies in one hybrid reactor allows to utilize advantages of these technologies and to achieve high carbon and nitrogen removal efficiency. The influent used in this study was real wastewater collected from full-scale municipal wastewater treatment plant located in Pajęczno, in southwestern Poland. Current study was employed for activated sludge, moving carriers and hybrid technology, collected from mentioned wastewater treatment plant, and the efficiency of organic carbon removal (COD), ammonification, nitrification and denitrification in three bioreactors was compared. Experiments carried out in two identical simulated wastewater treatment processes with similar initial conditions which was about 150 mgCOD/lit, 30% carriers filling rate and Hydraulic retention time (HRT) of 4 h. Percentage efficiency of COD removal, ammonification, nitrification and denitrification in hybrid reactor was higher than moving bed and activated sludge reactors. The variation of efficiency in two treatment processes can be as a result of microbial shifts in wastewater, since the wastewater composition differs in two simulated treatment processes. Lower efficiencies could be as a result of the low activity of bacteria or the presence of toxicity in the wastewater which decrease the amount of the substrate oxidation.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Anahita Sattari (WIBHiIŚ)
Anahita Sattari
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimWydajność usuwania węgla i azotu w reaktorze z hybrydowym ruchomym złożem (IFAS-MBBR)
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Języken angielski
Status pracy Obroniona
Data obrony21-06-2018
Data (rok) wydania2018
Recenzenci Mirosław Szyłak-Szydłowski (WIBHiIŚ / KOKŚ)
Mirosław Szyłak-Szydłowski
- Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimOsad czynny, Oczyszczalnia ze złożem ruchomym, Hybrydowy reaktor z ruchomym złożem, usuwania ChZT, amonifikacja, nitryfikacja, denitryfikacja
Słowa kluczowe w języku angielskimActivated sludge, Moving bed reactor, Hybrid moving bed biofilm reactor, COD removal, ammonification, Nitrification, Denitirification
Streszczenie w języku polskimBiologiczne metody oczyszczania ścieków pozwalają na usuwanie zanieczyszczeń z wysoką wydajnością. Biorę który mają zastosowanie przy usuwania węgla i składników odżywczych ze ścieków. Biomasa stosowana w tych reaktorach ma dwie formy: Podwieszona biomasa (aktywowany osad) i dołączona biomasa (Oczyszczalnia ze złożem ruchomym- MBBR). Zestawienie tych dwóch technologii w jednym hybrydowym reaktorze pozwala wykorzystać zalety obu technologii i osiągnąć wysoką wydajność usuwania węgla i azotu. Ścieki wykorzystane w tym badaniu zostały zebrane z pełnowymiarowej miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Pajęcznie, w południowo-zachodniej Polsce. Obecne badania przeprowadzono na osadzie czynnym, przenośnych nośnikach i technologii hybrydowej zebranej z wymienionej oczyszczalni ścieków oraz porównano skuteczność usuwania węgla organicznego (COD), amonifikacji, nitryfikacji i denitryfikacji w trzech bioreaktorach. Eksperymenty przeprowadzono w dwóch identycznych symulowanych procesach oczyszczania ścieków o podobnych warunkach początkowych, które wynosiły około 150 mgCOD / lit, 30% szybkości napełniania nośników i hydraulicznego czasu retencji (HRT) 4 h. Procentowa skuteczność usuwania ChZT, amonifikacji, nitryfikacji i denitryfikacji w reaktorze hybrydowym była wyższa niż w reaktorze i oczyszczalnią z ruchomymi złożami. Zmiana wydajności w dwóch procesach przetwarzania może być wynikiem zmian mikrobiologicznych w ściekach, ponieważ skład ścieków różni się w dwóch symulowanych procesach przetwarzania. Niższa efektywność może wynikać z niskiej aktywności bakterii lub obecności toksyczności w ściekach, które zmniejszają ilość utleniania substratu.
Plik pracy
ANAHITA_SATTARI-MASTER_THESIS-288507.pdf 3.5 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 27317

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?