Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of the radiotracer method in membrane processes

Jakub Iwanicki

Abstract

Radiotracer methods are based on the use of radioactive isotopes of elements contained in substances introduced into the tested system. The main advantage of radiotracers is that they can be used in very low concentrations and that they can be measured outside the instrument without interfering in the process. Radiotracers can be obtained in several ways, e.g. by testicular transplantation in an atomic reactor, by neutron activation, activation of charged molecules or in radionuclide generators. Radiotracer methods have found many applications in industry. They are used, among others, to track media flow, determine masses and volumes, to investigate corrosion and to determine residence times. Radiotracers methods in the study of membrane processes are used mainly to study the phenomenon of concentration polarization and fouling phenomenon. These methods have also been successfully used to investigate the transport properties of liquid membranes, ion diffusion and conductivity in ion-exchange membranes. It was also used to investigate desorption tracking and mass exchange in polymeric membranes modified with different functional groups. Membrane processes as efficient and economical separation processes have gained an important place in the industry and are used in a wide range of applications. In order for the mixture components to be transferred through the membrane, it is necessary to ensure that the process is driven by the correct drive force - the difference in chemical potentials. Depending on the type of process carried out, this force may be the difference in concentration, temperature, pressure or electrical potential. Separation processes are carried out in special apparatus called membrane modules. Due to its construction, the following modules are distinguished: tubular, capillary, plate, coiled spiral, and hollow fiber modules. The main reason for the decrease in the efficiency of the membrane process is the occurrence of unfavorable phenomena such as: concentration polarization, formation of a gelatinous sludge layer on the membrane surface, fouling, membrane blocking, and scaling, i.e. precipitation of sludge of hardly soluble compounds on the membrane surface. All these phenomena cause the permeate stream to decrease during the process. The thesis presents research results on fouling of ceramic membrane in the microfiltration process. The research was carried out at the Institute of Nuclear Chemistry and Technology in Warsaw. In order to investigate the phenomenon of fouling, the radiotracer method with the use of short-lived lanthanum isotope was applied. (140La). The effect of the size of polyacrylic acid PAA molecules on the fouling of the ceramic-mic membrane was studied. Molecules of 30 kDa, 100 kDa and 250 kDa size were applied. Experiments were being carried out in the installation with a tubular module in a closed circuit.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Iwanicki (FCPE) Jakub Iwanicki,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wykorzystanie metody radioznacznikowej w badaniu procesów membranowych
Supervisor
Ewa Dłuska (FCPE/DPKT) Ewa Dłuska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
38
Internal identifier
DICHP-2858
Reviewers
Ewa Dłuska (FCPE/DPKT) Ewa Dłuska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
metody radioznacznikowe, radioznaczniki, membrany, moduły membranowe, rodzaje membran, przepływ permeatu
Keywords in English
radiotracer method, radiotracers, membranes, membrane modules, types of membranes, permeate flow
Abstract in Polish
Metody radioznacznikowe polegają na wykorzystaniu promieniotwórczych izotopów pierwiastków, zawartych w substancjach wprowadzanych do badanego układu. Główną zaletą radioznaczników jest to że mogą być używane w bardzo niskich stężeniach oraz, że ich pomiar może być dokonywany na zewnątrz aparatu, bez ingerencji w przebiegający proces. Radioznaczniki mogą być otrzymywane na kilka sposób np. w procesie rozczepienia jąder w reaktorze atomowym, na skutek aktywacji neutronowej, aktywacji naładowanymi cząsteczkami lub w generatorach radionuklidów. Metody radioznacznikowe znalazły wiele zastosowań w przemyśle. Są wykorzystywane min. do śledzenia przepływu mediów, określania mas i objętości, badania korozji a także do wyznaczania czasów przebywania. Metody radioznacznikowe w badaniu procesów membranowych wykorzystuję się głównie do badania zjawiska polaryzacji stężeniowej i zjawiska foulingu. Metody te zostały także z powodzeniem wykorzystane do badania właściwości transportowych membran ciekłych, dyfuzji jonów i przewodnictwa w membranach jonowymiennych. oraz podczas badań nad śledzeniem desorpcji i wymiany masy z wykorzystaniem membrana polimerowych, modyfikowanych różnymi grupami funkcyjnymi. Procesy membranowe jako efektywne i ekonomiczne procesy separacyjne zyskały ważne miejsce w przemyśle i znajdują liczne zastosowania. Aby nastąpiło przenoszenie składników mieszaniny przez membranę należy zapewnić odpowiednią siłę napędową procesu – różnicę potencjałów chemicznych. Siłą tą zależnie od rodzaju prowadzonego procesu może być różnica: stężenia, temperatury, ciśnienia bądź potencjałów elektrycznych. Procesy rozdzielania za pomocą membrany realizuje się w specjalnych aparatach zwanych modułami membranowymi. Ze względu na konstrukcję wyróżnia się moduły rurowe, kapilarne, płytowe, spiralne zwijane i z włóknami pustymi. Główną przyczyną spadku wydajność procesu membranowego jest występowanie niekorzystnych zjawisk takich jak: polaryzacja stężeniowa, tworzenie warstwy żelowatego osadu na powierzchni membrany, fouling, blokowanie membran oraz scaling, czyli wytrącanie się osadu trudno rozpuszczalnych związków na powierzchni membrany. Wszystkie te zjawiska powodują spadek strumienia permeatu w czasie trwania procesu. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących foulingu membrany ceramicznej w procesie mikrofiltracji. Badania zostały wykonane w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. W celu zbadania zjawiska foulingu zastosowano metodę radioznacznikową z wykorzystaniem krótkożyciowego izotopu lantanu. (140La). Badano wpływ wielkości cząsteczek roztworu kwasu poliakrylowego PAA na fouling membrany ceramicznej. Zastosowano cząsteczki o rozmiarach 30 kDa, 100 kDa oraz 250 kDa. Eksperyment przeprowadzono w instalacji z modułem rurowym w obiegu zamkniętym.
File
  • File: 1
    Jakub_Iwanicki_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18495
Additional fields
Konsultacje: Agnieszka Miśkiewicz

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfed46f6343364a67bc60d891b0cc4700/
URN
urn:pw-repo:WUTfed46f6343364a67bc60d891b0cc4700

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page