Mikromieszanie płynów różniących się lepkością w układach z przepływem laminarnym

Antoni Rożeń

Abstract

This paper deals with mixing on the molecular scale (micromixing) of fluids in ihc lammar flow regime and especially with the influence of inequalities in viscosity of the mixed fluids on the course of micromixing with fast and very fast homogenous chemical reactions. The elementary mechanism of micromixing and a critical review of methods of modeling and simulation of micromixing processes in the laminar flow available in literature have been presented in this work. Theoretical methods have also been discussed, allowing to determine. precisely the effects of difference in viscosity of the mixed fluids on the course of deformation and local velocity field. A micromixing model has been created describing niieromixmg in the Lagrangian frame of reference as diffusive transport of mass accelerated by convection in fluid elements in three space dimensions. Contrary to earlier models, this multidimensional model allows to account directly for the effect of viscosity difference on the course of all these processes, which are partly or fully controlled by mixing on the molecular scale. Accuracy of the multidimensional model was positively verified by comparing its predictions with results of experiments with a reactive tracer method (two competitive-parallel chemical reactions.) conducted in two different systems: a twin screw extruder working as an on-line mixer and a lank reactor, equipped with a screw agitator and a draft tube, working in a semi-batch mode. In this way, the main aim of the study was accomplished. Other results of this study are as follows; refinement of the idea of energetic efficiency of mixing, determination of magnitude and time scale of influence of differences in viscosity of the mixed liquids on the rate of generation of new intermaterial surface area and idcntification of conditions of safe application of the classical one-dimensional models of micromixing.
Other language title versionsMicromixing of fluids differing in viscosity in laminar flow systems
Book typeMonograph
Other categories ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Author Antoni Rożeń (FCPE / DCRED)
Antoni Rożeń,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Publisher name (outside publisher list) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Issue year2008
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, [Prace Instytutu Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej], ISSN 1234-4354
VolXXXII
No1
Pages164
Publication size in sheets8.2
Keywords in Polishmieszanie, mikromieszanie płynów, mieszanie laminarne, układy z przepływem laminarnym
Keywords in Englishmixing, micromixing of fluids, laminar mixing, laminar flow systems
Abstract in PolishPraca poświęcona jest mieszaniu na skalę molekularną (mikromieszaniu) płynów w warunkach przepływu laminarnego, a w szczególności wpływowi różnicy lepkości mieszanych płynów na przebieg mikromieszania oraz szybkich i bardzo szybkich homogenicznych reakcji chemicznych. W ramach pracy przedstawiono elementarne mechanizmy mikromieszania oraz dokonano krytycznego przeglądu dostępnych w literaturze metod modelowania i symulacji procesów mikmmieszania w przepływie laminarnym. Przedyskutowano również metody pozwalające ściśle określić wpływ różnicy lepkości mieszanych płynów na przebieg deformacji elementów płynu i lokalne pole przepływu. Następnie na tej podstawie sformułowano własny model matematyczny mikromieszania, opisujący mikromieszanie w ujęciu Lagrange'a, jako proces dyfuzyjnego przyspieszonego przez konwekcję transportu masy zachodzącego w elementach płynu w trzech wymiarach przestrzennych. Dzięki zastosowaniu wielowymiarowego opisu mikromieszania model ten pozwala, w odróżnieniu od wcześniejszych modeli, uchwycić bezpośrednio wpływ różnicy lepkości mieszanych płynów na przebieg tych wszystkich procesów, które są częściowo lub całkowicie kontrolowane przez mieszanie na poziomie molekularnym. Poprawność przestrzennego modelu mikromieszania została potwierdzona przez porównanie wyników modelowania z wynikami badań doświadczalnych, przeprowadzonych przy użyciu metody reaktywnego znacznika (układ konkurencyjnych i równoległych reakcji chemicznych) w dwóch różnych układach: wytłaczarce dwuśrubowej o działaniu ciągłym i reaktorze zbiornikowym z mieszadłem ślimakowym i dyfuzorem o działaniu półokresowym. W ten sposób osiągnięto podstawowy cel badawczy. Pozostałe wyniki tej pracy to: uściślenie definicji efektywności energetycznej mieszania, wyznaczenie skali i ram czasowych wpływu różnicy lepkości mieszanych płynów na szybkość tworzenia nowej powierzchni kontaktu oraz określenie warunków bezpiecznego stosowania jednowymiarowych modeli mikromieszania.
Publication identifier Go to the library catalogue
Internal identifierICHP-M.000495
Languagepl polski
Score (nominal)12
Citation count*2 (2015-05-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?