Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Aplikacja do wizualizacji routingu OSPF w sieci pakietowej IPv4

Mateusz Umiński

Abstract

Routing is one of the basic concepts in telecommunications. Its task is to determine routes and to properly transfer data on the network. In IP networks routing is most often performed by devices called routers. In order to calculate routes amd create a routing table, a router must have data about the state of the network obtained from other routers. For small networks, reading and analyzing this data is not a difficult task. However, for large networks, these tasks become time consuming and problematic. To simplify the work of people who are responsible for maintaining the network, I created the application that allows visualization of IP routing, based on popular OSPF protocol. The advantage of the application is the ability to recreate network topology without the need to install software on monitored routers. This advantage is due to the properties of the OSPF protocol - each router in the network has an identical database. The application works with the Quagga routing daemon, which has an OSPF session with a monitored network and is able to visualize its topology using data from the routing database, determine the shortest paths in the network, simulate failures, display detailed information about the topology and detect changes in the currently monitored network.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Umiński (WEiTI/IT) Mateusz Umiński Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Aplikacja do wizualizacji routingu OSPF w sieci pakietowej IPv4
Promotor
Piotr Gajowniczek (WEiTI/IT) Piotr Gajowniczek Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Piotr Gajowniczek (WEiTI/IT) Piotr Gajowniczek Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Piotr Sapiecha (WEiTI/IT) Piotr Sapiecha Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
OSPF, routing, wizualizacja, Cumulus Linux, Quagga, Python
Słowa kluczowe w języku angielskim
OSPF, routing, visualization, Cumulus Linux, Quagga, Python
Streszczenie w języku polskim
Routing jest jednym z podstawowych pojęć w dziedzinie telekomunikacji. Jego zadaniem jest wyznaczanie tras oraz odpowiednie przesyłanie danych w sieci. W sieciach IP, routing najczęściej jest realizowany przez urządzenia nazywane routerami. Aby router mógł wyznaczyć trasę w sieci i utworzyć tablicę routingu, musi posiadać informacje o stanie sieci uzyskane od innych routerów. W przypadku małych sieci czytanie i analizowanie tych danych nie jest trudnym zadaniem. Jednak przy dużych sieciach ta czynność staje się czasochłonna i problematyczna. Aby ułatwić pracę osobom, które są odpowiedzialne za utrzymanie sieci, stworzyłem aplikację umożliwiającą wizualizację routingu opartego na popularnym protokole OSPF. Zaletą aplikacji jest możliwość odtworzenia topologii i routingu w sieci bez potrzeby instalowania oprogramowania na monitorowanych routerach. Ta zaleta wynika z właściwości protokołu OSPF – posiadania przez każdy router w sieci identycznej bazy danych. Aplikacja współpracuje z demonem routingu Quagga, który posiada sesję OSPF z monitorowaną siecią i potrafi zwizualizować jej topologię odtworzoną na podstawie bazy danych routingu, wyznaczyć w tej topologii najkrótsze ścieżki, zasymulować awarie, wyświetlać szczegółowe informacje o topologii oraz wykrywać zmiany w obecnie monitorowanej sieci.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca-dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31284

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb29bfe38c07446f85a5a6b2ed4ae08e/
URN
urn:pw-repo:WUTfb29bfe38c07446f85a5a6b2ed4ae08e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony