Concept of pressure measuring method based on the contact area of the tire

Mateusz Karpiuk

Abstract

The thesis contain an overview of the different tire pressure measurement systems (manual and fully automated methods). It was intended to simplify the collaboration of concept self – measuring method. In the next section were presented technical and legal aspects of the construction and marking tires. The next step of thesis was to present the influence of wrong tire pressure on energy efficiency of vehicle, the vehicle safety on road and process of exploitation tires. The next part of the thesis describes possible methods of protecting tires in case of the pressure drop or other tire damages. The main section of the thesis contains the elaborating of methodology which describes the impact of the pressure inside the tire on contact area tire – ground, and then conduct the tests on the real object. Those tests allowed to define the relation between the surface area and the pressure inside the tire. The next step of the thesis was to use the virtual environment LabView for elaborate the measuring algorithm to automatic image analysis. The program allows to load print image of the tire on the surface and them determining is surface area. Using a predetermined dependence between pressure and surface area, we are able to determine the level of pressure in the tire. The next part of this thesis presented the scheme of the stationary measuring machine which allows to make a quick measurement of tire pressure without installing any additional devices on the valve. To summarize, the implementation of all steps of the thesis allowed to the author developed skills in carry out the whole process of research, analysis and image processing.
Diploma typeMaster of Science
Author Mateusz Karpiuk IP
Mateusz Karpiuk,,
- Institute of Vehicles
Title in PolishKoncepcja metody pomiarowej ciśnienia w oponie na podstawie pola powierzchni kontaktowej
Supervisor Marcin Jasiński IP
Marcin Jasiński,,
- Institute of Automotive Engineering
Conductor Stanisław Radkowski IP
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Certifying unitFaculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unitFaculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date04-07-2013
Issue date (year)2013
Pages54
Reviewers Krzysztof Szczurowski IP
Krzysztof Szczurowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Keywords in Polish1.Budowa opony, 2.Ciśnienie w oponie, 3.Pomiar ciśnienia, 4.Analiza obrazu
Abstract in Polish W pracy dokonano przeglądu różnych systemów pomiarowych ciśnienia powietrza w oponie (metod manualnych oraz w pełni automatycznych), co miało na celu ułatwienie opracowania własnej koncepcji metody pomiarowej. Ponadto zostały przedstawione aspekty prawno techniczne dotyczące budowy i oznaczenia opon. Następnym etapem pracy było przedstawienie wpływu niewłaściwego poziomu ciśnienia w oponie na: efektywność energetyczną pojazdu, zachowanie się pojazdu na drodze bezpieczeństwo oraz zmiany w procesie eksploatacyjnym opon. Następnie zostały opisane sposoby zabezpieczania opon w momencie spadku ciśnienia lub jej uszkodzenia. Kluczowym etapem pracy było opracowanie metodologii badań wpływu ciśnienia wewnątrz opony na pole powierzchni kontaktowej opona – podłoże, a następnie przeprowadzenie badań na rzeczywistym obiekcie. Badania te pozwoliły na wyznaczyć zależności pomiędzy polem powierzchni kontaktowej, a ciśnieniem wewnątrz opony. Kolejnym etapem pracy było wykorzystanie wirtualnego środowiska LabView do budowy algorytmu pomiarowego do automatycznej analizy obrazu. Program ten umożliwia wczytanie obrazu badanego odcisku opony na płaszczyźnie, a następnie wyznaczenie jego pola powierzchni. Korzystając z wcześniej wyznaczonej zależności ciśnienia od pola powierzchni, jesteśmy w stanie określić poziom ciśnienia w badanej oponie. W końcowej części pracy został przedstawiony schemat budowy stacjonarnego stanowiska pomiarowego, który umożliwia szybki pomiar ciśnienia w oponie bez konieczności instalowania żadnych dodatkowych urządzeń na zaworze. Podsumowując, realizacja wszystkich etapów pracy pozwoliła autorowi w znacznym stopniu rozwinąć umiejętności z zakresu przeprowadzenia badań oraz przetwarzania i analizy obrazów.

Get link to the record
msginfo.png

Back