Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of an IT system supporting Bank in the field of customer's creditworthiness verification

Paweł Pietrzak

Abstract

The purpose of this bachelor's thesis is to improve and supports bank company in field of verification clients creditworthiness and storing data connected with this process. Current solution of this issue is not effective and it has a negative impact on the company’s image. To achieve mentioned purpose is recommended to design IT system which supports process of verification clients creditworthiness in company. The first chapter is about literature analysis and describes methods of IT systems design, rules of IT project management and characteristics of Bank credits. The next chapter presents core business of Banks and specifies process of verification clients creditworthiness with tools that are used in it. The third chapter presents functional analysis, define business environment of company and requirements that should be fulfilled by system. This chapter defines information objects with their attributes as well and relations between objects. The fourth chapter focuses on system architecture, project of database with specified tables, queries, reports and user forms. The next chapter describes creating a prototype of designed in previous chapter IT system. The sixth chapter defines the scope of work that needs to be done to create designed IT system, work time estimation and project cost analysis for outsource company which works in Scrum. The last chapter sums up the whole project and indicates directions of future system development. The result of this work is project of IT system which supports bank company in field of verification clients creditworthiness and storing data connected with this process. It was estimated that this project requires six weeks of work time involving five employees. Estimated cost of this project is about 90 thousands zł.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paweł Pietrzak (FoM) Paweł Pietrzak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego dla banku wspomagającego określanie zdolności kredytowej klienta
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ireneusz Karnicki (FoM/CMS) Ireneusz Karnicki,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
system informatyczny, projekt informatyczny, baza danych, zdolność kredytowa
Keywords in English
IT system, IT project, database, creditworthiness
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest usprawnienie funkcjonowania banku w zakresie określania zdolności kredytowej klientów oraz przechowywania danych biznesowych kredytobiorców. W przedsiębiorstwie, dla którego dedykowany jest projekt, proces ten nie przebiega efektywnie, co wpływa niekorzystnie na postrzeganie przedsiębiorstwa przez klientów. Aby móc osiągnąć powyższy cel należy zaprojektować system informatyczny, który usprawni proces weryfikacji wniosków kredytowych w przedsiębiorstwie bankowym. W pierwszym rozdziale opisane są metody oraz specyfikacje projektowania systemów informatycznych, a także zasady zarządzania projektem informatycznym i charakterystyka kredytów bankowych. Rozdział drugi przedstawia przedmiot działalności przedsiębiorstw bankowych, charakterystykę procesu biznesowego weryfikacji wniosków kredytowych oraz narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. W rozdziale trzecim zdefiniowano otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa, a także zostały określone wymagania jakie powinien spełniać zaprojektowany system. Przedstawiono również obiekty informacyjne wraz z ich atrybutami i relacje zachodzące pomiędzy obiektami. Rozdział czwarty prezentuje architekturę systemu, specyfikację projektowanej bazy danych, jej elementów, kwerend, raportów oraz formularzy użytkowników systemu. W rozdziale piątym ukazane jest stworzenie prototypu zaprojektowanego w rozdziale czwartym systemu. Rozdział szósty opisuje zakres prac związanych z wytworzeniem systemu, estymację czasu potrzebną na wykonanie założonych czynności oraz analizę kosztów związanych z wykonaniem projektu dla zewnętrznego przedsiębiorstwa funkcjonującemu w oparciu o metodologię Scrum. Ostatni rozdział podsumowuje zawartość całej pracy projektowej oraz wskazuje kierunki rozwoju dla zaprojektowanego systemu. Wynikiem wykonanej pracy jest uzyskanie projektu systemu informatycznego usprawniającego dane przedsiębiorstwo w zakresie określania zdolności kredytowej klienta oraz przechowywania danych związanych z tym procesem biznesowym. Oszacowano, że projekt ten wymaga sześciu tygodni pracy przy zaangażowaniu pięciu pracowników. Szacowany koszt dla zewnętrznego przedsiębiorstwa związany z tym projektem wynosi około 90 tysięcy zł.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Pietrzak_Pawel_286066.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29593

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfbdf6541816f4e5e9409b57404cccf98/
URN
urn:pw-repo:WUTfbdf6541816f4e5e9409b57404cccf98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page