Wyzwania inżynierii ruchu lotniczego

Jacek Skorupski

Abstract

The air traffic engineering is a relatively young field of knowledge that deals with the broad issues of provision of safe, economical and smooth movement of transport aircraft. The development of methods and tools of air traffic engineering takes place extremely quickly and this is due to the serious challenges that must be effectively addressed. In the monograph “The challenges of air traffic engineering”, the authors try to present both some problems of the contemporary world that enforce appropriate action in the organization of air transport and also the effects of research, intended to assist these activities. The book presents different points of view - the planners responsible for the development of the air transport system, the air traffic services implementing air traffic control, technical services responsible for providing adequate infrastructure, entities that ensure the conditions for the safe transport of passengers and baggage, and airport managers that organize passenger, baggage and cargo service. These challenges, which cause the development of scientific research in the field of air traffic engineering are concentrated in a few areas. The first is constantly increasing number of people using air transport, thus increasing the number of flight operations. This can cause excessive workload for the air traffic controllers (Adamowicz and Grabarek). The solution to counteract this is the automation of many functions performed by the controller, which requires an appropriate approach to their design (Szczukowski). Another possibilities are changes in the organization of air traffic, particularly in the vicinity of airports (Jagieło and Kwasiborska; Skorupski and Szymczak). Parallel to these processes research aimed at improving the organization of airports is carried out (Malarski and Ziółkowski, Cieślak and Skorupski; Banaszek and Kozłowski). The second major challenge that has a wide resonance in the activities of several services and institutions organizing air traffic is a high risk of terrorist attacks or other acts of unlawful interference. On the one hand this forces actions of airport operators (Skorupski and Uchroński; Fellner, Łach and Mańka) and stimulates research in the field of risk analysis and the possibility of reducing it (Korczak and Rosinski; Krzyżanowski and Migza; Krzyżanowski and Rutkowska). The third important area, which was reflected in the research presented in this book, is the development of satellite technology and related methods and navigation procedures (Dikunow, Krzykowska and Siergiejczyk; Fellner; Kaleta), as well as common problems and opportunities to develop existing equipment and operations support systems (Janiszewski, Łukasik and Stelmach). Monograph “The challenges of air traffic engineering” is designed for people interested in air transport, modern problems of broad-based air traffic management as well as for all aviation enthusiasts. It will also be useful for students of transport, aerospace, and safety engineering.
Book typeMonograph
Editor Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
Publisher name (outside publisher list) Wydział Transportu PW
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-7814-547-9
Issue year2016
Pages244
Publication size in sheets12.15
Abstract in PolishInżynieria ruchu lotniczego to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy, zajmująca się szeroko pojętymi zagadnieniami zapewniania bezpiecznego, ekonomicznego i płynnego ruchu samolotów komunikacyjnych. Rozwój metod i narzędzi inżynierii ruchu lotniczego odbywa się niezwykle szybko, a wynika to głównie z poważnych wyzwań, które muszą być skutecznie rozwiązywane. W monografii „Wyzwania inżynierii ruchu lotniczego”, jej autorzy starają się przedstawić zarówno pewne problemy współczesnego świata, które wymuszają odpowiednie działania w obszarze organizacji transportu lotniczego, jak i efekty badań naukowych, które mają wspomagać te działania. W książce przedstawiono różne punkty widzenia - planistów odpowiedzialnych za rozwój systemu transportu lotniczego, służb ruchu lotniczego realizujących kontrolę ruchu lotniczego, służb technicznych odpowiedzialnych za zapewnienie właściwej infrastruktury, podmiotów zajmujących się zapewnieniem warunków dla bezpiecznego przewozu osób i bagażu czy zarządzających portami lotniczymi organizujących obsługę pasażerów, bagażu i towarów. Wspomniane wyzwania, które powodują rozwój badań naukowych w obszarze inżynierii ruchu lotniczego koncentrują się w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest stale zwiększająca się liczba osób korzystających z transportu lotniczego, a tym samym coraz większa liczba operacji lotniczych. Może to powodować nadmierne obciążenie kontrolerów ruchu lotniczego (Adamowicz i Grabarek). Elementem przeciwdziałania temu zjawisku jest automatyzacja wielu funkcji realizowanych przez kontrolera, co wymaga odpowiedniego podejścia do ich projektowania (Szczukowski). Inną możliwością są zmiany w organizacji ruchu lotniczego, szczególnie w rejonach lotnisk (Jagieło i Kwasiborska; Skorupski i Szymczak). Równolegle do tych procesów postępują prace zmierzające do usprawnienia organizacji portów lotniczych (Malarski i Ziółkowski; Cieślak i Skorupski; Banaszek i Kozłowski). Drugim ważnym wyzwaniem, które ma szeroki oddźwięk w działaniach wielu służb i instytucji organizujących ruch lotniczy jest wysokie zagrożenie atakami terrorystycznymi lub innymi aktami bezprawnej ingerencji. Wymusza to z jednej strony działania zarządzających portami lotniczymi (Skorupski i Uchroński; Fellner; Łach i Mańka) a także stymuluje badania w zakresie analiz ryzyka i możliwości jego zmniejszania (Korczak i Rosiński; Krzyżanowski i Migza; Krzyżanowski i Rutkowska). Trzecim istotnym obszarem, który znalazł swoje odzwierciedlenie w badaniach przedstawionych w tej książce, jest rozwój techniki satelitarnej i związanych z nią metod i procedur nawigacyjnych (Dikunow, Krzykowska i Siergiejczyk; Fellner; Kaleta), a także występujące problemy i możliwości rozwoju dotychczas istniejących urządzeń i systemów wspomagających operacje lotnicze (Janiszewski; Łukasik i Stelmach). Monografia „Wyzwania inżynierii ruchu lotniczego” jest przeznaczona dla osób zainteresowanych transportem lotniczym, współczesnymi problemami szeroko pojętego zarządzania ruchem lotniczym a także dla wszystkich miłośników lotnictwa. Będzie także przydatna dla studentów kierunków transport, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa.
Languagepl polski
File
Wyzwania Inżynierii Ruchu Lotniczego.pdf 9.38 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor
Citation count*
Related publications (16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?