Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mechanizmy kontroli wierności replikacji DNA – rola niekatalitycznych białek replikaz – model drożdżowy

Aleksandra Michalska

Abstract

-
Record ID
WUT0507bfdf1d3d42c9aacb56c9ce83fe8e
Diploma type
Master of Science
Author
Aleksandra Michalska Aleksandra Michalska,, Undefined Affiliation
Supervisor
Joanna Główczyk-Zubek (FC/CDSB) Joanna Główczyk-Zubek,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W komórkach eukariotycznych proces replikacji DNA zachodzi z bardzo wysoką wiernością, popełniając średnio jeden błąd na 10 miliardów replikowanych nukleotydów. Za kontrolę wierności replikacji DNA odpowiadają trzy podstawowe mechanizmy. Dwa z nich są bezpośrednio związane z centrum katalitycznym replikaz i są to: selekcja właściwych nukleotydów oraz aktywność 3’→5’ egzonukleazy. Trzecim mechanizmem jest poreplikacyjny system naprawy błędnie sparowanych zasad (MMR). Ostatnie lata przyniosły rozważania dotyczące wpływu niekatalitycznych podjednostek polimeraz na wierność procesu replikacji. Celem mojej pracy była weryfikacja hipotezy zakładającej, że niekatalityczna podjednostka polimerazy ε Dpb2 wpływa na wierność replikacji poprzez regulację stabilności polimerazy. Po pierwsze, dzięki kontroli dysocjacji Pol ε, ograniczałaby ona udział alternatywnych polimeraz w procesie replikacji DNA, np. Pol ζ. Po drugie, wpływałaby na wierność Pol ε. Część eksperymentalna pracy polegała na zbadaniu częstości i specyficzności mutagenezy spontanicznej w szczepach S. cerevisiae z wykorzystaniem genu reporterowego CAN1 oraz izolacji szczepów niosących mutacje w tym genie powodujące oporność na analog argininy - kanawaninę. Następnie wyizolowano DNA chromosomalne dla 100 zmutowanych kolonii z ośmiu szczepów, co dało 800 izolacji. Kolejnym etapem była amplifikacja genu CAN1 oraz sekwencjonowanie tego genu. Wyniki analizowano pod względem częstości oraz typu powstających mutacji. Analiza spektrum mutagenezy wykazała, że mutacja w genie kodującym niekatalityczną podjednostkę Dpb2 powoduje silny efekt mutatorowy, co jest prawdopodobnie spowodowane zmianą stabilności holoenzymu Pol ε. Mutacja w genie DPB2 poprzez zmianę stabilności holoenzymu Pol ε, powoduje częstsze oddysocjowanie polimerazy ε od matrycy i może prowadzić do większego udziału mutagennej Pol ζ w procesie replikacji DNA. Podsumowując, Dpb2p jest ważna w kontroli wierności replikacji DNA w drożdżach S. cerevisiae.
File
  • File: 1
    Praca Magisterska Aleksandra Michalska.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT0507bfdf1d3d42c9aacb56c9ce83fe8e/
URN
urn:pw-repo:WUT0507bfdf1d3d42c9aacb56c9ce83fe8e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page