Analysis of wastewater treatment effectiveness in the wastewater treatment plant in Pulawy in the years 2013-2015

Dominika Katarzyna Pabińska

Abstract

The objective of this thesis has been to analyse functioning of the wastewater treatment plant in Pulawy in the years 2013 – 2015 and to assess effectiveness of the wastewater treatment process on this basis. The thesis contains characteristics of the wastewater treatment plant in Pulawy, both wastewater part and sludge part, and analysis of the wastewater treatment process. The paper does not contain analysis of the sludge part functioning. The wastewater treatment plant in Pulawy works in the technology of activated sludge with biological nitrogen and phosphorus removal with possibility of phosphorus chemical precipitation. In the years 2014 – 2015 the plant has been modernized, which was taken into account in the detailed characteristics of its technological system. The thesis discusses quantity and quality of raw wastewater inflowing to the plant. Quality of wastewater inflowing to the bioreactor has been estimated on the basis of assumed percentages of contaminants reduction in the primary clarifier. The thesis further discusses the relations between important wastewater quality indicators, which are biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, nitrogen concentration and phosphorus concentration. The basic parameters of the activated sludge process has also been analysed (mixed liquor suspended solids, food to volume ratio, food to microorganisms ratio, sludge volume index). The quality of treated wastewater has been assessed in the terms of legal regulations. Effectiveness of reduction of quality indicators has also been analysed. On the basis of the performed analysis a conclusion has been drawn that the wastewater treatment plant in the years 2013 – 2015 complied with the law achieving satisfactory results in wastewater treatment. Therefore the modernization has not negatively affected functioning of the plant. Moreover, better results of nitrogen removal at the end of the 2015 indicate that the main aim of the modernization, which was improving denitrification, has been achieved.
Rodzaj dyplomuPraca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomuPraca inżynierska
Autor Dominika Katarzyna Pabińska (WIBHiIŚ)
Dominika Katarzyna Pabińska
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimAnaliza efektywnosci oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w mieście Puławy w latach 2013-2015
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony23-03-2017
Data (rok) wydania2017
Recenzenci Katarzyna Umiejewska (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Umiejewska
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimścieki, oczyszczalnia ścieków, osad czynny
Słowa kluczowe w języku angielskimwastewater, wastewater treatment plant, activated sludge
Streszczenie w języku polskimCelem tej pracy jest przeanalizowanie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Puławach w latach 2013 – 2015 i dokonanie na tej podstawie oceny efektywności procesu oczyszczania ścieków. Praca swoim zakresem obejmuje scharakteryzowanie oczyszczalni ścieków w Puławach, zarówno części ściekowej jak i osadowej, oraz analizę procesu oczyszczania ścieków. Praca nie obejmuje analizy funkcjonowania części osadowej. Oczyszczalnia ścieków w Puławach działa w technologii osadu czynnego z biologicznym usuwaniem związków azotu i fosforu oraz z możliwością chemicznego wspomagania usuwania fosforu. W latach 2014 – 2015 oczyszczalnia przeszła modernizację, co uwzględniono w szczegółowym opisie jej układu technologicznego. W niniejszej pracy omówiono ilość i jakość ścieków dopływających do oczyszczalni. Na podstawie teoretycznych procentów redukcji zanieczyszczeń w osadniku wstępnym oszacowano także jakość ścieków dopływających do reaktora biologicznego. Następnie omówiono relacje pomiędzy istotnymi wskaźnikami zanieczyszczeń, tj. wartością BZT5, wartością ChZT, stężeniem azotu ogólnego i stężeniem fosforu ogólnego. Dokonano także analizy podstawowych parametrów technologicznych osadu czynnego (stężenie osadu czynnego w reaktorze, obciążenie objętości reaktora ładunkiem zanieczyszczeń organicznych, obciążenie osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń organicznych, indeks objętościowy osadu czynnego). W świetle wymogów prawnych oceniono również jakość ścieków oczyszczonych. Przeanalizowano także efektywność redukcji poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wniosek, że oczyszczalnia w latach 2013 – 2015 spełniała wymogi prawne uzyskując zadowalające efekty oczyszczania ścieków. Można zatem stwierdzić, że prace modernizacyjne nie wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie oczyszczalni. Co więcej, lepsze efekty usuwania związków azotu pod koniec 2015 r. wskazują, że osiągnięty został główny cel modernizacji, którym było zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji.
Plik pracy
Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf 2.48 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 17063

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?