Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Livestock building project

Jakub Berent

Abstract

Summary Subject of this thesis is “Livestock building project” and the chosen structure is a shed for milk cows. Aim of the thesis is to prepare a shed project which fulfils health, insulating, temperature and humidity requirements for domestic animals. The thesis consists of the following chapters: Chapter I – introduces general characteristic of rural architecture and particular groups of agricultural buildings. Compares old ways of constructing livestock buildings with modern prefabrication-based method. Chapter II – refers to livestock buildings microclimate. Describes environment in agricultural buildings and presents possible ways of providing appropriate ventilation. Chapter III – includes a technical description of the designed object, including general parameters of the building and list of materials needed in construction process. Chapter IV – contains the shed project. This chapter describes building solutions used as well as static calculations carried out in the process of dimensioning each ele-ment. The final chapter contains technical drawings, including a projection of founda-tions, lower and upper floor, rafter, sections and elevation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Berent (FCEMP) Jakub Berent,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt budynku inwentarskiego
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek inwentarski, obora, wentylacja, konstrukcja stalowa
Keywords in English
livestock building, shed, ventilation, steel construction
Abstract in Polish
Streszczenie pracy Tematem pracy dyplomowej jest ,,Projekt budynku inwentarskiego". Do zaprojektowania wybrana została obora dla krów mlecznych. Celem pracy było wykonanie projektu obory, która spełnia warunki zdrowotne, izolacyjne, cieplno-wilgotnościowe dla zwierząt hodowlanych i prawne. Praca składa się z następujących rozdziałów: Rozdział I - dotyczy ogólnej charakterystyki budownictwa wiejskiego. Przedstawione zostały poszczególne grupy budownictwa rolniczego. Porównano dawne sposoby wznoszenia budynków inwentarskich z nowoczesną metodą opierającą się na prefabrykacji. Rozdział II - dotyczy mikroklimatu w budynkach inwentarskich. Scharakteryzowano środowisko w budynkach inwentarskich. Przedstawiono sposoby wentylacji w budynkach inwentarskich. Rozdział III - zawiera opis techniczny projektowanego obiektu. Przedstawiono dane ogólne budynku, oraz wykaz materiałów z jakich został zbudowany. Rozdział IV - zawiera projekt obory. W tym rozdziale przedstawiono przyjęte rozwiązania budowlane oraz obliczenia statyczne wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji. W końcowej części pracy została zamieszczona część rysunkowa, zawierająca rzut fundamentów, parteru, piętra, więźby dachowej, przekrojów, oraz elewacji.
File
  • File: 1
    Jakub Berent Projekt budynku inwetarskiego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11532

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb3464116be04634a9b9b68a1bbf471e/
URN
urn:pw-repo:WUTfb3464116be04634a9b9b68a1bbf471e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page