Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi-criteria evaluation of selected solutions to aluminum - glass curtain walls

Paweł Soszyński

Abstract

The topic of the work is multi-criteria evaluation of selected solutions to aluminium-glass curtain walls. The study includes the multi-criteria evaluation of chosen three, most popular in recent times on the Polish construction market realizations of aluminium-glass curtain walls. The multi-criteria evaluation methods used during assessment: sum method, weighted sum method, ideal point method, entropy method, which algorithms are included in the work. In addition, to evaluate examined decision-making variants, the following criteria were assumed: cost, time, thermal insulation, acoustic insulation, aesthetic appearance. As result of calculations, the compared variants are ranked in order from best to worst in light of assumed evaluation criteria. The work ends with relevant conclusions and summary. The calculations were made based on information posted on websites of manufacturers and contractors. Lists of used literature references and web sources are included in chapters entitled: „Bibliography” and „Internet sources”, which are located at the end of this work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Soszyński (FCE) Paweł Soszyński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań aluminiowo - szklanych ścian osłonowych
Supervisor
Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4262
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
analiza wielokryterialna, metoda sumy, metoda sumy ważonej, metoda punktu idealnego, metoda entropii, wybór wariantu najlepszego
Keywords in English
multi-criteria analysis, sum method, weighted sum method, ideal point method, entropy method, selection of the best variant
Abstract in Polish
Tematem pracy jest wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań aluminiowo-szklanych ścian osłonowych. W ramach pracy przeprowadzono ocenę wielokryterialną wybranych trzech, najpopularniejszych w chwili obecnej na polskim rynku budowlanym, wariantów wykonania aluminiowo-szklanych ścian osłonowych. Do oceny wykorzystano następujące metody oceny wielokryterialnej: metodę sumy, metodę sumy ważonej, metodę punktu idealnego, metodę entropii, których algorytmy obliczeniowe przedstawiono w pracy. Ponadto, do oceny rozpatrywanych wariantów decyzyjnych przyjęto następujące kryteria: koszt, czas, izolacyjność cieplna, izolacyjność akustyczna, estetyka wyglądu zewnętrznego. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uszeregowano porównywane warianty w kolejności od najlepszego do najgorszego w świetle przyjętych kryteriów oceny. Pracę kończą stosowne wnioski i podsumowanie. Obliczenia wykonano w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych producentów oraz wykonawców. Wykaz wykorzystanych pozycji literaturowych oraz źródeł internetowych zawarto w rozdziałach pt.: „Bibliografia” i „Źródła internetowe”, które znajdują się w końcowej części niniejszej pracy.
File
  • File: 1
    praca inż - Soszyński Paweł - 243663.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8775

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff8612b125ef4148ad8cc63774a35d26/
URN
urn:pw-repo:WUTff8612b125ef4148ad8cc63774a35d26

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page