Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling of flows in the membrane modul

Marta Kamińska

Abstract

Main result of constant development of civilizations is the consumption of enormous quantities of energy. An alternative to conventional energy sources are renewable energy sources (RES). Their main advantages are low harmfulness for the environment and inexhaustible resources. One of RES is gaining energy from biogas. The primary components of biogas are methane and carbon dioxide, and traces: nitrogen, hydrogen sulfide, ammonia. In order to improve the calorific value of biogas, it should be remove primarily carbon dioxide from the mixture. An effective method of removing CO2 from biogas is membrane separation. Membrane methods are often used to gas separation due to their simplicity of operation. These processes rely on the transport of some components of the gas by a semipermeable barrier (membrane) through which one or more species move faster than another or other species. Thanks to the development of the chemistry of plastics has become possible to use various synthetic polymers to receive different types of membrane. The transport of components through nonporous solid membranes is based on the difference in pressure on both sides of the barrier and is described by the solution – diffusion model. Often the experimental gas permeation due to the scale of the project or the related costs are impossible to carry out. In such situations the test perform with the use of models. Mathematical models also apply to optimize these processes. In the thesis there are analyzed two simplified models of separation of mixture CO2/CH4 in membrane module: the model of the ideal mixing on both sides of the membrane (used to describe the separation on flat module) and the model of crossflow (used to describe the separation on spiral wound module). On the basis of the above mentioned models was carried out the calculations to show the influence of various parameters on the degree of purity of biogas. The results of the calculations illustrated in charts. Furthermore, shows the comparison of the model with a perfect mixing with the results of experiment carried out at the Institute of Chemical Engineering PAN in Gliwice consisting of the separation of the mixtures of CO2/N2 with different compositions using polymeric flat module.
Record ID
WUT1a6a056e44e04777a761d43d4b1f4152
Diploma type
Master of Science
Author
Marta Kamińska (FCPE) Marta Kamińska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Modelowanie przepływów w module membranowym
Supervisor
Maria Obrębska (FCPE) Maria Obrębska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
73
Internal identifier
DICHP-2129
Reviewers
Maria Obrębska (FCPE) Maria Obrębska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Jednym ze skutków nieustannego rozwoju cywilizacji jest w dużej mierze zużycie ogromnej ilości energii przez człowieka. Alternatywą dla konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii są odnawialne źródła energii (OZE). Głównymi ich zaletami są niska szkodliwość dla środowiska oraz niewyczerpalność. Jednym z OZE jest biogaz. Podstawowymi składnikami biogazu są metan oraz dwutlenek węgla, a także śladowe ilości: azotu, siarkowodoru, amoniaku. W celu zwiększenia wartości opałowej biogazu z mieszaniny należy usunąć przede wszystkim dwutlenek węgla. Skuteczną metodą usuwania CO2 z biogazu jest separacja membranowa. Metody membranowe wykorzystywane są chętnie do rozdziału mieszaniny gazów z uwagi na ich prostotę. Procesy te polegają na transporcie niektórych składników gazu przez przegrody membranowe, które wykazują różne stopnie przepuszczalności dla poszczególnych składników mieszaniny gazowej. Dzięki rozwojowi chemii tworzyw sztucznych stało się możliwe użycie różnorodnych polimerów syntetycznych do otrzymywania różnego typu membran permeacyjnych. Transport składników przez nieporowatą membranę wynika z różnic ciśnień po obu stronach przegrody i może być opisany modelem rozpuszczania – dyfuzji. Często badania doświadczalne permeacji gazów, ze względu na skalę przedsięwzięcia lub związane z tym koszty, są niemożliwe do przeprowadzenia. W takich sytuacjach badania układu prowadzi się na modelach. Opracowanie modeli matematycznych jest również podstawą do optymalizacji tych procesów. W poniższej pracy analizie poddane zostały dwa uproszczone modele rozdziału mieszanin CO¬2 i CH4 w module membranowym: model z idealnym wymieszaniem po obu stronach membrany (stosowany do opisu rozdziału na module płytowym) oraz model ze swobodnym odpływem permeatu (stosowany do opisu rozdziału na module spiralnym). Na podstawie wyżej wymienionych modeli przeprowadzono obliczenia w celu pokazania wpływu różnych parametrów na stopień oczyszczenia biogazu. Wyniki obliczeń zilustrowano na wykresach. Ponadto wykonano porównanie modelu z idealnym wymieszaniem z wynikami badań przeprowadzonymi w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach polegających na rozdziale mieszanin CO2/N2 o różnym składzie ilościowym przy wykorzystaniu płaskich membran polimerowych.
File
  • File: 1
    PRACA MAGISTERSKA MARTA KAMINSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2840

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1a6a056e44e04777a761d43d4b1f4152/
URN
urn:pw-repo:WUT1a6a056e44e04777a761d43d4b1f4152

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page