Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of air quality in Warsaw based on selected air quality indexes

Bartłomiej Rożek

Abstract

The subject of this work was the assessment of air quality in Warsaw based on selected air quality indexes. The main goal is to analyze air quality in Warsaw, including selected air pollutant in Warsaw agglomeration, and to present potential differences in the results of the assessment conducted accordingly to Polish air quality index and then with the use of the index applied in most European Union countries. A comparison of the frequency of occurrence of individual index rating levels according to Polish and European guidelines are made for three selected measurement stations. The work consists of three parts. First of them presents the problem of air pollution. Air pollutants, which are used to calculate air quality index are discussed. This part shows their impact on human health, natural environment and the sources form which they are emitted. Next, the methods used to measure the concentrations of these air pollutants are described. The second part is devoted to air quality indexes. The index used in our country is described in detail, along with the concentration ranges from which it is calculated. Then, some selected air quality indexes from Europe and the world are shown. Each of them is described along with their specification. The work focuses also on Warsaw and Warsaw agglomeration as a research area. Three measurement stations which were chosen for analysis are characterized. The third part of the work focuses on presenting and analyzing the collected data. Tables are showing the differences about how more often the information about the poor state of air quality would be made public if European air quality index was used instead of the Polish one.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Rożek (FEE) Bartłomiej Rożek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Ocena jakości powietrza w Warszawie na podstawie wybranych indeksów jakości powietrza
Supervisor
Katarzyna Maciejewska (FEE/CEP) Katarzyna Maciejewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Magdalena Marta Reizer (FEE/CEP) Magdalena Marta Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Maciejewska (FEE/CEP) Katarzyna Maciejewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
jakość powietrza, indeks jakości powietrza, zanieczyszczenia powietrza
Keywords in English
air quality, air quality index, air pollution
Abstract in Polish
Tematem pracy była ocena jakości powietrza w Warszawie na podstawie wybranych indeksów jakości powietrza. Głównym celem była analiza jakości powietrza w Warszawie, z uwzględnieniem wybranych zanieczyszczeń powietrza na terenie aglomeracji warszawskiej oraz ukazanie na ile różniłaby się ocena stanu jakości powietrza w naszym kraju za pomocą miary indeksowej, gdyby używano indeksu wykorzystywanego w większości krajów Unii Europejskiej, a nie indeksu polskiego. Porównanie częstości występowania poszczególnych poziomów oceny indeksowej wg wytycznych polskich i europejskich wykonano dla trzech wybranych stacji pomiarowych. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich została przedstawiona problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz zostały przedstawione zanieczyszczenia powietrza, na podstawie których obliczany jest indeks jakości powietrza. Opisano ich wpływ na zdrowie ludzkie, roślinność oraz przedstawiono źródła, z których są emitowane. Następnie opisano metody jakie są stosowane do pomiarów stężeń danego zanieczyszczenia powietrza. Druga część pracy jest poświęcona indeksom jakości powietrza. Został dokładnie opisany indeks występujący w naszym kraju oraz zostały przedstawione wartości stężeń, na podstawie których jest obliczany. Następnie wybrano kilka indeksów jakości powietrza z Europy oraz świata, które zostały pokrótce przedstawione z uwzględnieniem ich specyfikacji. Skupiono się również na opisie aglomeracji warszawskiej, jako obszaru badań oraz scharakteryzowano wybrane stacje pomiarowe. Trzecia część pracy skupia się na przedstawieniu oraz analizie zebranych danych. Przedstawiono tabele wykazujące różnice o ile częściej informacja o złym stanie jakości powietrza byłaby przekazywana do wiadomości publicznej, gdyby w Polsce stosowano europejskie normy w określaniu indeksu.
File
  • File: 1
    267897_-_Bartłomiej_Rożek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32870

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfc5346d701264c9cb2ddfe7df50bd4c7/
URN
urn:pw-repo:WUTfc5346d701264c9cb2ddfe7df50bd4c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page