Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the improve the LOTO system in a big cement industry company

Katarzyna Piłat

Abstract

The topic of this dissertation was a project improving LOTO (ang. Lockout-Tagout) system in a big cement industry company. LOTO is a system of safety procedures and ways to signalize unsafe energy that shows up while service tasks are being done by workers. System’s purpose is to eliminate the thread and risk of occurring an accident while working by making the machines and devices secure against unexpected start. The analysis of accidents’ causes during work shows that the most common factor are human mistakes. System LOTO is for minimalizing possibility of occurring such a mistake. The project was made to boost the system by implementing IT solutions, as a result making it safer for the workers, during their working hours. In the end it would reduce the costs that follow accidents and outage in production. The analysis of cement company in Poland, was run based on available reports, internet sources and SWOT/TOWS inquires that showed significant competition between subjects inside the market. One of the competitive factors, which substantially affects companies outcome is company’s and it’s workers safety. The author's own contribution to improving the computerization of LOTO system and improving processes related to ensuring work safety includes modeling of the current and target status of the enterprise, along with the analysis of processes was carried out based on the architectural approach according to Zachman's Framework. Notation BPMN was used to design the functions of the processes related with handling production. The project of the system was developed by prototyping. The author's own contribution is the development of functional and non-functional requirements of the system and the diagrams of use cases as long as their forms to define tasks and business function, which the system should be able to perform. Proposed IT system assumed maximal usage of already implemented tools. It also fits company’s mission and vision, moreover it would strengthen its outcome as a safe and trustworthy employer. Based on estimated cost and benefits, which can be the results of the project, the analysis of investment’s effectiveness was carried. It showed that the project was cost-effective and the price of the contribution in the project would return at the end of the fourth year of functioning.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Piłat (FPE) Katarzyna Piłat,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt usprawnienia systemu LOTO w dużym przedsiębiorstwie przemysłu cementowego
Supervisor
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
cementownia, produkcja, utrzymanie ruchu, system lockout-tagout, LOTO, bezpieczeństwo pracy, siatka Zachmana, BPMN
Keywords in English
cement plant, production, maintenance, lockout-tagout system, LOTO, work safety, Zachman Framework, BPMN
Abstract in Polish
Tematem pracy był projekt usprawnienia systemu LOTO (ang. Lockout-Tagout) w obszarze produkcji dużego przedsiębiorstwa działającego w branży cementowej. LOTO to system procedur zabezpieczania oraz oznaczania niebezpiecznych energii występujących podczas prac serwisowych wykonywanych przez służby utrzymania ruchu. System ma za zadanie eliminować zagrożenia i ryzyko wystąpienia wypadku podczas pracy poprzez zabezpieczenie urządzeń i maszyn przed niekontrolowanym uruchomieniem. Analiza przyczyn wypadków przy pracy wskazała, że najczęstszym czynnikiem ich występowania są błędy ludzkie. System LOTO ma na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Projekt miał na celu udoskonalenie systemu LOTO poprzez jego informatyzację a w rezultacie zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania prac serwisowych, i w konsekwencji, zmniejszenie kosztów wynikających z wypadków oraz przestojów produkcji. Analiza branży cementowej w Polsce, przeprowadzona na podstawie dostępnych raportów, źródeł internetowych oraz analizy SWOT/TOWS wskazała na dużą konkurencje między podmiotami wewnątrz rynku. Jednym z czynników konkurencyjnych wpływających istotnie na wizerunek firm produkcyjnych jest bezpieczeństwo pracy i pracowników. Wkład własny autorki nad usprawnianiem informatyzacji systemu LOTO i doskonaleniem procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy obejmuje modelowanie stanu obecnego i docelowego przedsiębiorstwa, wraz z analizą procesów zostało przeprowadzone w oparciu podejście architektoniczne wg siatki Zachmana. Do modelowania funkcji procesów związanych z obsługą produkcji została wykorzystana notacja BPMN. Projekt systemu został opracowany na podstawie prototypowania. Wkład własny autorki to opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz wykorzystanie diagramów przypadków użycia, jak i ich formularzy w celu określenia jakie zadania i funkcje biznesowe ma spełniać system. Zaproponowany system informatyczny zakładał maksymalne wykorzystanie już wdrożonych w przedsiębiorstwie narzędzi. Wpisuje się on również w misję i wizję firmy oraz pozwoli umocnić wizerunek jako bezpiecznego i zaufanego pracodawcy. Na podstawie oszacowanych nakładów oraz potencjalnych korzyści, jakie może dać projekt, przeprowadzona została analiza efektywności inwestycji. Wskazała ona, iż projekt jest opłacalny, a nakłady przeznaczone na projekt zwrócą się pod koniec czwartego roku funkcjonowania systemu.
File
  • File: 1
    Piłat_Katarzyna-Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34842

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfe7649a0c7ed41b68e67e5d6869a1c10/
URN
urn:pw-repo:WUTfe7649a0c7ed41b68e67e5d6869a1c10

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page