Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of the possibilities and limitations of microplasma welding

Piotr Maciej Jankowski

Abstract

The purpose of the thesis was to present and assessment the possibilities and limitations of microplasma welding method. For this purpose, tests were carried out on welding thin 0.5 mm thick sheets of non-alloy steel, alloy steel, titanium, nickel, copper and brass. Welding tests were carried out with the Fronius PlasmaModule 10 device. The analysis of the results and structure of welded joints provided information on the limitations of microplasma welding and the possibilities of using this method. In the descriptive part, the subject of plasma welding was introduced. Mechanisms of plasma arc formation and its properties have been described. The method of microplasma welding has been characterized, the used plasma and protective gases, welding technique, welding parameters, as well as the equipment used in microplasma welding, plasma burners and construction of some types of narrowing nozzles. In addition, the most important fields in which the miroplasmic welding was applied and several items joined using this welding method were shown. In the second part of the thesis, the stand on which the welding tests were carried out and the most important information about the materials used in the tests was described. The joints, obtained at various settings of welding parameters: current, plasma gas flow, welding speed was shown. The joints which was made correctly and also the failed one, were shown and analyzed. Then, photographs of the structure of selected welded joints were shown and described. The final part of the thesis contains a summary of all the characteristics of the specific microplasma welding method that emerged during the research and analysis of the results. A summary of all welding results was also completed and final conclusions drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Maciej Jankowski (FMIE) Piotr Maciej Jankowski,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Ocena możliwości i ograniczeń spawania mikroplazmowego
Supervisor
Dariusz Golański (FMIE/IoMP) Dariusz Golański,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dariusz Golański (FMIE/IoMP) Dariusz Golański,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Jerzy Jakubowski (FMIE/IoMP) Jerzy Jakubowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
spawanie, mikroplazma, cienkie blachy, parametry spawania
Keywords in English
welding, microplasma, thin sheets, welding parameters
Abstract in Polish
Celem pracy było przedstawienie możliwości i ograniczeń, jakie związane są z metodą spawania mikroplazmowego. W tym celu wykonano próby spawania cienkich blach o grubości 0,5 mm ze stali niestopowej, stopowej, tytanu, niklu, miedzi oraz mosiądzu. Próby spawania były wykonywane za pomocą urządzenia Fronius PlasmaModule 10. Analiza wyników oraz ocena struktury złączy spawanych dostarczyły informacji o ograniczeniach spawania mikroplazmowego oraz o możliwościach, jakie niesie ze sobą zastosowanie tej metody. W części opisowej została przybliżona tematyka spawania plazmowego. Przedstawiono mechanizmy powstania łuku plazmowego oraz opisano jego właściwości. Scharakteryzowano metodę spawania mikroplazmowego, omówiono stosowane gazy plazmowe i ochronne, technikę spawania, parametry spawania, a także pokazano stosowany w tej metodzie osprzęt, między innymi palniki plazmowe oraz budowę niektórych rodzajów dysz zwężających. Ponadto pokazano najważniejsze dziedziny, w których znalazło zastosowanie spawanie mirkoplazmowe oraz zaprezentowano kilka przedmiotów złączonych przy użyciu tej metody spawania. W drugiej części pracy opisano stanowisko, na którym przeprowadzano próby spawania oraz podano najważniejsze informacje o materiałach użytych w badaniach. Przedstawione i ocenione zostały wybrane złącza, te wykonane prawidłowo oraz nieudane, otrzymane przy różnych nastawach parametrów spawania: natężenia prądu, przepływu gazu plazmowego, prędkości spawania. Następnie pokazano fotografie struktury wybranych złączy spawanych i poddano je ocenie. Końcowa część pracy zawiera podsumowanie wszystkich cech szczególnych metody spawania mikroplazmowego, które uwidoczniły się w trakcie badań oraz analizy wyników. Dokonano również podsumowania wszystkich otrzymanych wyników prób spawania i wyciągnięto wnioski końcowe.
File
  • File: 1
    Spawanie_mikroplazmowe_ocena_możliwosci_i_ograniczeń_-_praca_inz_pdf_gotowy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35046

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfad96dcd82954520b90975ef0bf64c3a/
URN
urn:pw-repo:WUTfad96dcd82954520b90975ef0bf64c3a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page