Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of water rationaliza-tion: one-family house case study

Justyna Kusa

Abstract

Only 1% of all available water resources is drinking water, which amount is permanently shrinking, with constantly growing demand at the same time. With regard to that, the shortage of water may become soon one of the biggest civilization problem of 21st century. In one-family house the amount of water used every day on various purposes like cleaning, washing, cooking, toilets or plants watering is not equal day by day, it changes dur-ing the month and throughout the year, and depends on individual habits and sanitary condi-tion of the building. Big amounts of water are irretrievably lost due to the leaky installation or bathroom fixtures. This thesis proves, that there are many ways to reduce water loss and to thriftily use it. Certain analysis and assessments of methods to save this utility, have been conducted. These methods will have a positive impact on the environment and will decrease costs of water and sewage bills. Some construction solutions to reduce the running out water and shorten the time of tap use have been presented. The re-use of rainwater and processed water for certain purposes has been described as well. These considerations show the need and correctness of rational water use from the solidarity, ecological and economical perspective.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Kusa (FCEMP) Justyna Kusa,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena sposobów racjonalizacji wody na przykładzie budownictwa jednorodzinnego
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Małgorzata Dalewska-Kolan (FCEMP/ICEn) Małgorzata Dalewska-Kolan,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Dalewska-Kolan (FCEMP/ICEn) Małgorzata Dalewska-Kolan,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
woda, deficyt, zasoby, racjonalizacja, oszczędzanie, domy jednorodzinne, zużycie, straty, instalacja, cena, armatura, woda deszczowa, analiza, ocena
Keywords in English
Key words: water, shortage, resources, rationalization, saving up, one-family houses, con-sumption, losses, installation, price, bathroom fixtures, rainwater, analyze, assessment
Abstract in Polish
Woda dostępna do picia to tylko 1% wszystkich zasobów wodnych, których ilość ulega nieustannemu zmniejszeniu, przy jednoczesnym stale rosnącym na nią zapotrzebowaniu. W związku z tym, niedobór wody może stać się wkrótce jednym z największych problemów cywilizacyjnych XXI w. W domach jednorodzinnych, ilość zużywanej każdego dnia wody na cele takie jak: mycie, sprzątanie, gotowanie, pranie, obsługa toalet czy podlewanie zieleni, nie jest równo-mierna w ciągu dnia, miesiąca i roku i zależy m.in. od indywidualnych przyzwyczajeń od-biorców i stanu sanitarnego budynków. Duże ilości wody traci się też bezpowrotnie przez nieszczelności w instalacjach, czy cieknącą armaturę. W niniejszej pracy wykazano, iż istnieje wiele sposobów na eliminowanie strat wody i oszczędne z niej korzystanie. Dokonano analizy i oceny wybranych metod pozwalających na zaoszczędzenie tego medium, co wpłynie pozytywnie na środowisko, ale i na znaczne zmniejszenie rachunków za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zostały przedstawione rozwiązania konstrukcyjne, które wpływają na zmniejszenie ilości wypływającej wody oraz skrócenie czasu korzystania z baterii, a także sposoby wykorzystania zużytej wcześniej wody oraz wody deszczowej do określonych po-trzeb. Przeprowadzone rozważania ukazują potrzebę i zasadność racjonalnego korzystania z wody ze względów solidarnościowo – ekologicznych, a także ekonomicznych.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11563

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfc712ba4ebb94284b2583b8d88532d48/
URN
urn:pw-repo:WUTfc712ba4ebb94284b2583b8d88532d48

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page