Elementy inżynierii zrównoważonych systemów energetycznych

Henryk Rode

Abstract

The search of substituting and complementary energy carriers should be accompanied by the rationalization of the management of the obtained energy and actions in the field of reducing the energy consumption of existing energy receivers and restrictive influence on the design and production of energy-saving receivers by regarding energy saving as the basic and fundamental determiner of quality, taken into consideration while releasing the product on the market or for exploitation. The popularization of the notion of the balanced development paradigm naturally oblig-es to ensure that such a multi-faceted issue concerning meeting the energy needs, par-ticularly in the view of constituting hybrid and associated power supplies, environmental aspects, safety, and supply reliability – should be given the status of specified field of science. Hence the idea that the theory and its practice, due to their varied and multifac-eted specificity, were given an adequate term, which is balanced energy systems engi-neering. The attempt to realize this intention was the genesis of the present study. The monograph created by a team of people working at the Department of Me-chanical Systems Engineering and Automation, Warsaw University of Technology in Plock, having presented the concept and the outline of the basics of the balanced energy systems engineering, presents, due to the limited scope of this study, only selected ele-ments of the topic in the field of: photovoltaic and geothermal engineering, energy sav-ing realization of technological processes, rational management of energy in the produc-tion and exploitation processes and selection of the most favorable energy system in regards to local circumstances. It is hoped that the present study will promote the issue in science, as it fulfills all the substantial and methodological requirements: outlined specific domain, adequate language, a set of hypotheses, theorems, methods and rules of proving and resource of organized knowledge in the subject.
Other language title versionsElements of balanced energy systems engineering
Book typeMonograph
Editor Henryk Rode (FCEMP / IMEn)
Henryk Rode,,
- Institute of Mechanical Engineering
Publisher name (outside publisher list) Towarzystwo Naukowe Płockie
Publishing place (Publisher address)Płock
ISBN978-83-60348-76-5
Issue year2016
Pages140
Publication size in sheets7
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishWobec bogatego już piśmiennictwa i mnogości praktycznie udanych realizacji z zakresu tego wszystkiego, co wiąże się z poszukiwaniem niekonwencjonalnych no-śników energii, czynienie długich wstępów, uzasadniających ważność tej problematyki zdaje się być zbędnym. Jednak dla porządku, niezależnie od trafności prognoz co do zasobności naturalnych, kopalnych nośników energetycznych, warto z całą powagą od-nosić się do takiej ewentualności i poszukiwać sposobów na pozyskanie ich substytu-tów. Poszukiwaniu substytuujących i uzupełniających nośników energetycznych winna - niezależnie od tego - towarzyszyć racjonalizacja gospodarowania pozyskaną energią oraz działania w zakresie obniżania energochłonności istniejących odbiorników energii oraz restrykcyjne wręcz wpływanie na projektowanie i wytwarzanie odbiorników energooszczędnych poprzez uznanie energooszczędności za podstawowy, funda-mentalny wyznacznik jakości, uwzględniany przy dopuszczeniu wyrobu na rynek czy obiektu do eksploatacji. Z drugiej zaś strony, upowszechnienie się - jak zda się na to wiele wskazywać – pojęcia paradygmatu zrównoważonego rozwoju, w sposób naturalny skłania, można wręcz uznać, że obliguje do tego, aby i rozwój tak wieloaspektowej problematyki za-spokajania potrzeb energetycznych generowanych przez postęp cywilizacyjny - w szczególności z uwagi na konstytuowanie hybrydowych i skojarzonych zasileń ener-getycznych, aspekty ekologiczne, bezpieczeństwo, niezawodność zasileń - też traktować w tej konwencji i nadać tej problematyce status wyspecyfikowanej dyscypliny nauko-wej. Stąd też pomysł by działania teoretyczne i będące ich efektem poczynania prak-tyczne z racji na ich różnorodną i wieloaspektową specyfikę reprezentował adekwatny do niej termin inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych. Próba realizacji tego zamiaru stanowiła genezę tego opracowania. Do jego pod-jęcia skłoniło nas nieskromnie mówiąc przekonanie, że dysponujemy pewnym do-świadczeniem badawczym, publikacyjnym i dydaktycznym z uwagi na wieloletnią obecność w tej problematyce. W monografii tej opracowanej przez zespół pracowników Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej w Płocku, po wyartykułowaniu samego pojęcia i zarysowaniu podstaw inżynierii zrównoważonych systemów energetycznych prezentujemy ze zrozumiałych - z racji na ograniczone ramy tego opracowania - jedynie wybrane elementy tej problematyki z zakresu: inżynierii fotowoltaicznej, inżynierii geotermalnej, energooszczędnej realizacji procesów techno-logicznych, racjonalnego gospodarowania wytworzoną energią w procesach produkcyj-nych i eksploatacji, doboru najkorzystniejszego w danych warunkach lokalnych systemu energetycznego. Żywimy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do wypromowania problematyki w randze dyscypliny naukowej zważywszy, że spełnia ona wszelkie merytoryczne i metodyczne w tym zakresie formalne wymogi: zarysowaną specyficzną domenę, ade-kwatny doń język, zbiór hipotez, twierdzeń, metod i reguł dowodzenia oraz zasób upo-rządkowanej wiedzy przedmiotowej. Będziemy wdzięczni za ewentualne uwagi na tę w pewnym stopniu prowokację intelektualną, gdyby ktoś zainteresowany tą publikacją zapoznał się z nią.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor
Citation count*
Related publications (8)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?