Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Martyna Małgorzata Brzezińska

Abstract

-
Record ID
WUT086d27696355427aa7b9e09b20a91436
Diploma type
Master of Science
Author
Martyna Małgorzata Brzezińska Martyna Małgorzata Brzezińska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Hodowle agregatów komórek zwierzęcych w układzie dwóch faz ciekłych
Supervisor
Maciej Pilarek (FCPE/DBBE) Maciej Pilarek,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Rozwój biotechnologii komórek zwierzęcych jest uzależniony od postępu w zakresie uzyskiwania w laboratoryjnych warunkach (in vitro) środowiska hodowli komórek jak najbardziej zbliżonego do występujących naturalnie (in vivo). Wynika z tego potrzeba opracowywania nowych technologii i rozwiązań z zakresu hodowli izolowanych komórek zwierzęcych. Dotyczą one zarówno wykorzystania nowych materiałów oraz odczynników jak i nowych technik hodowli. Istotnymi parametrami hodowli zwierzęcych komórek adherentnych jest zarówno wymóg zapewnienia hodowanym komórkom powierzchni do adhezji i proliferacji jak i właściwego stężenia gazów oddechowych, czyli tlenu oraz ditlenku węgla, rozpuszczonych w medium hodowlanym w dostępnej i łatwo przyswajalnej dla komórek formie. Jednym z obiecujących rozwiązań bioprocesowych obejmujących obydwa wspomniane czynniki jest zastosowanie hydrofobowych cieczy perfluorowanych jako ciekłych nośników tlenu, które charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością gazów oddechowych oraz biernością biochemiczną wobec składników medium hodowlanego oraz komórek a przy tym z uwagi na brak mieszalności z fazą wodną i wytwarzanie z pożywką powierzchni międzyfazowej stanowić mogą alternatywę do tradycyjnych technik hodowli komórek adherentnych prowadzonych na powierzchni stałej naczynia hodowlanego. Przeprowadzone w pracy badania potwierdziły, że komórki zwierzęce mogą być hodowane w układzie dwóch niemieszających się faz ciekłych: medium hodowlane / perfluorozwiązek. Zbadano przydatność układu pożywka/perfluorozwiązek do hodowli trójwymiarowych agregatów komórek linii BHK21 a także określono szybkość zużycia tlenu przez komórki hodowanej linii komórkowej. Dodatkowo dokonano również próby otrzymania linii komórkowej mysich kardiomiocytów w układzie ciecz/ciecz oraz przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania warstwy ciekłych perfluorozwiązków do hodowli pierwotnej komórek mysiego mięśnia sercowego.
File
  • File: 1
    brzezinska martyn magisterska.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT086d27696355427aa7b9e09b20a91436/
URN
urn:pw-repo:WUT086d27696355427aa7b9e09b20a91436

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard