Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the GDP structure and the inflation rate in Poland in 2012-2017

Malwina Magdalena Cybularczyk

Abstract

The thesis aims at statistical and econometric comparison of the Gross Domestic Product with selected macroeconomic factors in Poland in the following years 2012-2017, and aims at presenting the extent to which the factors examined affect the average size of GDP. The first chapter deals with the theoretical aspects of Gross Domestic Product. It explains the most important definitions and issues related to GDP. It also presents subsections such as: GDP per capita, GDP Components, GDP Deflator, GDP and full employment, nominal and real GDP, as well as Economic Growth. Each of these elements is described in detail, in such a way as to clearly present the situation of GDP in Poland. The second chapter presents selected methods of measuring GDP. By approximating the definition of the given methods, as well as showing how to measure and illustrate GDP, it is easy to read the data of the quantities. In the third chapter, a statistical and econometric analysis of the Gross Domestic Product with selected macroeconomic factors in Poland in the years 2012-2017 has been carried out. The theoretical aspect of correlation and dynamics has also been included in this chapter. The analysis between the analysed factors allowed us to verify which of them have an impact on GDP and which do not have any impact on the size of the tide. The chapter also presents the inflows from given voivodships to GDP in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Malwina Magdalena Cybularczyk (CESS) Malwina Magdalena Cybularczyk,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza wybranych czynników struktury PKB w Polsce w latach 2012-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
PKB, Produkt Krajowy Brutto, czynniki makroekonomiczne.
Keywords in English
GDP, Gross Domestic Product, macroeconomic factors.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa ma na celu statystyczne i ekonometryczne zestawienie Produktu Krajowego Brutto z wybranymi czynnikami makroekonomicznymi w Polsce w latach 2012- 2017, a także ma za zadanie przedstawić w jakim stopniu badane czynniki wpływają na średnią wielkość PKB. Rozdział pierwszy dotyczy teoretycznych aspektów związanych z Produktem Krajowym Brutto. Zostały w nim wyjaśnione najważniejsze definicje oraz zagadnienia dotyczące PKB. Przedstawione zostały również podrozdziały takie jak: PKB per capita, Składniki PKB, Deflator PKB, PKB a pełne zatrudnienie, nominalny a realny PKB, a także Wzrost Gospodarczy. Każdy z wymienionych elementów został szczegółowo opisany, w taki sposób, aby w jasny sposób przedstawić sytuacje PKB w Polsce. W rozdziale drugim zostały przestawione wybrane metody pomiaru PKB. Poprzez przybliżenie definicji danych metod, a także ukazania sposobu pomiarów oraz ilustrowania PKB, z łatwością można dojść do odczytu danych wielkości. W rozdziale trzecim została przeprowadzona statystyczna i ekonometryczna analiza wielkości Produktu Krajowego Brutto z wybranymi czynnikami makroekonomicznymi w Polsce w latach 2012-2017. W rozdziale tym również zamieszczony został aspekt teoretyczny korelacji a także dynamiki. Analiza pomiędzy badanymi czynnikami pozwoliła na zweryfikowanie, które z nich mają wpływ na wielkość PKB, a które nie mają na tą wielkość żadnego pływu. Również w rozdziale zostały przedstawione wpływy z danych województw do PKB w Polsce.
File
  • File: 1
    1126505.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30539

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfaf5a461c6f44425bda3f4bbd803ce3b/
URN
urn:pw-repo:WUTfaf5a461c6f44425bda3f4bbd803ce3b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page