Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of urban regeneration program “Mia100 Kamienic” in Łódź, based on selected examples

Marcin Krasuski

Abstract

Urban regeneration has been becoming increasingly popular over the years in Poland. This concerns especially projects related to housing, as housing purpose is predominant in the urban areas. In the field of urban regeneration programs, housing infrastructure projects (improving its standard and accessibility for the inhabitants) should state the basis for social and economical projects, as executing tasks in this area of interest constitutes the main goal and essence of the urban regeneration. In the following thesis, issues regarding the urban regeneration of urban residential areas in reference to the “Mia100 Kamienic” program in Łódź. The goal of the thesis was to analyze the program in terms of its planning and realization. The program planning phase includes: the analysis of the regenerated areas, organization of the program and locating it in a long-term strategy of urban regeneration and city development. The analysis of the realization phase was based upon researching the spatial, functional and social effects of conducting the program, based on a set of chosen tenement houses. The analysis results have been used for evaluation of the program and suggesting actions aiming at the programs future improvements. Urban regeneration projects, realized, e.g. by the program “Mia100 Kamienic”, are essential for the city proper functioning, however, the program itself is slightly unfinished, both in the planning as in the realization phase. The most serious shortcomings are: no program document, no spatial concentration of the project, supporting gentrification processes, planarity of the undertaken efforts. Nowe Centrum Łodzi – another city council project is a chance for eliminating the shortcomings of the “Mia100 Kamienic” program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Krasuski (FGC) Marcin Krasuski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza i ocena programu rewitalizacji "Mia100 Kamienic" w Łodzi na przykładzie wybranych kamienic
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Mia100 Kamienic, Łódź, śródmieście, mieszkalnictwo, rewitalizacja
Keywords in English
Mia100 Kamienic, Łódź, downtown, housing, urban regeneration
Abstract in Polish
Rewitalizacja jest tematem cieszącym się coraz większą popularnością w Polsce. W szczególności dotyczy to projektów związanych z mieszkalnictwem, gdyż funkcja mieszkaniowa jest dominującą na obszarach śródmiejskich. W programach rewitalizacji projekty w zakresie infrastruktury mieszkaniowej (podnoszące jej standard i dostępność dla mieszkańców) powinny stanowić podstawę do realizacji przedsięwzięć społecznych i ekonomicznych, gdyż wykonywanie zadań w tej sferze stanowi główny cel i istotę rewitalizacji. W niniejszej pracy omówione zostały zagadnienia związane z rewitalizacją śródmiejskich dzielnic mieszkaniowych w odniesieniu do programu „Mia100 Kamienic” w Łodzi. Celem pracy była analiza programu pod kątem jego planowania oraz realizacji. Faza planowania programu obejmuje między innymi analizę rewitalizowanego obszaru, organizację programu oraz umiejscowienie go w długookresowej strategii rewitalizacji i rozwoju miasta. Analiza fazy realizacji polegała na zbadaniu efektów przestrzennych, funkcjonalnych i społecznych prowadzenia programu na podstawie kilku wybranych kamienic. Wyniki analiz wykorzystano do oceny programu oraz zaproponowania działań mających na celu poprawę funkcjonowania programu w przyszłości. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane m.in. przez program „Mia100 Kamienic”, są w Łodzi niezbędne by miasto mogło prawidłowo funkcjonować, jednakże sam program cechuje wiele niedociągnięć, zarówno na etapie jego planowania, jak i realizacji. Do najpoważniejszych należą: brak dokumentu programowego, brak koncentracji przestrzennej przedsięwzięcia, wspieranie procesów gentryfikacji, jednopłaszczyznowość podjętych działań. Szansą na wyeliminowanie wad programu „Mia100 Kamienic” jest kolejny projekt władz miasta – Nowe Centrum Łodzi.
File
  • File: 1
    1021054 Krasuski Marcin 246782 - praca inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4400

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb7b8e33b8c54858a1ee8f3ed3ea6af7/
URN
urn:pw-repo:WUTfb7b8e33b8c54858a1ee8f3ed3ea6af7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page