Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the interaction of urocanic acid with nickel(II) ions

Nina Ewa Wezynfeld

Abstract

-
Record ID
WUT432a19e9f74d443ea23ed777c203ba6b
Diploma type
Master of Science
Author
Nina Ewa Wezynfeld Nina Ewa Wezynfeld,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Badanie oddziaływania kwasu urokanowego z jonami niklu(II)
Supervisor
Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Microbioanalytics (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Mikrobioanalityka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-09-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Kwas urokanowy występuje w warstwie zrogowaciałej naskórka. Izomer trans tego związku powstaje w wyniku enzymatycznej reakcji deaminacji histydyny. Pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu nadfioletu jest on przekształcany do kwasu cis-urokanowego. W skórze kwas urokanowy jest odpowiedzialny za utrzymanie niskiego pH, jej nawilŜenie oraz minimalizuje uszkodzenia kwasu deoksyrybonukleinowego spowodowane absorpcją promieniowania nadfioletowego przez DNA. Kwas cis-urokanowy odpowiada takŜe za hamowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu, co moŜe być wykorzystywane w leczeniu stanów zapalnych skóry. W ramach pracy magisterskiej postanowiono zbadać, czy związek ten uczestniczy takŜe w wiązaniu jonów niklu(II). Oddziaływanie to mogłoby mieć duŜe znaczenie, gdyŜ nadal nie wyjaśniono w postaci jakich kompleksów nikiel występuje na powierzchni skóry i w jaki sposób jest transportowany do dalszych tkanek organizmu. W celu scharakteryzowania tego wiązania wykorzystano spektrofotometrię UV-vis, miareczkowanie potencjometryczne oraz izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne. Na podstawie widm spektrofotometrycznych potwierdzono powinowactwo jonów niklu(II) do kwasu cis-urokanowego. W pH powyŜej 5 obserwowano zmiany w połoŜeniu i intensywności pasm absorpcji promieniowania elektromagnetycznego akwajonu niklu(II) wskutek oddziaływania jonów niklu(II) z kwasem cis-urokanowym. Za pomocą miareczkowania potencjometrycznego wyznaczono stałe trwałości kompleksów. Dla kompleksu o stechiometrii 1:1 logarytm stałej trwałości wynosi logb1=3,50. Natomiast dla kompleksu, gdzie jon niklu(II) oddziałuje z dwiema cząsteczkami kwasu cis-urokanowego logarytm skumulownaej stałej trwałości kompleksu wynosi logb2=6,36. Pomiary kalorymetryczne wykazały, Ŝe wiązanie jonów niklu(II) do kwasu cis-urokanowego jest reakcją egzotermiczną. Zmiana entalpii wiązania dla 25 oC wynosi około -45 kJ/mol i jej wartość rośnie wraz z temperaturą. Ze względu na wysokie stęŜenie kwasu cis-urokanowego w skórze i jej niskie pH istnieje prawdopodobieństwo wiązania jonów niklu(II) i kwasu cis-urokanowego na powierzchni skóry, nawet mimo znacznie mniejszego powinowactwa kwasu cis-urokanowego do jonów niklu(II) w porównaniu do histydyny, czy histaminy.
File
  • File: 1
    NW_praca_magisterska_2012.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT432a19e9f74d443ea23ed777c203ba6b/
URN
urn:pw-repo:WUT432a19e9f74d443ea23ed777c203ba6b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page