Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zbadanie reakcji 2,2’-dilitobinaftylu z cyklopentadienylowymi związkami niklu

Roman Pacholski

Abstract

-
Record ID
WUT1b9d08cec428453a8a575fe1a3db91a5
Diploma type
Master of Science
Author
Roman Pacholski (FC/DCOC) Roman Pacholski,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Piotr Buchalski (FC/DCOC) Piotr Buchalski,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wstęp: Zbadana w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej chemia pochodnych 9-niklafluorenylolitu stanowi dogodny punkt wyjścia dla zbadania struktury i właściwości dibenzoniklafluorenu – chiralnego związku zawierającego ligand binaftylowy. Chemia pochodnych binaftylu zajmuje we współczesnej katalizie asymetrycznej poczesne miejsce. Ryoji Noyori dostał nagrodę Nobla w 2001 roku m.in. za badania nad ich syntezą i aktywnością katalityczną 1. Celem niniejszej pracy jest zbadanie reakcji związków cyklopentadienylowych niklu z 2,2’-dilitobinaftylem. Wyniki i dyskusja: Na podstawie badań protonowym magnetycznym rezonansem jądrowym i pomiarów momentu magnetycznego metodą Evansa stwierdzono, że badane związki posiadają własności paramagnetyczne. Badane układy rozpuszczalników pozwoliły otrzymać kryształy odpowiednie do badań rentgenostrukturalnych tylko w dwóch przypadkach. Strukturę pozostałych kompleksów ustalono na podstawie widm masowych. Wnioski: Struktura produktów badanych reakcji jest analogiczna do struktury produktów reakcji (E)-1-fenylo-1-lito-2-(2’-litofenylo)but-1-enu lub dilitobifenylu z Cp*Ni(acac) 2. Jeden z atomów niklu w kompleksie pentametylocyklopentadienylowym dibenzoniklafluorenu po utlenieniu heksafluorofosforanem ferrocenu zmienił swój sposób wiązania z pierścieniem. W celu dokładniejszego zbadania pozostałych kompleksów należy dobrać lepsze układy rozpuszczalników do otrzymania monokryształów odpowiednich do określenia struktury związków w ciele stałym.
File
  • File: 1
    Praca magisterska Roman Pacholski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1b9d08cec428453a8a575fe1a3db91a5/
URN
urn:pw-repo:WUT1b9d08cec428453a8a575fe1a3db91a5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page