Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Payment cards as a modern form of cash settlement

Karolina Domżałowicz

Abstract

In this thesis, focused on credit cards functioning in polish system of electronic payment instruments. Indicated, in which way the credit cards became to be a common and modern form of cash settlements from the beginning to the present. In the first part of a thesis was shown the entity, short historical view of evolution of this form of payment and was presented costs and benefits of participants in processes of payment by electronic payment instrument. Moreover, you can find here important information about characteristic of card. The next part was dedicated to description of payment card systems in Poland, including international systems of electronic payment instruments like Visa, Master Card, Japan Credit Bureau, Diners Club and American Express. According to data from National Polish Bank the biggest part in cashless currency of money takes two organizations: Visa and Master Card. Important part of this thesis was also description of crime related with credit card payment and presentation another forms of their protection. It was focused also on developed technical infrastructure of cash machines and POS terminals. The last, empirical part of thesis is presenting the market of payment cards in Poland in years 2010-2014. It was showed, how credit cards became to convenient form of payment. Quantity and value of transactions executed by POS terminals, cash machines or internet payments proves that. Number of issued payment cards from the base year 2010 to the 2014 raised by 121,4%. In 2014 issued until 36 millions of debit , pre-paid and credit cards together. The biggest part in general number of transactions in the years 2010-2014 takes the debit cards – 88%. By that the sum of values of transactions executed by debit cards was increased and amounted to 90,8% of whole structure. Over the analyzed years 2010-2014, average value of transactions by payment card came down from 228,34 PLN to the 174,35 PLN. However in 2014 internet sale showed the biggest dynamics of increase which was 38,09%. Also presented reports of transactions by cards as diagrams to show the developing cashless system. Diagrams have been taken from the NBP website. Also presented report which shows the statistical data of payment habits of Polish people publicized in 2013. Evolution of plastic money and multifunctional devices makes , that Polish people more often and gladly choose that form of payment. This is definitely easier and faster form of transaction than in case of paper money.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Domżałowicz (CESS) Karolina Domżałowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Karty płatnicze jako nowoczesna forma rozliczeń pieniężnych
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
karta płatnicza, bankomat, terminal POS, transakcje, Visa, Master Card
Keywords in English
payment card, cash machine, point of sale, transaction, Visa, Master Card
Abstract in Polish
W pracy licencjackiej skupiono uwagę na temacie funkcjonowania kart płatniczych w polskim systemie rynku elektronicznych instrumentów płatniczych. Wskazano, w jaki sposób karty stały się powszechną i nowoczesną formą rozliczeń pieniężnych od momentu ich powstania aż do chwili obecnej. W pierwszej części pracy podkreślono istotę karty płatniczej, przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju tej formy płatności, rodzaje a także koszty i korzyści uczestników procesów zapłaty elektronicznym instrumentem płatniczym. Ponadto znajdują się tutaj ważne informacje zawierające charakterystykę karty. Dalszą część pracy poświęcono opisowi systemów kart płatniczych w Polsce, z uwzględnieniem międzynarodowych systemów elektronicznych instrumentów płatniczych takich jak Visa, Master Card, Japan Credit Bureau, Diners Club i American Express. Według danych Narodowego Banku Polskiego największy udział w obiegu bezgotówkowego pieniądza mają dwie organizacje, do których należy Visa oraz Master Card. Ważnym elementem pracy było również omówienie charakterystyki przestępstw związanych z zapłatą kartą płatniczą oraz wskazanie różnych form ich zabezpieczania. Zwrócono uwagę także na rozwiniętą infrastrukturę techniczną bankomatów i terminali POS. Ostatnia empiryczna część pracy przedstawia rynek kart płatniczych w Polsce w latach 2010-2014.Wskazuje, w jaki sposób karty płatnicze stały się dogodną formą płatności. Świadczy o tym liczba i wartość przeprowadzanych transakcji za pomocą terminali POS, bankomatów czy płatności internetowych. Liczba wyemitowanych kart płatniczych od roku bazowego 2010 do roku 2014 wzrosła o 121,4%. W 2014 wyemitowano łącznie aż 36 milionów kart debetowych, obciążeniowych i kredytowych. Największy udział w ogólnej liczbie transakcji w latach 2010-2014 mają karty debetowe – 88%, dzięki temu zwiększyła się suma wartości transakcji dokonywanych wszystkimi kartami, z czego suma transakcji dokonywanych kartami debetowymi wyniosła 90,8% całości struktury. Na przestrzeni analizowanych lat 2010-2014 średnia wartość transakcji kartą płatniczą spadła z 228,34 złotych do 174,35 złotych. Natomiast w 2014 roku największą dynamiką wzrostu wykazuje się sprzedaż w Internecie, która wynosi 38,09%. Przedstawiono również raporty dotyczące dokonywania transakcji kartami w postaci wykresów w celu pokazania tendencji rozwijającego się bezgotówkowego systemu płatniczego, które wzięte zostały ze strony internetowej NBP. Zaprezentowano również raport przedstawiający dane statystyczne opublikowane w 2013 roku na temat zwyczajów płatniczych Polaków. Rozwój plastikowego pieniądza oraz wielofunkcyjnych urządzeń sprawił, że Polacy coraz częściej i chętniej wybierają taką formę płatności. Jest to zdecydowanie łatwiejsza i szybsza forma transakcji niż w przypadku papierowych środków pieniężnych.
File
  • File: 1
    262048_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11279

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfdfecccc83294713bef2314d8e551604/
URN
urn:pw-repo:WUTfdfecccc83294713bef2314d8e551604

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page