Study on the effectiveness of partial thermal degradation of polyolefins selected

Anna Tyborowska

Abstract

The subject of this paper is to investigate the thermal degradation of polyolefins for example polyethylene. The polyolefins are polymers derived from unsaturated hydrocarbons, and polyethylene is the most important representative of this group. The paper discusses the basic methods of controlled thermal degradation of polyethylene. Particular attention was paid to the thermal cracking process and the resulting products. Thermal degradation (cracking) polyethylene waste leads to products which are the main materials for obtaining motor fuel or boiler. The potential use of liquid hydrocarbon fractions, the product of cracking of polyethylene is receiving solid paraffin or paraffin oils. The operation was performed a series of processes of thermal decomposition of polyethylene and to investigate the effect of time and temperatures of the pyrolysis process for the products obtained. As part of the work was also carried out a comparative analysis of paraffin manufactured products. The issue that is the subject of work shows that the submission of waste polyolefin thermal degradation process leads to a useful chemical products. This makes it polyolefin material particularly suitable for recycling.
Diploma typeMaster of Science
Author Anna Tyborowska WIChiP
Anna Tyborowska,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishBadanie efektywności częściowej termicznej degradacji wybranych poliolefin
Supervisor Piotr Grzybowski KIPZ
Piotr Grzybowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitChair of Integrated Process Engineering (CIPE)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date10-09-2013
Issue date (year)2013
Pages56
Internal identifierDICHP-2220
Reviewers Piotr Grzybowski KIPZ
Piotr Grzybowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Ewa Dłuska ZKTP
Ewa Dłuska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszej pracy jest zbadanie procesu termicznej degradacji poliolefin na przykładzie polietylenu. Poliolefiny to polimery otrzymywane z węglowodorów nienasyconych, a polietylen jest najważniejszym przedstawicielem tej grupy. W pracy omówiono podstawowe metody kontrolowanej termicznej degradacji polietylenu. Szczególną uwagę zwrócono na proces krakingu termicznego i powstałych w jego wyniku produktów. Termiczna degradacja (kraking) odpadów polietylenowych prowadzi do otrzymania produktów, które są głównymi materiałami do uzyskiwania paliw silnikowych lub kotłowych. Potencjalnym zastosowaniem ciekłych frakcji węglowodorowych będących produktem krakingu polietylenu jest otrzymywanie parafin stałych lub olejów parafinowych. W ramach pracy wykonano serie procesów rozkładu termicznego polietylenu i zbadanie wpływu czasu i temperatury prowadzenia procesu pirolizy na otrzymane produkty. W ramach realizacji pracy przeprowadzono także analizę porównawczą wytworzonych produktów parafinowych. Problematyka będąca przedmiotem pracy pokazuje, że poddanie odpadów poliolefinowych procesowi termicznej degradacji prowadzi do otrzymania użytecznych produktów chemicznych. Sprawia to, że poliolefiny to tworzywa szczególnie zalecane do recyklingu materiałowego.
File
PracaMagisterskaAnnaTyborowska.pdf 2.18 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2866

Get link to the record
msginfo.png

Back