Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Torture and capital punishment argument

Monika Rabij

Abstract

Death and suffering have always been an indispensable part of human life. Each man was given only one life, which he can live beyond doubt - the one that takes place in the present. For this reason, a number of legal standards (especially in an international scale, for example the Universal Declaration of Human Rights), which were designed to protect life and human dignity. The Polish legislation provides such protection by the Constitution. To understand the topics of the death penalty and torture, it is neccessary to analyze these terms. The conviction of a man sentenced to death may be associated with the following functions: restitution (fair recompense for the crime), prevention (prevention of committing a misdeed in the future) and correction (moralization). In Poland, the death penalty was abolished in 1997 (with the establishment of the new Penal Code) and replaced with the penalty of life imprisonment. Because of the previous history of the Polish Republic, one would presume that the actual reason for its abolition was the fear of re-abuse of the death penalty in the context of political struggle (at the time of Polish People's Communist authorities made it a tool of repression). The death penalty has its opponents (abolitionists) and supporters (precisians). The issue is particularly the limit humanity. For abolitionists human life is sacred and inviolable, and to be endowed as a human it is enough just to born a man. It is slightly different with the precisians to whom the limits of humanity may be crossed by abomination doings, resulting in a hideous person being deprived of the right to life. Moreover, Holy Bible shows that even the Jehovah allowed the death penalty for murderers (Book 1 Genesis 9: 5, 6). In any case, avoiding discussion on the topic would be inapropriate due to the fact that it applies absolutely all of us. Torture may also arouse as stormy discussions as the death penalty, as well as the issue of human rights. Torture is usually an extraction of desired information from the victim or her relatives through conscious infliction of physical or mental pain. Moreover, it happens that it is less obvious, as in the case of industrial animals. Just as the death penalty, torture in Poland was absolutely forbidden (the proscribed by the Universal Declaration of Human Rights). Therefore, we should pay attention to the worrying phenomenon, which is the legal protection of international scope of each and every representative of Homo sapiens, and thus the worst criminals who have no respect for life or human dignity. So, undoubtedly, it is worth discussing about legalization of death penalty and torture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Rabij (FASS) Monika Rabij,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Spór o legalizację kary śmierci i tortur
Supervisor
Jan Zubelewicz (FASS/DPEA) Jan Zubelewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bartłomiej Skowron (FASS/DPEA) Bartłomiej Skowron,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jan Zubelewicz (FASS/DPEA) Jan Zubelewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Kara, śmierć, tortury, cierpienie, męki, ból, ochrona, życie, godność, człowiek, spór, legalizacja, abolicjoniści, rygoryści.
Keywords in English
Punishment, death, torturę, suffering, pain, protection, life, dignity, argument, legalization, abolitionists, precisians.
Abstract in Polish
Śmierć i cierpienie od zawsze stanowiły nieodzowną część życia ludzkiego. Każdemu człowiekowi zostało dane tylko jedno życie, w którego istnienie nie ma zwątpienia – te, które ma miejsce w teraźniejszości. Z tego względu powstało wiele norm prawnych (przede wszystkim o zasięgu międzynarodowym, np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka), które mają na celu ochronę życia oraz godności człowieka. W polskim prawodawstwie taką ochronę zapewnia Konstytucja. Aby dobrze zrozumieć tematykę kary śmierci oraz tortur, niezbędna jest analiza tychże terminów. Skazanie człowieka na karę śmierci wiązać może się z następującymi funkcjami: retrybucyjną (sprawiedliwa odpłata za przestępstwo), prewencyjną (zapobieganie popełnianiu karygodnego czynu w przyszłości) i korekcyjną (umoralnienie). W Polsce kara śmierci została zniesiona w roku 1997 (wraz z ustanowieniem nowego Kodeksu karnego) i zastąpiona karą dożywotniego pozbawienia wolności. Z uwagi na dotychczasowe dzieje Rzeczpospolitej Polskiej można by przypuszczać, iż faktycznym powodem jej zniesienia były obawy przed ponownym nadużyciem tej kary w ramach walki politycznej (za czasów Polski Ludowej władze komunistyczne uczyniły ją narzędziem represji). Kara śmierci ma swoich zarówno przeciwników (abolicjoniści) jak i zwolenników (rygoryści). Kwestią sporną jest szczególnie tzw. granica człowieczeństwa. Dla abolicjonistów życie ludzkie jest święte i nienaruszalne, zaś aby zostać obdarzonym mianem człowieka, wystarczy się nim urodzić. Nieco inaczej temat ten spostrzegają rygoryści, dla których granica człowieczeństwa może zostać przekroczona ohydą uczynków, w efekcie czego ohydnie postępująca osoba sama pozbawia się prawa do życia. Co więcej, z Pisma Świętego wynika, że nawet sam Bóg zezwolił na wykonywanie kary śmierci na mordercach (Księga Rodzaju 9:5, 6). W każdym razie, unikanie dyskusji na temat powyższego sporu byłoby nie na miejscu ze względu na fakt, że dotyczy on absolutnie wszystkich. Tortury wzbudzać mogą równie burzliwe dyskusje co kara śmierci, gdyż także są przedmiotem praw człowieka. Służą zwykle wydobyciu pożądanych informacji od ofiary lub bliskich jej osób poprzez świadome zadawanie fizycznego lub psychicznego bólu. Ponadto, zdarza się, że przybierają one formę mniej oczywistą, tak jak w przypadku przemysłowych hodowli zwierząt. Podobnie jak kara śmierci, tortury na ludziach zostały w Polsce absolutnie zakazane (przy czym zakazuje ich również Powszechna Deklaracja Praw Człowieka). W związku z powyższym, należałoby zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko, jakim jest prawna ochrona o zasięgu międzynarodowym każdego bez wyjątku przedstawiciela homo sapiens, a zatem także największych zbrodniarzy, którzy za nic mają życie, czy też godność ludzką. Niewątpliwie warto podejmować się dyskusji odnośnie sporu o legalizację kary śmierci i tortur.
File
  • File: 1
    Rabij Monika - praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13125

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff906ee1fb294d1eb0eed24c7cd68732/
URN
urn:pw-repo:WUTff906ee1fb294d1eb0eed24c7cd68732

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page