-

Grzegorz Filip Włudarkiewicz

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Grzegorz Filip Włudarkiewicz
Grzegorz Filip Włudarkiewicz,,
-
Title in PolishAnaliza ekonomiczna wykorzystania promieniowania słonecznego jako zródła ciepła w procesach wytwarzania biogazu
Supervisor Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment of Separation Processes (DSP)
Study subject / specializationBiotechnologia Przemysłowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date12-09-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishW pracy przedstawione zostały podstawowe informacje na temat zasobów i dostepnosci promieniowania słonecznego stanowiacego zródło energii odnawialnej. Istnieje wiele technicznych sposobów konwersji energii słonecznej na ciepło u�ytkowe. Najpowszechniej stosowanymi do tego celu urzadzeniami sa kolektory słoneczne, które stanowia zasadniczy element instalacji solarnych słu�acych do wytwarzania energii cieplnej. Nieco miejsca poswiecono tak�e stawom słonecznym, które podobnie jak kolektory zaliczaja sie do aktywnych systemów konwersji energii słonecznej. Omówiono tak�e pasywne instalacje solarne, które coraz czesciej wykorzystywane sa do ogrzewania budynków. Promieniowanie słoneczne jest zródłem energii odnawialnej, w przypadku którego okresy umo�liwiajace uzyskanie najwiekszych ilosci ciepła nie zbiegaja sie z okresami najwiekszego zapotrzebowania. Jest to przyczyna koniecznosci magazynowania ciepła. W rozdziale 4 przedstawiono najpowszechniej wykorzystywane metody akumulacji energii cieplnej. Wytworzone ciepło mo�e zostac wykorzystane w biotechnologicznych procesach przemysłowych, np. przy beztlenowej fermentacji substratów organicznych, której produktem koncowym jest biogaz. Produkcja biogazu na du�a skale wymaga dostarczenia z zewnatrz znacznych ilosci ciepła, dlatego te� system solarny współpracujacy z komora fermentacji musi charakteryzowac sie odpowiednio du�a powierzchnia kolektorów. Budowa du�ych instalacji solarnych, zarówno z magazynowaniem krótko- jak i długoterminowym wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego te� przed podjeciem decyzji o budowie takiego systemu niezbedna jest szczegółowa analiza kosztów i zysków a tak�e czynników decydujacych o opłacalnosci inwestycji. W koncowej czesci pracy przedstawiono analize ekonomiczna kosztów wielkowymiarowych systemów solarnych wykonana na podstawie trzech wariantów du�ych instalacji słonecznych współpracujacych z komora fermentacji osadu.
File
praca magisterska.pdf 4.41 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back