Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Agata Grabowska

Abstract

-
Record ID
WUT0c2035751bdf4a90826eaf2a1a984602
Diploma type
Master of Science
Author
Agata Grabowska Agata Grabowska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków w suplementach diety - Spirulina platensis
Supervisor
Lena Ruzik (FC/CAC) Lena Ruzik,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-09-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Rozwój wiedzy wpłynął na wzrost poziomu jakości życia oraz świadomości wpływu otaczającego środowiska na organizm ludzki. Sprawiło to, że współczesny człowiek coraz częściej pragnie odżywiać się w zrównoważony sposób. Prowadzi to do uzupełniania swojej diety w substancje niezbędne do harmonijnego funkcjonowania za pomocą suplementów diety. Prawo nie reguluje w ścisły sposób poziomu zawartości poszczególnych składników mineralnych i witamin w suplementach diety. Przepisy prawne definiują tylko dopuszczone do wzbogacenia składniki oraz orientacyjne wielkości ich zawartości. W konsekwencji prowadzi to do licznych nadużyć ze strony producentów w kwestii ich składu. Oznaczanie zawartości pierwiastków w suplementach diety odgrywa istotną rolę w kontroli jakości. Ze powodu na dwojakiej funkcji jaką pełni Spirulina platensis to jest suplement diety oraz fitoremediant ma to bardzo duże znaczenie. Związki organiczne wchodzące w Spirulinie platensis chętnie wiążą jony metali ciężkich oraz niektórych związków organicznych zanieczyszczających wodę. Powoduje to, iż bardzo ważne jest pochodzenie oraz sposób hodowli algi przeznaczonej do celów dietetycznych. Ilość oraz forma w jakiej występuje dany pierwiastek wpływają na jego właściwości toksyczne, jaki i pozytywne. Zapotrzebowanie na analizę konkretnych form pierwiastków na bardzo niskich poziomach, spowodowało tworzenie sprzężonych technik analitycznych. Łączą one wysokosprawne techniki rozdzielania i precyzyjne metody detekcji. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie metody przygotowania próbek suplementu diety do określenia całkowitej zawartości mikroelementów. Całkowitą zawartość wybranych pierwiastków oznaczono za pomocą techniki, specyficznej izotopowo - spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP MS). Przeprowadzono frakcjonowanie grup związków wybranych metali zawartych w suplemencie diety za pomocą techniki chromatografii wykluczania w połączeniu ze spektrometrią mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (SEC ICP MS). Ekstrakcja miała na celu wydobycie z próbki wybranych frakcji związków odpowiadających za kompleksowanie metali w analizowanej aldze. Jony metali najczęściej tworzą kompleksy z kwasami organicznymi, flawonoidami, aminokwasami, związkami peptydowymi, cukrami. W celu uzyskania wstępnych informacji dotyczących bioprzyswajalności oznaczanych metali oraz połączeń metal – bioligand przeprowadzono symulacje procesu trawienia człowieka. 52 Wszystkie analizowane pierwiastki są najprawdopodobniej kompleksowane przez cukry i kwasy organiczne. Najmniejszy udział w wiązaniu metali mają białka hydrofilowe i hydrofobowe. Wiążą one, na podstawie intensywności pików, w mniejszym stopniu analizowane pierwiastki. Wykonanie symulacji procesu trawienia człowieka umożliwiło wstępne potwierdzenie zidentyfikowanych bioligandów kompleksujacych analizowane pierwiastki oraz wstępne określenie ich bioprzyswajalności przez organizm człowieka. Najwyższym poziomem przyswajalności podczas procesu trawienia charakteryzują się molibden, kobalt i żelazo. Pozostałe analizowane pierwiastki cechują się niższym poziomem bioprzyswajalności. Chromatografia żelowa pozwoliła na rozdzielenie związków metali z bioligandami, natomiast technika detekcji ICP MS umożliwiła ich identyfikacje. Otrzymane wyniki pokazują słuszność wyboru zastosowanej metodyki badawczej do początkowej identyfikacji bioligandów wiążących metale w suplemencie diety Spirulinie Platensis.
File
  • File: 1
    Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków w suplementach di.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT0c2035751bdf4a90826eaf2a1a984602/
URN
urn:pw-repo:WUT0c2035751bdf4a90826eaf2a1a984602

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page