Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Chromium speciation analysis in bread and yeast samples by optical emission spectrometry

Magdalena Lalak

Abstract

-
Record ID
WUT3cfc924b526046048f60d8a83500cc2f
Diploma type
Master of Science
Author
Magdalena Lalak Magdalena Lalak,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Badanie specjacji chromu w pieczywie i drożdżach techniką optycznej spektrometrii emisyjnej
Supervisor
Krzysztof Jankowski (FC/CAC) Krzysztof Jankowski,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Mikrobioanalityka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Chrom jest pierwiastkiem istotnie oddziałującym na organizmy żywe. W zależności od stopnia utlenienia może być przyjazny i potrzebny organizmowi albo toksyczny. Niski poziom chromu(III) w organizmie koreluje z nieprawidłowym działaniem enzymów metabolizujących cukry i tłuszcze. Chrom(VI) jest z kolei niekorzystny dla zdrowia ludzkiego, ale związku z tym, że posiada zdolność łatwej penetracji przez błony komórkowe jego bioprzyswajalność jest znacznie lepsza niż chromu(III). Związki chromu(VI) wykazują silne właściwości utleniające. W organizmie łatwo ulegają redukcji czemu towarzyszą oksydacyjne uszkodzenia wszystkich składników komórek. Zainteresowanie analizą specjacyjną chromu w żywności wynika z potrzeby kontrolowania zawartości różnych form tego pierwiastka w produktach będących istotnym składnikiem naszej codziennej diety. Celem niniejszej pracy magisterskiej było opracowanie procedur przygotowania próbek żywności, drożdży piekarskich i materiału certyfikowanego Wheat Gluten (NIST 8418) oraz oznaczenie w nich zawartości chromu(III) i chromu(VI). Oznaczenie całkowitej zawartości chromu prowadzono z użyciem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES- ang. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry). Zgodność wyniku oznaczenia całkowitej zawartości chromu w atestowanym materiale odniesienia Wheat Gluten (NIST 8418) z zawartością certyfikowaną pozwala uznać metodę za wiarygodną i dokładną. Całkowita zawartość chromu w badanych próbkach produktów pełnoziarnistych zawierała się w zakresie od 200 ng·g-1 do 6700 ng·g1. W związku z tym, że chrom znajdował się w badanych próbkach na niskim poziomie stężeń opracowano metodę wydzielania chromu(III) z ekstraktów otrzymanych z produktów pełnoziarnistych. Procedurę wzbogacania prowadzono z zastosowaniem techniki mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME- ang. Solid-Phase Microextraction) przy użyciu włókna pokrytego poli(dimetylosiloksanem) (PDMS- ang. Polydimethylsiloxane). Wydzielony w ten sposób chrom(III) oznaczano techniką optycznej spektrometrii emisyjnej ze źródłem wzbudzenia w postaci plazmy mikrofalowej (MIP-OES- ang. Microwave Induced Plasma Optical Emission Spectrometry). Zawartość chromu(III) oznaczona w ekstraktach z produktów pełnoziarnistych zmieniała się w zakresie od 43 ng·g-1 dla ekstraktów z mąki do 88 ng·g-1 dla ekstraktów z makaronu. Połączenie wydzielania chromu(III) techniką bezpośredniej mikroekstrakcji do fazy stałej z oznaczaniem zawartości wydzielonego chromu(III) za pomocą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą mikrofalową po termicznej desorpcji kompleksu z włókna (SPME-TD-MIP-OES- ang. Solid-Phase Microextraction with Thermal Desorption and Microwave Induced Plasma Optical Emission Spectrometry) okazało się ciekawym i dobrze rokującym na przyszłość rozwiązaniem. Zawartość chromu(VI) oznaczano spektrofotometrycznie, wykorzystując reakcję z 1,5-difenylokarbazydem, który w kwaśnym środowisku tworzy z chromem(VI) fiołkowo zabarwiony, rozpuszczalny kompleks. Podczas próby oznaczenia zawartości chromu(VI) w ekstraktach otrzymanych z makaronów, chleba oraz chleba wzbogacanego chromem(III) i poddawanego obróbce termicznej napotkano trudności związane z dużym wpływem złożonej matrycy organicznej na wynik oznaczenia. Ostatecznie oznaczenie zawartości chromu(VI) przeprowadzono z zastosowaniem metody dodatku wzorca, która dostarczyła wyników półilościowych.
File
  • File: 1
    Magdalena Lalak- praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT3cfc924b526046048f60d8a83500cc2f/
URN
urn:pw-repo:WUT3cfc924b526046048f60d8a83500cc2f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page