Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The realization of situational-altitude map of the Zaslaw Malicki Park in Warsaw

Karolina Deka, Paulina Małgorzata Klimczyk

Abstract

The subject of this thesis “The realization of situational-altitude map of the Zaslaw Malicki Park in Warsaw” was to create this map at a scale of 1: 500 in numerical form based on the results of measurements, which were carried out by students in the area of the discussed park. The entire thesis presents all stages of the implementation process of this kind of map. The work consists of two parts – theoretical and practical. In the theoretical part there are discussed the definitions of the basic and situational-altitude map. It contains divisions of geodetic networks and characterizes the state spatial reference systems, in particular the flat rectangular coordinate system PL-2000 and the height reference frame “Kronsztad’86”. The subject of this part also brings closer the characteristics of situational-altitude measurements of terrain details carried out using the tachymetric method. Moreover, the requirements of the legal acts that have to be complied with when performing works related to the development of the map are also included on the below part. The practical part is related to field measurements and chamber works. This part begins with the characteristics of the study area and the description of the terrain interview during which the choice of the method of measurement was made. Then the used measuring equipment is presented, the method of planning the measurement network and the method of conducting the measurement of terrain details with the use of tachymetry. The next stage of the practical part is devoted to the presentation of the results of measurements in the WinKalk program and their accuracy. On their basis, it was possible to state that all the field work was carried out correctly by the measurement team. Finally, the method of developing a numerical map in Geo-Map program is discussed. The final result of the work is a situational-altitude map of Zaslaw Malicki Park in a numerical form and its paper version at a scale of 1:500 which is an attachment to this thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Deka (FGC) Karolina Deka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paulina Małgorzata Klimczyk (FGC) Paulina Małgorzata Klimczyk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej Parku im. Zasława Malickiego w Warszawie
Supervisor
Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Maria Pokarowska (FGC/DEGCSS) Maria Pokarowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Maria Pokarowska (FGC/DEGCSS) Maria Pokarowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
osnowa pomiarowa, szczegóły terenowe, tachimetria, niwelacja, mapa sytuacyjno-wysokościowa
Keywords in English
measurement network, terrain details, tachymetry, levelling, situational-altitude map
Abstract in Polish
Temat niniejszej pracy dyplomowej „Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej im. Zasława Malickiego w Warszawie” obejmował opracowanie tej mapy w skali 1:500 w formie numerycznej na podstawie wyników pomiarów, które zostały przeprowadzone przez dyplomantki na obszarze omawianego parku. Całość pracy dyplomowej przedstawia wszystkie etapy procesu wykonania takiego rodzaju mapy. Praca składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej omówione zostały definicje mapy zasadniczej oraz sytuacyjno-wysokościowej. Scharakteryzowano w niej państwowy system odniesień przestrzennych, w szczególności układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 i wysokościowy układ „Kronsztad’86” oraz zamieszczono podział osnów geodezyjnych. Tematyka tej części przybliża także charakterystykę pomiarów sytuacyjno-wysokościowych szczegółów terenowych przeprowadzonych za pomocą metody tachimetrycznej. Ponadto można w niej znaleźć wymogi wynikające z aktów prawnych, które należy spełnić wykonując prace związane z opracowaniem mapy. Część praktyczna związana jest z pomiarami terenowymi oraz pracami kameralnymi. Zaczyna się ona od charakterystyki obszaru opracowania oraz opisu wywiadu terenowego, w czasie którego dokonano wyboru metod wykonywania pomiarów. Następnie przedstawiono zastosowany sprzęt pomiarowy, opisano sposób założenia osnowy pomiarowej oraz sposób przeprowadzenia pomiaru szczegółów terenowych metodą tachimetryczną. Kolejny etap części praktycznej poświęcono na przedstawienie wyników opracowania pomiarów w programie WinKalk oraz ich dokładności. Na ich podstawie można było stwierdzić, że całość prac terenowych została przez zespół pomiarowy wykonana w sposób prawidłowy. Na zakończenie omówiono również sposób opracowania mapy w formie numerycznej w programie Geo-Map. Finalnym efektem pracy jest wykonana w formie numerycznej mapa sytuacyjno-wysokościowa Parku im. Zasława Malickiego oraz jej wersja papierowa w skali 1:500, która jako załącznik jest elementem niniejszej pracy dyplomowej.
File
  • File: 1
    Wykonanie_mapy_sytuacyjno-wysokościowej_parku_im._Zasława_Malickiego_w_Warszawie_-_Treść_pracy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27638

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfe1438e0734547d38f9f8b0edd873808/
URN
urn:pw-repo:WUTfe1438e0734547d38f9f8b0edd873808

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page