Analysis of the influence of selected parameters of the mechanical disintegration process the sewage sludge on the effectiveness of the release to liquid sludge organic compounds and nutrients , and the activity of aerobic micro-organisms

Anna Krajewska , Karolina Anna Rowicka

Abstract

Disintegration is a process which lead to breach the structure of the flocculent sludge or/and rupture of microorganisms membranes cells. The effect is release the organic and mineral compounds to the liquid sludge. The subject of the tests was analysis of changes in characterizing of liquid sludge and influence of concentration of the dry disintegrated sludge for effectiveness releasing of organic compounds and biogenic to liquid sludge and for the acitity degree of oxygenic microorganisms of active sludge. The scope of research for the superfluous sludge included tree concentration of total solids of the disintegrated sludge: 5,5%, 4,5% and 3,5%. The sludge was disintegrating by the following energy density: 100 kj/l, 200 kJ/l, 300 kJ/l and 400 kJ/l. There was following liquid sludge marking: SCOD, VFA, Nog, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, Pog, P-PO43-. In the research was also included OUR's tests to determinate an influence of solids concentration of the disintegrated sludge and the energy density applied for the acitity's degree of oxygenic microorganisms. The tests that were carried out show that effectiveness of organic compounds and volatile fatty acids releasing into the liquid sludge are depend on concentration of total solids of the disintegrated sludge and also the energy density applied. The tests showed that there is no influence of total solids concentration on the disintegrated sludge and change of activity of oxygen's microorganisms but it is dependent on the energy density. No mater about concentration of the total solids disintegrated sludge we noticed increasing of the oxygenic biomass density activty with the energy density equal 100 kJ/l, decrease of activity at 200 kJ/l and nearly full disactivity microorganisms when the energy density was 400 kJ/l.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Anna Krajewska (WIBHiIŚ)
Anna Krajewska
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
, Karolina Anna Rowicka (WIBHiIŚ)
Karolina Anna Rowicka
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimAnaliza wpływu wybranych parametrów procesu mechanicznej dezintegracji osadów ściekowych na efektywność uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych i biogennych oraz na aktywność mikroorganizmów tlenowych
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony30-06-2016
Data (rok) wydania2016
Recenzenci Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Zbigniew Heidrich (WIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Zbigniew Heidrich (WIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimdezintegracja mechaniczna, osady ściekowe, stężenie suchej masy, ciecz osadowa, uwalnianie związków organicznych, test szybkości poboru tlenu
Słowa kluczowe w języku angielskimmechanical disintegration, sewage sludge, dry solids content, liquid sludge, organic compounds release, Oxygen Uptake Rate
Streszczenie w języku polskimDezintegracja jest procesem, który prowadzi do naruszenia kłaczkowatej struktury osadu lub/i zniszczeniu błon komórkowych mikroorganizmów, dzięki czemu zostają uwolnione substancje organiczne oraz mineralne do cieczy osadowej. Przedmiotem badań była analiza zmian charakterystyki cieczy osadowej i wpływ stężenia suchej masy dezintegrowanych osadów na efektywność uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych i biogennych oraz na stopień aktywności tlenowych mikroorganizmów osadu czynnego. Zakres badań dla osadu zagęszczonego obejmował trzy stężenia suchych mas: 5,5%, 4,5% i 3,5%. Osad dezintegrowany był następującymi dawkami energii: 100 kJ/l, 200 kJ/l, 300 kJ/l oraz 400 kJ/l. Wykonano następujące oznaczenia cieczy osadowej: ChZT, LKT, Nog, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, Pog,, P-PO43-. Zakres badań obejmował również wykonanie testów OUR w celu określenia wpływu stężenia suchej masy dezintegrowanych osadów oraz gęstości energii przy jakiej prowadzono proces dezintegracji na zmianę aktywności mikroorganizmów tlenowych. Z przeprowadzonych serii wynika, że wpływ na wzrost efektywności uwalniania związków organicznych oraz lotnych kwasów tłuszczowych do cieczy osadowej ma zarówno stężenie suchej masy dezintegrowanych osadów, jak i gęstość energii użytej do procesu Przeprowadzone badania wykazały brak wpływu stężenia suchej masy osadu na zmianę aktywności mikroorganizmów tlenowych oraz ścisłą zależność od poziomu gęstości energii. Niezależnie od stężenia suchej masy zauważono wzrost stopnia aktywności biomasy tlenowej przy gęstości energii równej 100kJ/l, spadek aktywności przy 200kJ/l i prawie pełną dezaktywację mikroorganizmów przy gęstości energii na poziomie 400 kJ/l.
Plik pracy
249679-Krajewska-249690-Rowicka-Analiza wpływu wybranych parametrów procesu mechanicznej dezintegracji osadów ściekowych na efektywność uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych i biogennych oraz na aktywność.pdf 4.99 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 12322

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?