Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A strategy for the development of micro-enterprise on the example of a family business in the industry of equipment and medical devices

Małgorzata Katarzyna Niedźwiedzka

Abstract

The idea for the thesis is the result of interest in a family business, which is a microenterprise and has a long history. Currently has been observed major difficulties in attracting customers, which requires urgent intervention that the company can survive and develop in the future. The aim of the thesis is to identify existing threats and opportunities to construct a development strategy that will enable the use of the strengths of the company, with particular emphasis on organizational culture, shaped by three generations, as well as to cope with weaknesses. Analysis of bibliography on modern management methods and their use in SMEs, which are described in the first chapter of the work, helped in the implementation of the paper. In the second chapter has been presented the characteristics of the undertaking concerned. Sources of knowledge in this case were the interviews with the owner, participating observations of the company and Internet sources. Analysis of the current situation of the enterprise with a proposal for new activities that can be entered and their evaluation are presented in the third chapter. For the analysis the author used the methods, techniques and tools described in the first part, which include SWOT analysis, method of analysis field forces by K. Lewin, Porter’s method for the analysis of enterprise’s competition, respectively adapting them to the said company. The author managed to diagnose strengths and weaknesses and propose corrective action, allowing the survival of the organization, thanks to the conducted analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Małgorzata Katarzyna Niedźwiedzka (FoM) Małgorzata Katarzyna Niedźwiedzka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Opracowanie strategii rozwoju mikroprzedsiębiorstwa na przykładzie firmy rodzinnej z branżny wyposażenia i sprzętu medycznego
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Domański (FoM/SMD) Jarosław Domański,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna, Serwikop, MSP, przedsiębiorstwo rodzinne
Keywords in English
strategic management, strategic analysis, Serwikop, SME, family business
Abstract in Polish
Pomysł na pracę licencjacką powstał w wyniku zainteresowania firmą rodzinną, która jest mikro-przedsiębiorstwem i posiada wieloletnią historię, ale obecnie zaobserwowano istotne trudności w pozyskiwaniu klientów, co wymaga pilnego podjęcia działań interwencyjnych, aby firma mogła przetrwać i rozwijać się w przyszłości. Celem pracy jest rozpoznanie istniejących zagrożeń i szans, aby opracować taką strategię rozwoju, umożliwiającą wykorzystanie mocnych strony firmy, ze szczególnym uwzględnieniem kultury organizacyjnej, kształtowanej przez trzy pokolenia, a także poradzić sobie ze słabymi stronami. Realizując pracę przeprowadzono analizę literaturową dotyczącą nowoczesnych metod zarządzania i ich wykorzystania w MSP, które opisane zostały w pierwszym rozdziale pracy. Następnie w drugim rozdziale zamieszczono prezentację i charakterystykę omawianego przedsiębiorstwa. Źródłami wiedzy w tym przypadku były wywiady z właścicielem, obserwacje uczestniczące funkcjonowania firmy oraz źródła internetowe. Analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa wraz z propozycją nowych działań możliwych do wprowadzenia oraz ich oceną, zostały przedstawione w rozdziale trzecim. Do analizy autorka użyła metod, technik i narzędzi opisanych w pierwszej części, którymi są m.in. analiza SWOT, metoda analizy pola sił K. Lewina, metoda analizy konkurencji Portera, odpowiednio dostosowując je do omawianej firmy. Autorce udało się zdiagnozować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz zaproponować działania naprawcze, umożliwiające przetrwanie organizacji, dzięki przeprowadzonym analizom.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Niedzwiedzka_Malgorzata_261829.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13863

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfe878789264542dd859e7ee0ceec3821/
URN
urn:pw-repo:WUTfe878789264542dd859e7ee0ceec3821

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page