Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Intergenerational Education Center with Elderly Housing in Warsaw at Zaruby street

Zuzanna Hanna Słabik

Abstract

The following study concerns the project of the Intergenerational Education Center with Elderly Housing in Warsaw at Zaruby Street. The project is a response to the aging of polish society and deficiencies observed in Poland in infrastructure dedicated to the elderly. The study pays special attention to the intensification of this problem in urban areas, within districts created during the times of the Polish People's Republic. Therefore, the designed building was placed in Ursynów, Warsaw, where currently there is no 24-hour Nursing Home for seniors. An additional aspect of the project is an Intergenerational Education Center, which will serve not only seniors but all generations of residents. Based on many studies, it can be concluded that the intergenerational relation is beneficial for both sides of this arrangement. Seniors remain active and feel needed, while children can learn respect and tolerance, as well as other useful skills passed on by older people. Therefore, the establishment of the Center has rooms adapted for day care for children (4-6 years) and many thematic rooms, which won’t be only the space of education, but above all space of integration (e.g. dance, art, music, foreign languages, computer science). The project will also function as a Community Center of Culture, which is currently missing in the Kabaty area (part of Ursynów district). In addition to thematic rooms, the building will also include a café, a library and a show hall. A large park was planned in the area around the building, which will be used not only by the residents of the senior home, but above all by the residents of the surrounding settlements (water reservoirs, playground, off-road gym, etc.) The building has been fully adapted for people with mobility limitations and disabilities. All architectural barriers have been limited and mobility-supporting devices have been installed. The residential wing of a senior home with three types of apartments is additionally equipped in accompanying functions such as a canteen, a small medical unit in the form of a doctor's office and a rehabilitation room, as well as a hairdresser and a beauty salon, a room for advice (e.g. legal), a chapel and a laundry room. The architectural form of the project refers to the local buildings at Zaruby Street through the use of brick and white plaster. Building was shaped in a way to create a public square in front of the entrance and an urban dominant in the form of an overhanged auditorium. The two-storey building fits into the local context while responding to the needs of its users. The aim of the project was to draw attention to the problem of senior design, while responding to the needs and deficiencies in the infrastructure for a given location.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Hanna Słabik (FA) Zuzanna Hanna Słabik,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne z Domem Seniora w Warszawie przy ul. Zaruby
Supervisor
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1832/L
Reviewers
Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
międzypokoleniowe centrum edukacyjne, dom seniora, mieszkalnictwo, integracja międzypokoleniowa, mieszkalnictwo senioralne, projektowanie senioralne, senior, dom opieki, mieszkania wspomagane
Keywords in English
intergenerational education center, senior housing, housing, intergenerational integration, elderly housing, senior design, senior, rest-home, assisted living
Abstract in Polish
Poniższe opracowanie dotyczy projektu Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego z Domem Seniora w Warszawie przy ulicy Zaruby. Projekt jest odpowiedzią na obserwowane w Polsce starzenie się społeczeństwa i braki w infrastrukturze dedykowanej osobom starszym. Opracowanie zwraca szczególną uwagę na nasilenie tego problemu w obszarach miejskich, w obrębie dzielnic powstałych w czasach PRL-u. Z tego względu projektowany budynek został umieszczony na działce na terenie Ursynowa w Warszawie, gdzie obecnie nie istnieje żaden całodobowy Dom Opieki dla seniorów. Dodatkowym elementem pracy jest stworzenie Międzypokoleniowego Centrum Edukacji, które będzie służyło nie tylko seniorom, a wszystkim pokoleniom mieszkańców. Przeprowadzono wiele badań, które wskazują, iż relacja międzypokoleniowa działa korzystnie dla obu stron tego układu. Seniorzy pozostają aktywni i czują się potrzebni, dzieci natomiast mogą nauczyć się szacunku i tolerancji, a także innych przydatnych umiejętności przekazywanych przez starszych. Z tego powodu budynek Centrum posiada pomieszczenia przystosowane do opieki dziennej nad dziećmi (4-6 lat) oraz wiele sal tematycznych, które będą nie tylko przestrzenią edukacji, ale przede wszystkim integracji (np. taniec, plastyka, muzyka, języki obce, nauki komputerowe). Projekt będzie również pełnił funkcję Osiedlowego Domu Kultury, którego w tej chwili brakuje w obszarze Kabat (rejon Ursynowa). Oprócz sal zajęciowych w budynku znajdzie się również kawiarnia, biblioteka oraz sala widowiskowa. Na terenie wokół budynku został zaplanowany duży park, który będzie służył nie tylko mieszkańcom domu seniora, ale przede wszystkim mieszkańcom okolicznych osiedli (zbiorniki wodne, plac zabaw, siłownia terenowa itd.) Budynek został w pełni przystosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnych. Ograniczono wszelkie bariery architektoniczne oraz zastosowano elementy wspomagające i ułatwiające poruszanie się. Skrzydło mieszkalne domu seniora z trzema typami mieszkań jest dodatkowo wyposażone w funkcje towarzyszące takie jak stołówka, mały oddział medyczny w postaci gabinetu lekarskiego oraz sali rehabilitacji, a także usługi fryzjerskie i kosmetyczne, sala porad, kaplica oraz pralnia z suszarnią. Forma architektoniczna projektu częściowo nawiązuje do lokalnej zabudowy przy ulicy Zaruby przez zastosowanie cegły oraz białego tynku. Bryła budynku została ukształtowana w taki sposób, aby wytworzyć plac przed wejściem oraz dominantę urbanistyczną w postaci nadwieszonej sali widowiskowej. Dwukondygnacyjny budynek wpasowuje się w lokalną zabudowę jednocześnie odpowiadając na potrzeby jego użytkowników. Celem projektu było zwrócenie uwagi na zagadnienie projektowania senioralnego, jednocześnie odpowiadając na potrzeby i braki w infrastrukturze dla danej lokalizacji.
File
  • File: 1
    275788_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33061

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb21e3a3e3564e1f9a222ac0a5957404/
URN
urn:pw-repo:WUTfb21e3a3e3564e1f9a222ac0a5957404

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page