Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Automation of CMR selection process

Jakob Uske

Abstract

Today the process of selecting the Certification Maintenance Requirements (CMRs) is a time consuming process which is performed during each development of a new Maintenance Programme or by reviewing an already existing one. The CMRs are part of the Type Certification Process and are essential for maintaining the level of aircraft system safety throughout its operational life as during its first flight after manufacturing. CMRs are required periodic tasks and usually result from a formal numerical analysis and show compliance with catastrophic and hazardous failure conditions. CMRs are developed from source documents, the Maintenance Review Board Report, which contains the initial minimum scheduled maintenance requirements of an aircraft and the System Safety Assessment, which is based on numerical calculations performed to assess the probability of significant failure conditions. Airbus uses two different tools to generate both documents which makes it difficult for engineers to perform a proper CMR selection. This thesis shows the complexity of such an optimization tool and presents the feasibility of combining these two tools together by designing a new interface which allows the user to extract the needed data and to perform a compatibility check as well as a CMR selection without using any other tool. Secondly the thesis presents the design process of a first prototype of the CMR Optimization Tool with detailed explanations of its functions and operations
Record ID
WUT089a4d0e4ac04d16a05d6b1c7e7fe910
Diploma type
Master of Science
Author
Jakob Uske (FPAE) Jakob Uske,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Automatyzacja procesu selekcyjnego CMR
Supervisor
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
20-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
112
Internal identifier
MEL; PD-1958
Reviewers
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Lotnictwo cywilne, władze lotnicze, producent samolotów, proces certyfikacji, CMR,
Keywords in English
Civil aviation, aviation authorities, aircraft manufacturer, certification process, CMR, compatibility check
Abstract in Polish
Obecnie, proces specyfikacji wymagań certyfikacji w zakresie obsługi technicznej (CMR) jest czasochłonnym procesem, który odbywa się podczas każdego rozwoju nowego programu samolotu lub podczas przeglądu już istniejącego programu. CMR są częścią procesu certyfikacji typu samolotu i są niezbędne do utrzymania poziomu bezpieczeństwa systemu operacyjnego samolotu podczas okresu użytkowania, zaczynając od pierwszego lotu po produkcji. CMR są obowiązkowe zadania okresowe i zwykle wynikają z analizy numerycznej i z zgodności z katastroficznymi i niebezpiecznymi warunkami awarii. CMR są opracowane na podstawie dokumentów źródłowych, Maintenance Review Board Report (MRBR), który zawiera wstępne wymagania zaplanowanych przeglądów statku powietrznego i System Safety Assessment (SSA), który opiera się na obliczeniach numerycznych, przeprowadzonych aby ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych warunkach awarii. Airbus używa dwóch różnych narzędzi do stworzenia obu dokumentów, co sprawia, że dobór właściwych CMR, trudno się sprawdza dla inżynierów. Niniejsza praca dyplomowa przestawia złożoność narzędzia, które zdałoby połączyć oba narzędzia razem projektując nowy interfejs, który pozwala użytkownikowi na wydobywanie potrzebnych danych i wykonać sprawdzenie kompatybilności, jak i również wybór CMR bez użycia innego narzędziem. Również praca przedstawia proces projektowania pierwszego prototypu narzędzia do stwarzania CMR ze szczegółowymi wyjaśnieniami jej funkcji i operacji
File
  • File: 1
    pierwszestronypracy.docx
  • File: 2
    Praca_Magisterska_Jakob_Uske.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT089a4d0e4ac04d16a05d6b1c7e7fe910/
URN
urn:pw-repo:WUT089a4d0e4ac04d16a05d6b1c7e7fe910

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page