Risk analysis in energy trade issue

Paweł Muszyński

Abstract

The aim of the present paper/thesis was to draw a sketch of the most valuable issues of a risk analysis process related to the energy market. Both theoretical and practical aspects of the process were taken into consideration. The second chapter comprises general information about the issue of risk in business environment. The chapter gives both the definition of the most important features of the risk as well as the examples of its occurrence being important from the business point of view. The third chapter was devoted to the theoretical aspect of the risk management process in the business company. The two most important steps in the process that mean the identification of the risk being able to appear and its measurement and analysis were described in this chapter. The two most popular measurement methods i.e. Value of Risk (VaR) and Profit of Risk (PaR) were discussed and moreover some calculations using both methods were presented as an example. The information about the specificity of Polish market of electric energy was presented in the fourth chapter. On the basis of the chapter the reader is fully able to recognize the structure of Polish electric energy market and acquaint with the characteristic features of the trade turnover of such a specific good as electric energy is. Moreover the most important sources of risk in the Polish market were described in this chapter. The fifth chapter presents the potential abilities given by the electric energy stock to its participants to protect against unfavourable market changes. Also the rules of using the derivative instruments so as to minimize the risk of losses were presented. The last chapter of this paper contains the practical expression of the risk analysis in the issues of energy trade. The complex approach to the problem of risk management in a company acting on the electric energy market. The process was discussed on the basis of the programme used to the computer reinforcement of the processes of the market risk management.
Diploma typeMaster of Science
Author Paweł Muszyński WMEiL
Paweł Muszyński,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Title in PolishAnaliza ryzyka w zagadnieniach handlu energią
Supervisor Konrad Świrski ITC
Konrad Świrski,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date12-04-2013
Issue date (year)2013
Pages76
Internal identifierMEL; PD-2243
Reviewers Konrad Świrski ITC
Konrad Świrski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Krzysztof Badyda ITC
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishryzyko, rynek energii, analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem,
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy jest nakreślenie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem analizy ryzyka na rynku energii elektrycznej. Podczas rozważań pod uwagę zostały wzięte zarówno aspekty teoretyczne jaki i praktyczne owego procesu. W rozdziale drugim znajdują się ogólne informacje dotyczące problemu występowania ryzyka w środowisku prowadzenia działalności gospodarczej. Rozdział obejmuje swoim zakresem definicje najistotniejszych cech ryzyka oraz przykładowe obszary jego występowania, ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci poświęcony został części teoretycznej dotyczącej procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Omówione zostały dwa najistotniejsze etapy procesu to jest, identyfikacja ryzyka możliwego do wystąpienia oraz pomiar i jego analiza. W zakresie pomiaru i analizy ryzyka zostały omówione dwie najpopularniejsze metody pomiaru: wartość narażona na ryzyko (VaR) oraz zysk narażony na ryzyko (PaR). Ponadto, zaprezentowane zostały przykładowe obliczenia z wykorzystaniem obu metod. Informacje na temat specyfiki polskiego rynku energii elektrycznej zostały zamieszczone w rozdziale czwartym. Na podstawie niniejszego rozdziału czytelnik może w pełni zapoznać się ze strukturą polskiego rynku energii elektrycznej oraz poznać cechy charakterystyczne dla obrotu nietypowym towarem jakim jest energia elektryczna. Ponadto w owym rozdziale opisane zostały najistotniejsze źródła ryzyka występujące na polskim rynku energii. W rozdziale piątym zaprezentowane zostały potencjalne możliwości, jakie giełda energii elektrycznej daje swoim uczestnikom w celu zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami rynkowymi. Omówione zostały zasady korzystania z instrumentów pochodnych w celu minimalizacji ryzyka poniesienia straty. Ostatni rozdział niniejszej pracy zawiera ujęcie praktyczne procesu analizy ryzyka w zagadnieniach handlu energią. Przedstawiony został sposób kompleksowego podejścia do problemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie działającym na rynku energii. Proces został omówiony na podstawie oprogramowania służącego do informatycznego wspomagania procesów zarządzania ryzykiem rynkowym.
File
Praca Magisterska - Analiza ryzyka w zagadnieniach handlu energia.pdf 2.1 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back