Study the purposefulness of application and design of LWTP for building in Pruszków

Agata Dudzińska , Krzysztof Dudziński

Abstract

While water flows from the water treatment plant to consumers it get secondary contamination that deteriorates the quality of the composition both in terms of physico-chemical and organoleptic characteristics. Water distribution systems which are used for many years are covered with a layer of sediment ~ corrosion products both chemical and biological, the flow of water dissolves or grabs them and takes into the internal plumbing which causes complaints from consumers and destruction of household appliances, tap fittings and plumbing. In the home are a lot of devices installed connected to tap water - washing machines,dishwashers, coffee makers, in public buildings such as hotels use much more systems using water. In the hotels have installed air conditioning systems, swimming pools, fountains, professional dishwashers, washing machines and steam gcnerators. These devices to work flawlessly and require long partial water sofiening and removal of impurities. Water for cooking and drinks sometimes requires the removal of a contaminations that has a negative impact on its taste and smell. In order to provide customers with satisfactory quality of water in buildings are installed Local Water Treatment Plants. Conditioning Water in LWTP is usually based on mechanical filtration to remove solid contaminants fi'om the water supply system, filters hasty filtration to remove the iron compounds in a water, sofiening ion exchange process, improvement of taste and smell by filtration over activated charcoal, sometimes reaches alter a deep cleaning of the membrane, and disinfection processes to provide biologically save water. Depending on the water will be used as it requires different methods to improve its quality.
Diploma typeMaster of Science
Author Agata Dudzińska WIBHiIŚ
Agata Dudzińska,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
, Krzysztof Dudziński WIBHiIŚ
Krzysztof Dudziński,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Title in PolishAnaliza celowości zastosowania i projekt LSDW dla wybranego budynku wielorodzinnego w Pruszkowie
Supervisor Małgorzata Perchuć ZZWOŚ
Małgorzata Perchuć,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Certifying unitFaculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unitDepartment of Water Supply and Wastewater Treatment (DWSWT)
Study subject / specializationInżynieria Środowiska
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Pages117
Reviewers Małgorzata Perchuć ZZWOŚ
Małgorzata Perchuć,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Jarosław Chudzicki ZZWOŚ
Jarosław Chudzicki,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Keywords in Polishprojekt LSDW,mikrozanieczyszczenia,doczyszczenie wody,budynek wielorodzinny
Keywords in EnglishLWTP project, micropollutants, thorough cleaning of water, multi-family building
Abstract in PolishWoda przepływając ze stacji uzdatniania wody do odbiorców ulega wtórnemu zanieczyszczaniu, które pogarsza jej jakość zarówno pod względem składu fizyko-chemicznego jak i właściwości organoleptycznych. Przewody wodociągowe użytkowane przez wiele lat pokryte są warstwą osadów - produktów korozji chemicznej i biologicznej,które przy przepływie wody rozpuszczają się bądź są odrywane i w ten sposób przedostają się do wewnętrznych instalacji wodociągowych powodując narzekania u konsumentów oraz niszczenie sprzętu AGD, armatury czerpalnej oraz instalacji wodociągowych. W domach instalowane są liczne sprzęty podłączone do wody wodociągowej - pralki,zmywarki, ekspresy do kawy, W budynkach użyteczności publicznej jak hotele stosowanych jest znacznie więcej systemów wykorzystujących wodę wodociągowych. W hotelach są zainstalowane instalacje klimatyzacji, baseny, obiekty hydrodekoracji, profesjonalne zmywarki, pralnice i wytwornice pary. Te sprzęty AGD aby bezawaryjnie i długo pracować wymagają częściowego zmiękczenia wody oraz usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Woda przeznaczona do przygotowywania posiłków i napojów czasem również wymaga usunięcia z niej substancji negatywnie wpływających na jej smak i zapach. W celu zapewnienia odbiorcom wody o zadawalających właściwościach w budynkach instaluje się Lokalne Stacje Uzdatniania Wody. Doczyszczanie wody wodociągowej w LSDW przeważnie opiera się na filtracji mechanicznej W celu usunięcia zanieczyszczeń stałych pochodzących z sieci wodociągowej, filtracji na filtrach pospiesznych w celu usunięcia związków żelaza, zmiękczaniu wody w procesie wymiany jonowej, poprawie smaku i zapachu poprzez filtrację na węglu aktywnym, niekiedy sięga się po bardzo głębokie oczyszczanie w procesach membranowych oraz dezynfekcji. W zależności od tego jak będzie wykorzystywana woda wymaga ona odmiennych metod poprawy jej jakości.

Get link to the record
msginfo.png

Back