Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Micro combined heating and power systems in domestic conditions

Jakub Kruk

Abstract

The paper contains general information about the mini and micro Combined Heating and Power systems as one of the energy sources in scattered energy sector. In the beginning there are an information about the current state of energy in the world and in Poland. In addition there are topics discussed about energy production from fossil fuels and an alternative – from renewable sources. The paper contains also information about influence of energy on the environment. Then are presents direction for further development of cogeneration – the Cooling, Heating and Power Systems (CCHP). Also discussed were the main components of each cogeneration system. There were invoked examples of cogeneration and CCHP installations. Next section contains the reasons and circumstances resulting in the decentralization of the energy sector. There were presented the main thermodynamic cycles used in cogeneration and small power installations examples in Poland. The final part of the paper is a design concept for implementation of micro- cogeneration system in the operation of the animal farm. It also presents two variants of technical installations, and for selected were calculations performed to determinate its viability. Information contained in the paper shall give interested view of the cogeneration power source for customer applications.
Record ID
WUT144416dababb4b8f9b145b4ea2944627
Diploma type
Master of Science
Author
Jakub Kruk (FPAE/IHE) Jakub Kruk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Mikrokogeneracja w warunkach krajowych
Supervisor
Zbysław Pluta (FPAE/IHE) Zbysław Pluta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
111
Internal identifier
MEL; PD-1686
Reviewers
Zbysław Pluta (FPAE/IHE) Zbysław Pluta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kogeneracja, mikrokogeneracja, CHP, trójgeneracja, skojarzone wytwarzanie, układy kogeneracyjne.
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono ogólne informacje dotyczące układów mini i mikrokogeneracyjnych jako jednych ze źródeł energii w energetyce rozproszonej. Pracę rozpoczynają informacje o obecnym stanie energetyki na świecie i w Polsce. Ponadto poruszono tematykę produkcji energii z paliw kopalnych oraz alternatywę – energię ze źródeł odnawialnych. Praca zawiera również informacje na temat wpływu energetyki na środowisko naturalne. Następnie przedstawiono kierunki dalszego rozwoju kogeneracji w postaci układów trójgeneracyjnych. Omówione zostały również główne elementy składowe każdego układu kogeneracyjnego. Przywołano przykładowe instalacje kogeneracyjne oraz trójgeneracyjne. W dalszej części przedstawiono przyczyny i uwarunkowania skutkujące decentralizacją sektora energetycznego. Przedstawiono główne obiegi termodynamiczne stosowane w kogeneracji oraz przykładowe instalacje małej mocy zlokalizowane w kraju. Końcową część pracy stanowi projekt koncepcyjny wdrożenia układu mikrokogeneracyjnego w funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. Przedstawiono dwa warianty techniczne instalacji, przy czym dla wybranego przeprowadzono obliczenia mające na celu określenie jego opłacalności. Informacje zawarte w pracy powinny dać zainteresowanym pogląd na kogeneracyjne źródła energii dla zastosowań indywidualnych
File
  • File: 1
    Jakub Kruk - Mikrokogeneracja w warunkach krajowych.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT144416dababb4b8f9b145b4ea2944627/
URN
urn:pw-repo:WUT144416dababb4b8f9b145b4ea2944627

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page