Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study on the degree of organic carbon mineralization under the oxidation process of volatile organic compounds (VOC)

Katarzyna Kłosek

Abstract

The aim of this work was to measure the effectiveness and efficiency of volatile organic compounds during catalytic oxidation, of toluene by ozone in a presence of solid catalysts. In the scope of this work, such factors as temperature, flow of the gas mixture (residence time), concentration of inflow reagents, a type of catalysts and their influence on the process of toluene oxidation were being examined. Another purpose of this work was to determine the rate of organic carbon mineralization, based on the measurements of the quantity of carbon dioxide resulting from the reaction, determination of the of toluene conversion and overall average rate of oxidation reaction and ozone demand. In the first part of the thesis methods for reduction of volatile organic compounds such as: absorption, adsorption, condensation, combustion, catalytic oxidation of gas pollutants and biological cleaning techniques are described. Novel methods of oxidation of organic pollutants by ozone in a presence of solid catalysts were also considered. This paper also presents a review of the available literature, which consists of the prior research on ozone decomposition and reduction of volatile organic compounds. Research that examined oxidation of toluene, which was used in this paper as a test pollutant was in main focus in the literature review. Also properties of toluene and silica gel, which was used in this research as a catalytic support, were also presented. Additionally the types of active substances used as catalysts of ozone decomposition were also described. Within the scope of this work a series of experimental studies with use of toluene were carrier out and discussed in the second part of the thesis. The experimental setup and research methods were described first. In the final part of this work the effects of the experiments and the results of the measurements were presented in a graphical form and analyzed. At the same time discussion of research results and conclusions arising from the analysis were proposed. In the course of the experimets carried out in a tubular flow reactor with a fixed catalytic bed, the rate of toluene conversion, the mineralization rate of organic carbon, stoichiometric coefficient between ozone and toluene, and rate of toluene oxidation were being measured. These factors were also compared with regard to different catalysts and process variables (temperature, toluene concentration and gas flow rate). According to the observations made for the catalysts used, both rate of reaction and toluene conversion moderately grew with temperature increase. However for some of the experimental series the temperature had no influence on the conversion rate, and even a drop of the conversion rate with the temperature increase was sometimes observed. It was additionally noticed that an increase of inflow toluene concentration increases the rate of the reaction and the highest average reaction rate were observed for catalysts prepared by impregnation of silica gel with solutions of lower concentration. In the course of experiments the drop of the conversion rate was observed for higher toluene concentrations. This could have resulted from a co-occurring deactivation of the catalyst during the measurements with a simultaneous overload of the bed by inflowing toluene. It was also noticed that for catalysts impregnated with solution of cobalt chloride or manganese nitrate, the effect of support overload was occurring earlier for lower concentrations of solutions used for impregnation, i.e. for lower quantities of active substance. The rate of organic carbon mineralization was increasing together with the temperature growth almost for all the experimental runs, and reached 70-80%. The best results, of toluene mineralization to carbon dioxide were observed for catalyst impregnated with solutions of Mn(NO3)2 with 0,05M concentration and CoCl2 with 0,25M concentration.
Record ID
WUT1533a949cfa94aed9d0a98203a4a9f1d
Diploma type
Master of Science
Author
Katarzyna Kłosek (FCPE) Katarzyna Kłosek,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie stopnia mineralizacji węgla organicznego w procesie utleniania VOC
Supervisor
Piotr M. Machniewski (FCPE/DPKT) Piotr M. Machniewski,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2012
