Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ocena instalacji wody sieciowej EC Siekierki i opracowanie koncepcji modernizacji

Mariusz Kozelski

Abstract

The goal of this paper master thesis is the analysis of heat distribution pumping installation in one of Warsaw heat and power plants as well as suggest proper solution which aim is to improve an energy management. Accurate definition of fundamental quality factors telling about quality of the operation of pumping system is basis for the concept of modernization of the system, changes of pumping system and applicability in other areas which may provide higher efficiency of pumping system. The paper takes the very important subject from the perspective of a worldwide tendency to increase energy efficiency of pumping system. The conclusion of these analysis and the conception of implementation of changes in system can help reducing energy consume by the pumping system. The introduction part of this paper consist of issue concerning of pumping systems in heat and power plants, cooperation between heat and power plants and municipal heating distribution, control of pumps, possibility of modernization of working pumping installation. The last subject discussed in this part is cost and LCC. The informational part about The Heat and Power Plant EC Siekierki and municipal heating distribution in Warsaw contains simplified heating network and pump system schematic diagrams, table with basic data on the pumps, heat exchanger and other equipment and cooperating systems. The modernization treatment of the water pumping system is also summarized in a scope of recent years. Analytical section of this paper consists of three parts. In the first part the work of entire pumping installation is analyzed. Due the fact that entire pumping system consists of 4 sub-systems those will be treated separately and analyzed in next section. The second part is related to installation of part where main steam line works. Third part includes analysis installation cooperating with power units. Analysis of the pumping network is based on definition of following: range of parameters of working medium, achieved efficiency of each pump and global efficiency. Friction losses of pumping installation were estimated as well as modification of structure of the pumping installation. In the last section, related to modernization of the system conclusion are drawn which were a basis for the proposal of changes in the structure of the installation and pumps. At the end of this paper documentation of the pumping installation, pump parameters and diagrams of parameters is included.
Identyfikator pozycji
WUT41936557fc214c998b7a7cae57ae8cf8
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Mariusz Kozelski (WMEiL/ITC) Mariusz Kozelski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Ocena instalacji wody sieciowej EC Siekierki i opracowanie koncepcji modernizacji
Promotor
Waldemar Jędral (WMEiL/ITC) Waldemar Jędral Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
27-06-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
132
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-1874
Słowa kluczowe w języku polskim
Instalacja pompowa, woda sieciowa, EC Siekierki, efektywność energetyczna, modernizacja
Streszczenie w języku polskim
Celem podjętej tematyki pracy dyplomowej była analiza pracującej instalacji pompowej wody sieciowej w jednej z warszawskich elektrociepłowni oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań mających na celu polepszenie jej efektywności energetycznej. Odpowiednie określenie podstawowych wskaźników świadczących, o jakości pracy instalacji pompowej jest główną podstawą do przedstawienia koncepcji zmian w strukturze instalacji, zmian modernizacyjnych w pompach oraz zastosowaniu innych zabiegów zapewniających zwiększenie sprawności pracy pompowni. Niniejsza praca podejmuje tematykę niezwykle istotną z punktu widzenia ogólnoświatowej tendencji do zwiększania efektywności energetycznej instalacji pompowych. Wnioski z przeprowadzonych analiz oraz sama koncepcja implementacji zmian w układzie mogą się przyczynić do obniżenia energochłonności pompowni. W części teoretycznej zostały omówione główne zagadnienia dotyczące budowy pompowni w elektrociepłowniach, współpracy pomiędzy elektrociepłownią a miejską siecią ciepłowniczą, regulacja pomp, możliwości modernizacji istniejących obiektów pompowych oraz zagadnienia dotyczące analizy kosztów. W części dotyczącej opisu EC Siekierki i warszawskiego systemu ciepłowniczego przedstawione zostały uproszczone schematy ideowe sieci ciepłowniczej i pompowni, tabele z podstawowymi danymi dotyczącymi pomp, wymienników i innych urządzeń oraz instalacji współpracujących. Omówiono również zabiegi modernizacyjne w pompowni wody sieciowej na przestrzeni ostatnich lat. Część analityczna pracy składa się z trzech części. W pierwszej części analizowana jest praca całej instalacji wody sieciowej. Ponieważ cała instalacja wody sieciowej składa się z kilku podukładów to zostały one potraktowane, jako niezależne i analizowane osobno w kolejnych częściach. Część druga dotyczy instalacji części kolektorowej, części trzecia, części blokowej. Analiza pracy pompowni polega na określeniu: zakresu zmienności parametrów pompowanego czynnika, uzyskiwanej sprawności poszczególnych pomp oraz sprawności całkowitej. Również oszacowane zostały opory instalacji i możliwość zmian jej struktury. W ostatniej części dotyczącej modernizacji układu wody sieciowej, dokonano podsumowania wniosków z poprzedniej części. Zostały zaproponowane zmiany w strukturze instalacji oraz zmian dotyczące modernizacji pomp. Na końcu pracy znajdują się załączniki dotyczące budowy instalacji wody sieciowej, parametrów pomp oraz wykresy zmienności wybranych parametrów
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca Dyplomowa - Mariusz Kozelsk - [PDMK].pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT41936557fc214c998b7a7cae57ae8cf8/
URN
urn:pw-repo:WUT41936557fc214c998b7a7cae57ae8cf8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek