Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

RISK ANALYSIS OF REMOTE TOWER SYSTEM IMPLEMENTATION

Dorota Barbara Chudzińska

Abstract

The aim of my work is to perform risk analysis for the selected functions of RTWR and to present proposals for measures to reduce the risk of incidents affecting the safety of air traffic operations in the scope of services provided by RTWR. Remote Tower is a system of cameras and sensors installed at the airport usually with little traffic in order to replace the traditional control tower. Information from cameras, radars and sensors are sent through the appropriate channels broadcasting in Remote Tower Center, where air traffic controllers can control the operations of takeoff and landing at several airports. This generates savings. With this system airports with less traffic can function bringing gains. Remote Tower System fulfills exactly the same functions as traditional control tower airport. The only difference is the way in which they are applied. With both solutions, both in the traditional tower and the remote is essential to ensure visual observation of the runways, taxiways and maneuvering fieldsof the airport. The first implementation of the system took place in Sweden, at the airport in Ornskoldsvik in April 2015. Currently, the system is also being deployed at airports in the United States, Australia and many other countries. Analyses were performed using the event tree. I consider it appropriate due mainly theoretical considerations of that analysis. Information about the faults of that system and the effects that they can cause, as well as error statistics are not generally available due to the fact that the system is only just being introduced. After analysis I identified the risks that may occur when replacing traditional tower with Remote Tower system. Then I propose solutions mitigating these risks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dorota Barbara Chudzińska (FT) Dorota Barbara Chudzińska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
ANALIZA RYZYKA DLA WPROWADZENIA SYSTEMU REMOTE TOWER
Supervisor
Mariusz Krzyżanowski (FT/DATE) Mariusz Krzyżanowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mariusz Krzyżanowski (FT/DATE) Mariusz Krzyżanowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ryzyko, analiza bezpieczeństwa, kontrola lotów, wieża lotnicza, drzewa zdarzeń, remote tower.
Keywords in English
risk, safety analysis, air traffic control, tower , event tree, remote tower
Abstract in Polish
Celem mojej pracy jest przeprowadzenie analizy ryzyka dla wybranych funkcji RTWR oraz przedstawienie propozycji działań ograniczających ryzyko wystąpienia zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo operacji lotniczych w zakresie służby zapewnianej przez RTWR. Remote Tower to system kamer oraz sensorów zamontowany na lotnisku zwykle o małym natężeniu ruchu w celu zastąpienia tradycyjnej wieży kontroli lotniska. Informacje z kamer, radarów oraz sensorów przesyłane są odpowiednimi kanałami transmisyjnymi do Centrum Remote Tower, gdzie kontrolerzy mogą sterować operacjami startu i lądowania na kilku lotniskach. Generuje to oszczędności, dzięki którym lotniska o mniejszym natężeniu ruchu mogą funkcjonować przynosząc zyski. System Remote Tower spełnia dokładnie te same funkcje co tradycyjna wieża kontroli lotniska. Jedyną różnicą jest sposób w jaki są one wykonywane. Przy obu rozwiązaniach, zarówno na tradycyjnej wieży jak i zdalnej najważniejsze jest zapewnienie obserwacji wzrokowej dróg startowych, dróg kołowania oraz pól manewrowych lotniska. Pierwsze wdrożenie systemu miało miejsce w Szwecji, na lotnisku w Ornskoldsvik w kwietniu 2015 roku. Obecnie system jest wdrażany również na lotniskach w Stanach Zjednoczonych, Australii oraz wielu innych krajach. Analizy przeprowadzam metodą drzewa zdarzeń. Uważam ją za odpowiednią głównie ze względu na teoretyczny charakter rozważań oraz na fakt częstego wykorzystywania tego rodzaju analiz w systemach działających na potrzeby lotnictwa cywilnego. Informacje o usterkach tegoż systemu oraz skutkach, które mogą powodować , jak również statystyki błędów nie są obecnie ogólnodostępne.Wynika to przede wszystkim z faktu , że system jest dopiero wprowadzany do użytku operacyjnego. Po przeprowadzeniu analiz identyfikuję ryzyka jakie mogą wystąpić przy zastąpieniu tradycyjnej wieży systemem Remote Tower oraz proponuję rozwiązania ograniczające te ryzyka.
File
  • File: 1
    Dorota Chudzińska, Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10158

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff360c48400b4dcf948bf699eaf2756f/
URN
urn:pw-repo:WUTff360c48400b4dcf948bf699eaf2756f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page