Issue date (year)
2012
Pages
114
Internal identifier
DICHP-2119
Reviewers
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Piotr M. Machniewski (FCPE/DPKT) Piotr M. Machniewski,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy był pomiar efektywności i skuteczności katalitycznego utleniania lotnych zanieczyszczeń organicznych (VOC) na przykładzie toluenu przy pomocy ozonu w obecności katalizatorów stałych. W ramach pracy zbadano wpływ takich parametrów jak temperatura, przepływ mieszaniny gazowej (czas przebywania), stężenia wlotowych reagentów oraz rodzaj użytego katalizatora, na proces utleniania toluenu. Głównym celem pracy było zbadanie stopnia mineralizacji węgla organicznego poprzez oznaczenie ilości powstałego w wyniku reakcji dwutlenku węgla, wyznaczenie stopnia konwersji toluenu, średniej szybkości reakcji utleniania oraz określenie zapotrzebowania ozonu. W pierwszej części niniejszej pracy dokonano przeglądu metod usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych takich jak: absorpcja, adsorpcja, kondensacja, spalanie, katalityczne utlenianie zanieczyszczeń gazowych oraz metody oczyszczania biologicznego. Uwzględniono także nowe metody polegające na utlenianiu zanieczyszczeń organicznych przy zastosowaniu ozonu w obecności katalizatorów stałych. Dokonano przeglądu literatury, obejmującej wcześniejsze badania nad rozkładem ozonu oraz usuwaniem lotnych zanieczyszczeń organicznych (VOC). Skoncentrowano się na pracach, w których badano utlenianie toluenu, który został użyty w niniejszej pracy jako zanieczyszczenie testowe. Dalej opisano właściwości toluenu, właściwości żelu krzemionkowego, który został wykorzystany w pracy jako nośnik katalizatora. Opisano także rodzaje użytych substancji aktywnych (katalizatorów rozkładu ozonu). W ramach pracy przeprowadzono serię badań doświadczalnych z wykorzystaniem toluenu. Badania te zostały omówione w drugiej części pracy. W pierwszej kolejności dokonano opisu stanowiska pomiarowego oraz przedstawiono metodykę badań. Natomiast w ostatniej części pracy omówiono wyniki doświadczeń i rezultaty pomiarów, które przedstawiono także w formie graficznej na wykresach. Równocześnie przeprowadzono dyskusję i omówiono wnioski płynącej z tych analiz. W wyniku pomiarów prowadzonych w rurowym reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora wyznaczono stopień konwersji toluenu, stopień mineralizacji węgla organicznego, współczynnik stechiometryczny między ozonem a toluenem oraz szybkość utleniania toluenu. Wyznaczone wartości porównano dla rożnych katalizatorów i warunków (temperatura, stężenie toluenu, przepływ gazu). Zaobserwowano, że dla badanych katalizatorów, zarówno szybkość reakcji jak i stopień konwersji toluenu wzrasta w niewielkim stopniu wraz ze wzrostem temperatury. Aczkolwiek w niektórych przypadkach temperatura nie wpływała na stopień konwersji, a nawet zaobserwowano spadek stopnia konwersji wraz z temperaturą. Zauważono również, że wzrost stężenia wlotowego toluenu wpływa na zwiększenie szybkości reakcji, przy czym najwyższe wartości średniej szybkości reakcji uzyskano dla mniejszych stężeń roztworów użytych do impregnacji żelu krzemionkowego. 2 Podczas doświadczeń zaobserwowano spadek stopnia konwersji dla wyższych stężeń toluenu, co mogło być spowodowane nałożeniem się postępującej dezaktywacji katalizatora w czasie pomiarów, z przeciążeniem złoża nadmiarem ilości dopływającego toluenu. Zaobserwowano, iż w przypadku katalizatorów zaimpregnowanych roztworem chlorku kobaltu oraz azotanu manganu, efekt przeciążenia złoża jest wcześniej widoczny dla mniejszych stężeń roztworów użytych do impregnacji, tzn. dla małych ilości substancji aktywnej. Stopień mineralizacji węgla organicznego rósł ze wzrostem temperatury złoża w niemal wszystkich seriach pomiarowych osiągając wartości 70–80%. Najlepsze efekty mineralizacji toluenu do dwutlenku węgla osiągnięto dla katalizatorów zaimpregnowanych roztworami Mn(NO3)2 o stężeniu 0,05M oraz CoCl2 o stężeniu 0,25M. Współczynnik stechiometryczny między ozonem a toluenem wyznaczony z pomiarów wzrastał wraz z temperaturą dla wszystkich wykorzystywanych w badaniach katalizatorów.
File
  • File: 1
    (Katarzyna Kłosek praca mgr).pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1533a949cfa94aed9d0a98203a4a9f1d/
URN
urn:pw-repo:WUT1533a949cfa94aed9d0a98203a4a9f1d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page